0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

EkoUrząd - termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej

Numer: AR.ZP.271.4.2020


Ogłoszenie nr 508015-N-2020 z dnia 2020-01-31 r.

Gmina Daleszyce: „EkoUrząd - termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, projekt pn.: „EkoUrząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej”, oś priorytetowa 3 „Efektywna i zielona energia”, działanie 3.3 „ Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”.O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daleszyce, krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9 , 26-021  Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mail sekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693.
Adres strony internetowej (URL): www.daleszyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej.
Adres:
Gmina Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „EkoUrząd - termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej”
Numer referencyjny: AR.ZP.271.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest działanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Zamówienie podzielone jest na dwie części: 1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce; 2. Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce. Lokalizacja inwestycji: 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 9, gm. Daleszyce, woj. świętokrzyskie, dz. nr ewid. 2464, obręb 0001. Dla danej lokalizacji obowiązuje MPZP oraz znajduje się ona na terenie objętym opieką konserwatorską. Zakres planowanych robót: I Termomodernizacja - docieplenie ścian zewnętrznych piwnic (do pełnej głębokości); - docieplenie ścian nadziemia; - docieplenie podłogi na gruncie (podłoga piwnicy – chyba, że Wykonawca sporządzi audyt zamienny wykazując rozwiązanie zastępcze, które nie pogorszy wskaźników projektu); - wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej; - wymiana bram garażowych; - wymiana instalacji oświetleniowej; - montaż instalacji PV; - kompleksowa modernizacja systemu C.O. (montaż nowego pieca na pellet w układzie biwalentnym z powietrzną pompą ciepła, wymiana instalacji grzejnikową na ogrzewanie podłogowe); - remont pomieszczenia kotłowni oraz pomieszczenia składu opału; - wykonanie instalacji fotowoltaicznej ~18,3 kWp; - wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED z automatyczną regulacją mocy światła. II Przebudowa i nadbudowa budynku - przebudowa i modernizacja pomieszczeń parteru i piętra; - przebudowa klatki schodowej prowadzącej do piwnicy; - demontaż istniejącego i wykonanie nowego dostosowanego do obciążeń stropu; - nadbudowa budynku o jedna kondygnację; - zagospodarowanie terenu wokół budynku; - wykonanie instalacji klimatyzacji; - wykonanie instalacji wentylacji; - wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej; - wykonanie instalacji wod-kan; - wykonanie instalacji teletechnicznych; - instalacja oddzielnego pieca na pellet na potrzeby nadbudowanej kondygnacji; - wykonanie instalacji CCTV; - montaż masztu internetowego i łączności alarmowej. Efektem realizacji projektu będzie stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, które nie są uwzględnione w projekcie.

II.5) Główny kod CPV: 71200000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71221000-3
71300000-1
71320000-7
45000000-7
45100000-8
45200000-9
45400000-1
45111200-0
45311200-2
45331100-7
45332000-3
45210000-2
45111291-4
45300000-0
45331000-6
45261215-4
09331200-0II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.. 6.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. będą prace z zakresu Roboty budowlane; Przygotowanie terenu pod budowę; Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; Instalowanie centralnego ogrzewania; Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne; Roboty budowlane w zakresie budynków; Roboty w zakresie zagospodarowania terenu; Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych; Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa PFU oraz audyt energetyczny i koncepcja architektoniczna, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. nie przekroczy wartości 30 % wartości niniejszego zamówienia. 6.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy tylko po przeprowadzenie negocjacji. 6.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym w oparciu o protokół konieczności. 6.5 Zamówienie o którym mowa w pkt.6.1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 6.2.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-06-26

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż 500 000,00 PLN b) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż: 2 000 000,00PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót i usług Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat dla robót i 3 lat dla usług przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty i usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: 1) Jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach, której wykonano roboty budowlane związane z termomodernizacją lub budową/przebudową/rozbudową budynku lub budynków, o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto. LUB 2) łącznie: a. Jedną robotę budowlaną w ramach, której wykonano roboty budowlane związane z termomodernizacją lub budową/przebudową/rozbudową budynku lub budynków, oraz b. Jedną dokumentację projektową związaną z termomodernizacją lub budową/przebudową/rozbudową budynku, których łączna wartość wyniosła, co najmniej 2 000 000,00,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty i usługi te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: 1) projektantem w specjalności konstrukcyjno budowlanej - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania, który posiada doświadczenie w co najmniej 1 zrealizowanym projekcie dotyczącym przedsięwzięć termomodernizacyjnych lub związanych budową/przebudową/rozbudową budynku lub budynków, 2) Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy w tym przy realizacji przedsięwzięcia co najmniej 1 związanego termomodernizacją lub związanych budową/przebudową/rozbudową budynku lub budynków. Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 SIWZ. 2. Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. SIWZ. 3. Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. SIWZ. 4. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ. 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ. 3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. 9.4.3 a) SIWZ. 4. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 b) SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Dołączenie druku do oferty oświadczenia z informacją, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej zwalnia go ze złożenia oświadczenia po otwarciu ofert. 2. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a SIWZ). 3. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 


Dodano 11 lutego 2020 godz. 13:56 przez

Daleszyce, 11.02.2020 r.

Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„EkoUrząd - termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE
jako element poprawy efektywności energetycznej”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający wymaga, aby zaprojektowany kocioł na pellet drzewny był przebadany
w akredytowanej jednostce badawczej na emisję i zużycie prądu oraz posiadał potwierdzający to   certyfikat akredytowanej  jednostki  certyfikującej  na  emisję  i  prąd  na  spełnienie wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009  r.  ustanawiająca  ogólne  zasady  ustalania  wymogów  dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej2015/1189 z dnia 28  kwietnia  2015  r.  w  sprawie  wykonania  dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe ?
Odpowiedź:
Zamawiający będzie wymagał montażu kotła na paliwo stałe, 5 klasy energetycznej, zgodnego
 z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. 2019, poz. 363) oraz z normą PN-EN 303-5:2012 Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW.
Na wybranym wykonawcy będzie spoczywał obowiązek wykazania zgodności z w/w dokumentami.

Pytanie 2:
W załączniku nr 11 tzw. „przedmiot zamówienia termomodernizacja” wyszczególniony jest punkt:
Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć…:
pkt 20. Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w procesie przeprowadzki zasobów Urzędu poprzez udostepnienie pracowników i sprzętu transportowego…
Prosimy o określenie ilu pracowników i na jaki czas trzeba ująć w swojej ofercie.?
Odpowiedź:
Należy przewidzieć maksymalnie 8 pracowników na okres do pięciu dni roboczych.

Pytanie 3:
W puncie dodatkowe wytyczne projektowo – wykonawcze pkt. 4 prosimy o określenie czy nowe tynki trzeba wykonać na całości obiektu (stara + nowa część)? Jeśli również na starej części to czy Zamawiający wymaga skucia starych tynków i wykonanie nowych czy np. należy jedynie wyszpachlować stare tynki?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści po likwidacji ewentualnych uszkodzeń starych tynków jedynie wykończenie gładzią.

Pytanie 4:
W pkt 35 dodatkowe wytyczne projektowo – wykonawcze jest zapis mówiący, że system rynien i rur spustowych należy wykonać jako tytanowo – cynkowy. Prosimy o potwierdzenie ze zapis o użyciu materiału tytan – cynk dotyczy tylko systemu rynnowego, a nie dotyczy blachy na rąbek, którą jest pokryty dach, blachy płaskiej i wszelkiego rodzaju innych obróbek.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza zapis.

Pytanie 5:
Prosimy o zmianę zapisu SIWZ dotyczącego kryterium przyznawania punktów w ofercie:
Dotyczy to punktów przyznawanych za doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia tj. zmiany sposobu oceny kryterium poprzez zmienienie zapisu o liczbie zrealizowanych przedsięwzięć przez kierowania budowy związanych nie tylko z termomodernizację budynku lub budynków na zapis o zrealizowanych przedsięwzięciach związanych z budową/przebudową/rozbudową budynku lub budynków tak jak ma to miejsc w pozostałych punktach specyfikacji m.in. dotyczących wiedzy i doświadczenia firmy czy osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.  
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 22.7 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
22.6    Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

l.p.

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1

Cena brutto

Liczba punktów = Cn/Cb x 60

gdzie:

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

 - Cb – cena oferty badanej

 - 60 wskaźnik stały

60 %

60 pkt

2

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Ocena w tym kryterium zostanie dokonana następująco:

1. Projektant

Liczba zrealizowanych projektów dotyczących przedsięwzięć termomodernizacyjnych lub związanych budową/ przebudową/rozbudową budynku lub budynków

  • 1 projekt – 0 pkt.
  • 2-3 projekty – 10 pkt.
  • 4 lub więcej projektów – 20 pkt.

2. Kierownik budowy

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć związanych
z termomodernizacją lub związanych budową/ przebudową/rozbudową budynku lub budynków.

 

  • 1 przedsięwzięcie – 0 pkt.
  • 2-3 przedsięwzięcia – 10 pkt.
  • 4 lub więcej  przedsięwzięć – 20 pkt.

 

Informację należy wskazać w załączniku nr 1b do formularza ofertowego podając nazwę, datę zakończenia inwestycji oraz podmiot na rzecz, którego inwestycja została zrealizowana (Zamawiający).

Nie złożenie wskazanego załącznika, bądź nie wskazanie którejkolwiek z wymaganych wyżej informacji będzie skutkowało nie przyznaniem punktów w niniejszym kryterium oceny ofert.

40%

40 pkt

 


Zamawiający dokonuje również modyfikacji załącznika nr 1b do SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający przesuwa termin składania ofert i dokonuje modyfikacji:

1.    treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE
jako element poprawy efektywności energetycznej”
Nie otwierać przed 19.02.2020 r. godz. 09:15”

2.    treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
20.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat - pok. nr 25) w terminie do dnia 19.02.2020 r. godz. 09:00.

3.    treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
21.1    Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna – parter - pok. nr 13). w dniu 19.02.2020 r. godz. 09:15.

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 31.01.2020 godz. 12:29
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 31.01.2020 godz. 12:29
 
Załączniki 1-11 w wersji edytowalnej
Dodany: 31.01.2020 godz. 12:30
 
Załączniki dodatkowe
Dodany: 03.02.2020 godz. 9:56
 
Załącznik nr 7 do SIWZ po modyfikacji
Dodany: 03.02.2020 godz. 12:52
 
Informacja dla Wykonawców nr 1
Dodany: 11.02.2020 godz. 13:56
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 11.02.2020 godz. 13:56
 
Załącznik nr 1b Wykaz Osob do punktacji - po modyfikacji
Dodany: 11.02.2020 godz. 13:56
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Dodany: 21.02.2020 godz. 13:12
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 25.03.2020 godz. 7:45
 Ostateczny termin składania ofert:
 19 lutego 2020 godz. 09:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Michał Cichocki [Kierownik Wydziału Inwestycji] dnia 31 stycznia 2020
Informacja opublikowana przez:
  dnia 31 stycznia 2020 godz. 12:29
Liczba odsłon:
  1272 od 31 stycznia 2020 godz. 12:29  (średnio 6.36 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl