0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Daleszyce

Numer: WI.ZP.271.1.2020Ogłoszenie nr 505587-N-2020 z dnia 2020-01-23 r.

Gmina Daleszyce: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Daleszyce
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daleszyce, krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9 , 26-021  Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mail sekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693.
Adres strony internetowej (URL): www.daleszyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Gmina Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Daleszyce
Numer referencyjny: WI.ZP.271.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niestachów i Brzechów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Na terenie objętym inwestycją obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Daleszyce”: Zadania 1. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niestachów z uwzględnieniem części miejscowości Brzechów Nowiny”. Zadanie 2. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej łączącą Daleszyce i Brzechów”. wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, b) opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i późniejszą realizację zadania.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71355000-1
71354000-4
71322200-3
71248000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych usług Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Dla zadania od 1 do 2 co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dla której wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, dotyczącej budowy lub przebudowy lub rozbudowy kanalizacji o wartości opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie mniejszej niż 100 000,00 złotych brutto każda. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy usługi te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. UWAGA! W przypadku składania oferty na dwa zadania Wykonawca może wykazać się dwiema robotami na zadania, na które składa ofertę, jeżeli sumaryczna wartość tych robót odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku, np. dla zadania 1 i 2 sumaryczna wartość każdej wykonanej roboty budowlanej to minimum 200 000,00 zł każda. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: Dla zadania 1 i 2 • projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, melioracji wodnych - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń posiadający doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat w wykonaniu co najmniej dwóch kompleksowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych, dla których wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, dotyczącej budowy lub przebudowy lub rozbudowy kanalizacji. Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 7 SIWZ. 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. 9.4.2 a) należy przedstawić wg wzoru – załącznik Nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości Dla zadania 1: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) Dla zadania 2: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-06, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Dodano 3 lutego 2020 godz. 15:26 przez

                                                    
Daleszyce, 03.02.2020 r.

Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Daleszyce”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie 1:
Jaka jest szacunkowa długość projektowanej kanalizacji w zadaniu 1 i 2
Odpowiedź:
Przy opracowaniu dokumentacji dla zadania nr 1 należy uwzględnić zaprojektowanie połączenia projektowanej sieci z istniejąca kanalizacją sanitarną umożliwiającą doprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Marzyszu.  Wymagane jest także sprawdzenie możliwości przesyłowych istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni  na całej trasie przesyłu ścieków od miejsca włączenia nowoprojektowanej sieci aż do odbiornika tj. oczyszczalni ścieków w msc. Marzysz wraz
z zaprojektowaniem koniecznych zmian jeśli takie zmiany będą konieczne w wyniku przeprowadzonej analizy.
Dla zadania nr 2 wykonawca zaprojektuje połączenie z siecią umożliwiającą odprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Daleszycach poprzez włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Szacunkowa długość kanalizacji dla zadania nr 1 i 2 będzie zależała od przyjętych rozwiązań projektowych.  Dla zadania nr 1 należy uwzględnić wykonanie połączenia z istniejącą siecią kanalizacyjna umożliwiającą odprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Marzyszu a dla zadania nr 2 do oczyszczalni w Daleszycach.

Pytanie 2:
Czy zamówienie obejmuje także przyłączy? Jeżeli tak to prosimy o podanie szacunkowej ilości i granicy opracowania.
Odpowiedź:
Zamówienie obejmuje projekty przyłączy do miejsca wskazanego przez właściciela działki. Natomiast szacunkowa ilość będzie  uwzględniać możliwość podłączenia działek niezabudowanych a przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z obowiązujący miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Pytanie 3:
Czy dla terenu objętego przetargiem obowiązuje Miejscowy Plan  Zagospodarowania Terenu?
Odpowiedź:
Dokładne informacje dotyczące terenów objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego podane są na stronie http://daleszyce.pl/pl/plany-zagospodarowania/category/17-mpzp-obowiazujace

Pytanie 4:
Czy trasa kanalizacji i wodociągu przebiega przez tereny nie będące własnością gminy bądź skarbu państwa?
Odpowiedź:
Tak


Pytanie 5:
Czy przewidywane są przejścia kanału i rurociągu pod ciekiem wodnym?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 6:
W SIWZ pkt 3.1. podano, że przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji pro¬jektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niestachów i Brzechów. Natomiast w zadaniu nr 2 mowa jest również o sieci wodociągowej.
Czy wobec powyższego przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projekto¬wej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niestachów i Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej łączącej Daleszyce i Brzechów?
Odpowiedź:
Przedmiot zamówienia w zadaniu nr 2 obejmuje również zaprojektowanie odcinka sieci wodociągowej łączący Daleszyce z Brzechowem.

Pytanie 7:
W SIWZ pkt 3.1. gdzie wg. zapisu powinien znaj dować się szczegółowy opis zamówienia poda¬no w pkt a)
i b) jedynie rozwinięte tytuły zadania 1 i 2. Nie podano chociażby przybliżonej dłu¬gości sieci. Sam tytuł zadania jest zbyt ogólny, aby oprzeć na nim wycenę i wyliczyć koszt usług
Na str 5 SIWZ, znajduje się zapis, który brzmi: „Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym niepodlegającym weryfikacji, w konsekwencji, czego konieczność wykonania prac, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia - nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny określonej w ofercie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego”.
Jak w takiej sytuacji brak szczegółowego zakresu zamówienia odnieść do powyższego zapisu? Proszę o uszczegółowienie opisu zamówienia i podanie przybliżonej długości sieci kanalizacyjnej/przyłączy (przykanalików), jaką należy zaprojektować w zadaniu nr 1 oraz sieci wodociągo¬wej i kanalizacyjnej, jaką należy zaprojektować w zadaniu nr 2.
Proszę o zamieszczenie załączników graficznych obrazujących chociażby w przybliżeniu zakres zamówienia
Odpowiedź:
Przy opracowaniu dokumentacji dla zadania nr 1 należy uwzględnić zaprojektowanie połączenia projektowanej sieci z istniejąca kanalizacją sanitarną umożliwiającą doprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Marzyszu.  Wymagane jest także sprawdzenie możliwości przesyłowych istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni na całej trasie przesyłu ścieków od miejsca włączenia do sieci aż do odbiornika tj. oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz wraz
z zaprojektowaniem zmian jeśli takie zmiany będą konieczne w wyniku przeprowadzonej analizy.
Dla zadania nr 2 Wykonawca zaprojektuje połączenie z siecią umożliwiającą odprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Daleszycach poprzez włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest także sprawdzenie możliwości przesyłowych istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni na całej trasie przesyłu ścieków od miejsca włączenia aż do odbiornika tj. oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce wraz z zaprojektowaniem zmian jeśli takie zmiany będą konieczne w wyniku przeprowadzonej analizy.
Szacunkowa długość kanalizacji dla zadania nr 1 i 2 będzie zależała od przyjętych rozwiązań projektowych.  
Załącznik graficzny został przedłożony.
Projektant przed przystąpieniem do realizacji zamówienia winien zapoznać się z lokalizacją oczyszczalni Daleszyce i Marzysz, parametrami oraz rozmieszczeniem sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Daleszyce.
W pasie drogowym należy projektować kanały tylko w przypadku braku innej możliwości.


Pytanie 8:
Czy sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej należy projektować wraz z odgałęzieniami (od¬cinkami
w pasie drogowym)?
Jeżeli tak, to czy te odgałęzienia należy zaprojektować do wszystkich działek również niezabu¬dowanych?
Czy Zamawiający przewiduje również projektowanie przyłączy? Czy tylko odgałęzień w pasie drogowym?
Proszę o podanie przybliżonej ilości takich odgałęzień/przyłączy.
Odpowiedź:
Sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej należy projektować razem z przyłączami, a granice ich opracowania należy uzgodnić z właścicielami działek zabudowanych. Należy uwzględnić możliwość podłączenia działek niezabudowanych a przeznaczonych pod zabudowę zgodnie
z obowiązujący miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Pytanie 9:
W SIWZpkt 3.1 ppkt 18 pojawia się zapis o raporcie wpływu na środowisko. Brak takiego zapi¬su
w pozostałych dokumentach.
Czy wobec powyższego w zakresie wykonania przedmiotu umowy jest również sporządzenie raportu, czy zapis pojawił się omyłkowo?
Jeżeli Zamawiający planuje uzyskać finansowe wsparcie (np. dofinansowanie ze środków unijnych), niezależnie od wymogów ustawowych, może okazać się niezbędne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nawet jeżeli później urząd umorzy postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej.
Wobec powyższego proszę o doprecyzowanie zapisów SIWZ i zachowanie spójności zapisów
w pozostałych dokumentach.
Odpowiedź:
SIWZ jest Integralną częścią każdej umowy  w związku z tym wszystkie zawarte w niej zapisy wchodzą w zakres opracowania przedmiotu zamówienia.
Jeżeli w SIWZ pkt.3.1. ppkt 18 jest zapis o raporcie wpływu na środowisko to należy opracować wskazany dokument.

Pytanie 10:
W SIWZ pkt 3.1 ppkt 13 pojawia się zapis o studium wykonalności. Brak tego zapisu w pozosta¬łych dokumentach.
Czy wobec powyższego w zakresie wykonania przedmiotu umowy jest również sporządzenie Studium wykonalności, czy zapis pojawił się omyłkowo?
Jeżeli tak, proszę o uszczegółowienie co ma zawierać studium, czy należy sporządzić również analizę finansową oraz proszę podać z jakiego programu zamierza skorzystać Zamawiający (różne wytyczne
w zależności od programu).
Odpowiedź:
SIWZ jest Integralną częścią każdej umowy  w związku z tym wszystkie zawarte w niej zapisy wchodzą w zakres opracowania przedmiotu zamówienia.
Jeżeli w SIWZ pkt.3.1. ppkt 13 jest zapis o studium wykonalności to należy opracować wskazany dokument.

Pytanie 11:
Kiedy Zamawiający przewiduje płatności częściowe? Czy np. za wykonanie poszczególnych etapów robót np. pozyskania map do celów projektowych, projektu budowlanego, projektu wy¬konawczego, specyfikacji, kosztorysów?
Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje płatności częściowe zgodnie z zamieszczonym projektem umowy.

Pytanie 12:
§ 3. pkt 1 ppkt 10) Projektu umowy brzmi: „Do obowiązków Wykonawcy należy opracowania wizualizacji projektowanych instalacji,”
Co Zamawiający przez to rozumie? Proszę o uszczegółowienie, na czym taka wizualizacja insta¬lacji (jakiej?) ma polegać.
Odpowiedź:
Wizualizacja ma być przedstawiona na mapach do celów projektowych w formie rysunków wykazujących proponowany przebieg poszczególnych kanałów oraz lokalizacji pompowania ścieków jeżeli będą występowały.

Pytanie 13:
Czy data 30.11.2022 r. jest datą złożenia kompletnej dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwo¬lenie na budowę, czy jest to data uzyskania prawomocnej decyzji upoważniającej do rozpoczęcia robót.
Jeżeli jest to data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, czy w związku z tym Zamawiają¬cy przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy z uwagi na opóźnienia, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które wykonawca nie odpowiada np. przedłużające się uzgod¬nienia, wydania zgód, decyzji, których wydanie jest niezależne od wykonawcy?
Odpowiedź:
Data 30.11.2022r. zgodnie z projektem umowy jest dla zadania 1 i 2 datą uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Pytanie 14:
Na str. 7 SIWZ w pkt 25 Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w wy¬mienionych
w punktach okolicznościach. Prosimy o przeniesienie przywołanych zapisów do projektu umowy. Obecny zapis w umowie jest zbyt ogólny i niespójny z SIWZ.
Odpowiedź:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowić będzie załącznik do umowy. W przypadku konieczności zmian w umowie Zamawiający będzie opierał się będzie o zapisy pkt. 25 SIWZ

Pytanie 15:
Czy zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje projek¬tantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych (bez gazu), a w szczególności do sporzą¬dzania projektów sieci sanitarnych obejmujących sieci wodociągowe, kanalizacyjne i cieplne uzbrojenia terenu oraz instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i klimatyzacyjno - wenty¬lacyjne?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 16:
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący pkt 9.4.2 zdolności technicznej lub zawo¬dowej Wykonawcy Jeżeli Wykonawca przedstawi dwa zamówienia polegające na wykonaniu kom¬pleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dla której wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, dotyczącej budowy lub przebudowy lub rozbudowy kanalizacji lub sieci wodociągowej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 3.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niestachów i Brzechów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Na terenie objętym inwestycją obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Daleszyce”:
Zadania 1. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Niestachów z uwzględnieniem części miejscowości Brzechów Nowiny”.
Zadanie 2. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej łączącą Daleszyce i Brzechów”.

Przy opracowaniu dokumentacji dla zadania 1 należy uwzględnić zaprojektowanie połączenia projektowanej sieci z istniejąca kanalizacją sanitarną umożliwiającą doprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Marzyszu.  Wymagane jest także sprawdzenie możliwości przesyłowych istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni  na całej trasie przesyłu ścieków od miejsca włączenia nowoprojektowanej sieci aż do odbiornika tj. oczyszczalni ścieków w msc. Marzysz wraz
z zaprojektowaniem koniecznych zmian jeśli takie zmiany będą konieczne w wyniku przeprowadzonej analizy.

Dla zadania nr 2 Wykonawca zaprojektuje połączenie z siecią umożliwiającą odprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Daleszycach poprzez włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Szacunkowa długość kanalizacji dla zadania nr 1 i 2 będzie zależała od przyjętych rozwiązań projektowych.  Dla zadania nr 1 należy uwzględnić również wykonanie połączenia z istniejącą siecią kanalizacyjna umożliwiającą odprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Marzyszu. Dla zadania nr 2 należy uwzględnić również wykonanie połączenia z istniejącą siecią kanalizacyjna umożliwiającą odprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Daleszycach.

Wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,
b) opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i późniejszą realizację zadania.


Do Wykonawcy należy:
1.    Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii, w tym prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
2.    Uzyskanie aktualnej numerycznej mapy do celów projektowych w formie elektronicznej
i papierowej w zakresie niezbędnym do opracowania projektu.
3.    Wykonanie kopii elektronicznej opracowanej dokumentacji projektowej (wersja edytowalna oraz nieedytowalna – pliki .pdf), wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową.
4.    Oceny geologiczno – inżynierskie podłoża lub opinie geologiczne zgodnie z planem geotechnicznym.
5.    Projekt budowlano – wykonawczy wraz z kompletem uzgodnień spełniający wymogi Prawa Budowlanego w zakresie i formie określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r - Dz.U. 2019.1186 z póź. zm.)
6.    Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w zakresie i formie określonej
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
7.    Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie i formie wymaganej
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
8.    Raport wpływu na środowisko zgodnie z wymogami ustawowymi,
9.    Inne opracowania projektowe w przypadku takiej konieczności; operaty wodno-prawne, projekty odbudowy dróg, potoków, przełożenia w razie potrzeby sieci energetycznych, gazowych, wod - kan itp.,
10.    Wykaz właścicieli i władających działek ewidencyjnych, przez które będzie przebiegała kanalizacja sanitarna.
11.    Uzyskanie wszelkich uzgodnień i zgód na przejście siecią kanalizacyjną w celu wejścia
w teren zgodnie z wykazem właścicieli, wraz z załącznikiem graficznym przebiegu trasy przez działkę podpisaną przez właściciela nieruchomości w formie umowy zatwierdzonej przez Zamawiającego.
12.    Sporządzenie Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
13.    Opracowanie studium wykonalności.
14.    Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych dokumentacją projektową,
15.    Zamawiający powiadomi Wykonawcę o rozpoczęciu realizacji zamówienia (wybór wykonawcy robót, realizacja robót) objętego dokumentacją projektową z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
o rozpoczęcia procedury przetargowej oraz robót budowlanych.
16.    W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do:
a)     przyjazdu na teren budowy na wezwanie Zamawiającego,
b)     opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,
c)     wykonywania projektów zamiennych,
d)     wyjaśniania Wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano – wykonawczą wątpliwości powstałych w toku realizacji robót,
e)     wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.
f)    odpowiedzi na pytania w zakresie dokumentacji w trakcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.


Zakres opracowania
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
- opracowany projekt budowlany i wykonawczy – w ilości pięciu egzemplarzy oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej na płycie CD w plikach pdf;
- wykonany kosztorys inwestorski metodą szczegółową wraz ze zbiorowym zestawieniem kosztów inwestycji – w ilości dwóch egzemplarzy oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej na płycie CD
w plikach ath i pdf (kosztorys na każdy kanał osobno wraz z przylegającymi do niego kanałami bocznymi oraz osobny kosztorys na przykanaliki);
- opracowany przedmiar robót – w ilości dwóch egzemplarzy oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej na płycie CD w plikach ath i pdf;
- opracowaną specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (ogólną i szczegółową) –
w ilości dwóch egzemplarzy oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej w plikach pdf;
- uzyskane oryginalne uzgodnienia, opinie, decyzje dołączone w oddzielnym skoroszycie.

Wymogi formalno-prawne:
1)    Poszczególne elementy dokumentacji projektowej powinny być sprawdzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i wiedzę techniczną w tym zakresie.
2)    Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej. Ujawnione wady Jednostka Projektująca zobowiązana jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny być naniesione w każdym egzemplarzu projektu budowlanego i wykonawczego oraz na matrycach jak również w nośnikach czytelnych dla urządzeń elektronicznego przetwarzania danych do dnia oddania obiektu do użytkowania.
3)    W ramach umowy Wykonawca na wniosek Zamawiającego, dwukrotnie uaktualni (bez wynagrodzenia) kosztorys inwestorski w oparciu o poziom cen występujący w tym czasie zgodnie
z PZP.
4)    Wszystkie elementy składowe dokumentacji projektowej zapisać w formie cyfrowej na CD/DVD
w 1 egz. Dokumentacja zapisana na płycie CD/DVD winna być zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany). Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne itp., należy zapisać w formatach .doc. lub .xls. Przedmiary i kosztorysy należy opracować w programie kosztorysowym (pliki zapisać w formacie pozwalającym się otworzyć w programie Norma, pdf). Zawartość dokumentacji każdej z branż (opisy, uzgodnienia, opinie, rysunki, specyfikacje, przedmiary itp.) należy zapisać w formacie PDF w jednym pliku w odpowiednim katalogu z zawartością odpowiadającą wersji drukowanej.
5)    Przy opisywaniu rozwiązań projektowych Wykonawca nie będzie wskazywał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.
W przypadku takiego wskazania jak powyżej, we wszelkich dokumentach wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, należy zawrzeć określenie "lub równoważny", co w konsekwencji powoduje, iż wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przykładowy. W przypadku określonym w art. 29 ust. 3 (wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych, kiedy nie można opisać przedmiotu za pomocą obiektywnych, dostatecznie dokładnych określeń) Wykonawca dołączy stosowne zestawienie wszystkich użytych nazw produktu, technologii i innych
z dokładnym opisem wymaganych parametrów, opisujących warunki równoważności.
Tabela 1. Parametry równoważności

Lp.    Nazwa/ symbol
odwołująca się do znaku towarowego,
patentu lub pochodzenia    Szczegółowy opis równoważnych parametrów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych    Pozycja STWIORB / Pozycja przedmiaru
            
            

Ponadto Wykonawca przy opisywaniu rozwiązań projektowych zobowiązany jest do stosowania art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odbiór prac i zapłata za realizację zamówienia.
1)    Za termin przekazania dokumentacji projektowej uznaje się dzień przekazania kompletnego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, potwierdzony podpisanymi protokołami zdawczo-odbiorczymi.
2)    Zamawiający w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, sprawdzi jego kompletność. W przypadku kompletności zamówienia
i zgodności z zamówieniem, Zamawiający podpisze protokół zdawczo-odbiorczy z datą przekazania zamówienia do siedziby Zamawiającego.
3)    W razie braku kompletności zamówienia w przekazanej dokumentacji (brak rysunków, dokumentów, decyzji, uzgodnień, opinii lub innych części zamówienia, itp.), Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez podpisywania protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie mógł być podpisany z dniem uzupełnienia przez Wykonawcę dokumentacji do zgodności z zamówieniem, po ponownym sprawdzeniu jego kompletności przez Zamawiającego.
4)    Wady ukryte w dokumentacji ujawnione po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych, Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5)    Wykonawca udzieli rękojmi na opracowany projekt nie krótszy niż 36 miesiące lub do czasu realizacji inwestycji.
6)    Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy po przekazaniu całości zamówienia.

Obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego:
1)    Wykonawca zapewni ciągły nadzór autorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w ramach zadania inwestycyjnego objętego dokumentacją.
2)    Do obowiązków nadzoru autorskiego należy w szczególności:
a)    stwierdzanie zapisami w dzienniku budowy, w zakresie wszystkich branż, niezgodności realizacji tych robót, w sposób istotny odbiegających od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, wpisy należy wykonywać podczas pobytów
w trakcie trwania robót budowlanych,
b)    wyjaśnienie wykonawcy robót wątpliwości dotyczących projektu budowlanego
i wykonawczego oraz zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,
c)    wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w zatwierdzonym projekcie budowlanym, w przypadku zaistniałych konieczności na etapie realizacji robót,
d)    złożenie oświadczenia o wprowadzeniu zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego.
4)    Sprawowanie nadzoru autorskiego będzie następować poprzez dokonywanie, przez osoby upoważnione do tego przez Wykonawcę, w szczególności następujących czynności:
a)    zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, wykonawczej,
b)    wykonywanie i dostarczanie rysunków zamiennych lub szkiców, albo nowych projektów opatrzonych datą, podpisem oraz informacją, jaki element dokumentacji zastępują,
c)    stosownych wpisów do dziennika budowy.
5)    Projektant w trakcie realizacji budowy i wykonywania czynności nadzoru autorskiego ma prawo:
a)    wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących realizacji robót;
b)    żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót w razie:
-    stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
-    wykonania ich niezgodnie z dokumentacją techniczną.
6)    Wykonawca jest zobowiązany do składania pisemnych wyjaśnień dot. zapytań do opracowanej dokumentacji  zadawanych w trakcie postępowania przetargowego dla wyboru wykonawcy robót - w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni od dnia przesłania zapytania drogą e-mail.

Wszystkie materiały do realizacji opracowania we własnym zakresie zabezpiecza Wykonawca.

Projekt budowlany powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami
 tj.: Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012r. poz. 462 ze zm.). Rozwiązania materiałowe powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające
z przepisów (posiadać aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty).
Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania. Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno – budowlane, przepisy powiązane i normy. Projekt budowlany nie może zawierać znaków towarowych wyrobów budowlanych.

Dokumentacja projektowa jest chroniona prawem autorskim, a Wykonawca przeniesie
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rozporządzania i korzystania
z dokumentacji projektowej lub jej części, które polegać będą na realizacji niniejszej inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej lub jej części.

Wykonawca powinien przewidzieć wszelkie prace niezbędne do wykonania powyższych prac, także te niewymienione przez Zamawiającego.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowego zadania winno obejmować wszystkie koszty
i ryzyko związane z wykonaniem przedmiotowego zadania bez możliwości negocjacji ceny
w trakcie realizacji.

Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym niepodlegającym weryfikacji, w konsekwencji, czego konieczność wykonania prac, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia - nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny określonej w ofercie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

Płatności będą dokonywane na podstawie faktury złożonej na dziennik podawczy Zamawiającego wraz
z protokołem odbioru częściowego/końcowego podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Termin zapłaty faktury Wykonawcy: do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi dokumentami rozliczeniowymi.

Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty,
w trybie określonym w niniejszej specyfikacji - po tym terminie roszczenia wynikające
z niewyjaśnionych rozbieżności i wątpliwości nie będą uwzględnione.


W związku z udzielonymi odpowiedziami i modyfikacją SIWZ, Zamawiający dokonuje modyfikacji:

1.    treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Daleszyce” „Nie otwierać przed 10.02.2020 r. godz. 09:15”.

2.    treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
20.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat - pokój nr 25) – w terminie do dnia 10.02.2020  r. do godz. 09:00.

3.    treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
21.1    Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna – pokój nr 13) -
w dniu 10.02.2020 r. godz. 09:15.

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 23.01.2020 godz. 14:19
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 23.01.2020 godz. 14:19
 
Załączniki 1-7 w wersji edytowalnej
Dodany: 23.01.2020 godz. 14:20
 
Informacja dla Wykonawców nr 1
Dodany: 03.02.2020 godz. 15:26
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 03.02.2020 godz. 15:26
 
Mapa
Dodany: 03.02.2020 godz. 15:26
 
Informacja o unieważnieniu postępowania
Dodany: 10.02.2020 godz. 12:13
 Ostateczny termin składania ofert:
 10 lutego 2020 godz. 09:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Michał Cichocki [Kierownik Wydziału Inwestycji] dnia 23 stycznia 2020
Informacja opublikowana przez:
  dnia 23 stycznia 2020 godz. 14:19
Liczba odsłon:
  471 od 23 stycznia 2020 godz. 14:19  (średnio 2.92 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl