0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Wyłapywanie, transport, utrzymanie i zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami odławianymi na terenie Gminy Daleszyce w okresie od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. w ramach zadania budżetowego pn.  Schroniska dla zwierząt

Numer: WI.6140.2.1.2020.UL
Kategoria: Zamówienia poniżej wartości 30.000 euro


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro

Gmina Daleszyce
26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9,
www.daleszyce.pl
Wydział Inwestycji
Referat Zamówień Publicznych
tel. (041) 317-16-94 wew. 106, fax (041) 317-16-93
e-mail: gmina@daleszyce.pl


Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Wyłapywanie,  transport, utrzymanie i zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami odławianymi na terenie Gminy Daleszyce w okresie od  01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.” w ramach zadania budżetowego pn. „ Schroniska dla zwierząt”

Rodzaj zamówienia: usługa
(usługa/dostawa/robota budowlana)
Wspólny Słownik:
85200000-1 – usługi weterynaryjne
98380000-0 – usługi psiarni

1.    Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1)    Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Daleszyce do schroniska,  
a przypadkach koniecznych do Lecznicy Weterynaryjnej, po uzyskaniu zgłoszenia od upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach lub policji. Usługa będzie realizowana zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z:  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 122), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Z 1998 r. Nr 116 poz. 753) Ustawą z dnia 13.09.1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.  2010), Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy.
 Przez wyłapywanie zwierzęcia rozumieć należy odłowienie jednej sztuki zwierzęcia,
z zastrzeżeniem, że suka ze ślepym miotem lub szczeniakami  i kotka z kociętami traktowane są jako jedna sztuka.
2)    Interwencje podejmowane będą przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, nie później niż 3 godziny od otrzymania zgłoszenia.
3)    Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny
z zapewnieniem im  pożywienia, wody oraz opieki weterynaryjnej.
4)    Przyjmowanie i przetrzymywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt, bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Daleszyce. Zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami w tym niezbędnej opieki weterynaryjnej, podstawowych, niezbędnych warunków socjalno-bytowych przetrzymywanym zwierzętom, wykonywanie szczepień przeciwko wściekliźnie zwierząt przebywających  w schronisku.
5)    Przyjęcie do schroniska dla bezdomnych zwierząt wyłapanych w okresie obowiązywania umowy 30 szt. psów. Zamawiający zastrzega sobie zwiększenie lub zmniejszenie liczby zwierząt jeżeli zajdzie taka potrzeba. Rozliczeniu będzie podlegała faktyczna ilość odłowionych zwierząt po cenie ofertowej.
6)    Przetrzymywanie złapanych zwierząt w schronisku przez okres 14 dni, będącej kwarantanną sanitarną oraz okresem oczekiwania na ewentualnego dotychczasowego właściciela. Po tym okresie zwierzęta  mogą być przekazywane innym opiekunom.
7)    Bezpłatnego zwrotu zwierząt  (umieszczonych w schronisku w wyniku ich złapania) właścicielom po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia. Wyłapane zwierzę  oddane  prawowitemu właścicielowi w ogólnym rozrachunku  liczone będzie jako 50% wartości ofertowej za 1 sztukę. Powiadomienie Zamawiającego o odebraniu zwierzęcia ze schroniska przez właściciela. W przypadku braku reakcji właściciela na zgłoszenie postępujemy zgodnie
8)    Dysponowanie siatkami do zarzucania oraz wystrzeliwanymi do odławiania zwierząt.
9)    Usypianie ślepych miotów.
10)    Utylizację padłych zwierząt.
11)    Weryfikacja odłowionych zwierząt przy użyciu czytnika oraz oznakowanie bezdomnych zwierząt mikrochipem. W przypadku gdy zwierzę będzie posiadało właściciela należy postępować zgodnie z pkt. 1 ppkt. 7.
12)    Sterylizacji albo kastracji zwierząt oraz kompleksowe szczepienie.
13)    Poszukiwanie nowych opiekunów dla bezdomnych zwierząt, odebranych z terenu Gminy Daleszyce, przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić właściwą opiekę i należyte warunki utrzymania. Przedkładanie informacji na temat liczby wydanych do adopcji zwierząt, z podaniem szczegółowych danych dot. zwierzęcia.
14)      Wykonywanie i przekazywanie Zamawiającemu fotografii wyłapanych zwierząt, niezwłocznie po zdarzeniu.
15)    Prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt (wraz z dokumentacją fotograficzną) ze szczegółową charakterystyką przyjmowanych do schroniska zwierząt oraz przebiegiem ich pobytu w schronisku, w tym wykonywanych zabiegach weterynaryjnych. Zapewnienie w/w opieki bezdomnym zwierzętom nastąpi zgodnie z obowiązującymi normami, a w szczególności z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U.  z 2004 r. Nr 158 poz.1657).
16)    Składanie Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierające poniższe dane:
- ilość przyjętych zwierząt z terenu Gminy Daleszyce,
- wykaz zwierząt oddanych do adopcji,
- aktualny stan zwierząt odłowionych z terenu Gminy Daleszyce,
- wykaz zwierząt, które poddano zabiegowi eutanazji - z podaniem przyczyny,
- wykaz padłych zwierząt,
- ilość zwierząt oznakowanych mikroczipem,
- wykaz zwierząt odebranych przez właściciela,
Raport Wykonawca będzie przekazywał w formie pisemnej na wskazany przez Zamawiającego adres: Urząd Miasta Gminy Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy sprawozdanie wraz z informacją na temat liczby odłowionych bezdomnych zwierząt w danym miesiącu na terenie gminy Daleszyce.
17)    Udzielanie pomocy weterynaryjnej bezdomnym, rannym zwierzętom, w tym zabieranie ich z miejsca wypadku, po kolizjach drogowych i innych, u których wymagana jest interwencja weterynaryjna i transport do lekarza weterynarii, w ciągu 1 godziny od otrzymania zgłoszenia dokonanego przez pracownika Urzędu  Miasta Gminy w Daleszycach lub Policji. Każdorazowe zgłoszenie policji należy przekazać upoważnionemu pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce w następnym dniu roboczym.
18)    Wykonanie badań i leczenie rannych, bezdomnych zwierząt oraz wykonywanie niezbędnych zabiegów lekarsko – weterynaryjnych, sprawowanie opieki, karmienie zgodnie z potrzebami oraz zapewnienie stałego dostępu do wody zwierzętom przebywającym  w gabinecie, do czasu wyleczenia i umieszczenia w schronisku lub do śmierci zwierzęcia z przyczyn doznanych obrażeń w wyniku wypadku. Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.122) lekarz weterynarii jako osoba posiadająca stosowną wiedzę i kompetencje w możliwie najlepszy sposób dokona kwalifikacji przypadku i oceni, czy zwierzę kwalifikuje się do leczenia, czy ze względów humanitarnych lepszym rozwiązaniem będzie uśpienie. W przypadku  uśpienia zwierzęcia z przyczyny doznanych obrażeń (do 3 dni od zdarzenia) w wyniku wypadku oraz w przypadku ucieczki psa w czasie transportu lub ze schroniska w ogólnym rozrachunku  liczone będzie jako 50% wartości ofertowej za 1 sztukę.
19)    W przypadku odłowu psa, który pogryzł człowieka należy dostarczyć go do lekarza weterynarii wskazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach w celu poddania go 15 dniowej obserwacji na koszt Wykonawcy.
20)    Prowadzenie rejestru przyjmowanych, rannych, bezdomnych zwierząt, z określeniem liczby zebranych, rannych zwierząt, stanu zdrowia oraz ewentualnej przyczyny śmierci.
21)    Udział w akcjach edukacyjnych oraz akcjach adopcyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe lub placówki oświatowe na terenie Miasta i Gminy Daleszyce Wymagane uczestnictwo w przynajmniej  jednej  akcji edukacyjnej  (festyn, impreza plenerowa), pogadance lub prelekcji w placówce szkolnej.
22)    W ramach kontroli realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wejścia na teren schroniska w każdym czasie w okresie realizacji umowy, dokonania kontroli zwierząt
i dokumentacji dotyczącej zwierząt przetrzymywanych w schronisku. Jeżeli kontrola stwierdzi, że zwierzęta są chore i w złej kondycji, zostaną one odebrane, a ich  leczeniem zostanie obciążony Wykonawca.
23)    Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 2019r.poz.122), oraz  rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz.753).  
24)    Wykonanie usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego lub Policję, najpóźniej w ciągu 3 godzin od zgłoszenia. Przed podjęciem interwencji zgłoszonej przez Policję, Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo  powiadomić upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Gminy Daleszyce  o tym zgłoszeniu niezwłocznie, najpóźniej w następnym dniu roboczym.
25)    Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
26)    Dopuszcza się płatności częściowe, nie częściej niż raz na miesiąc.
27)    Należność będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z wyżej wymienionymi dokumentami.
28)    Zapłata wynagrodzenia  ryczałtowego nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w jej treści. Błędnie wystawiony rachunek lub faktura VAT spowoduje ponowne rozpoczęcie biegu 30 – dniowego terminu płatności liczonego od dnia dostarczenia prawidłowych dokumentów rozliczeniowych.
29)    Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
30)    Wynagrodzenie ryczałtowe, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
1)    Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiające od Pn. do Pt. w godz. od 08:00 do 15:00, lub telefonicznie pod numerem tel. 41 317-16-94 wew. 111.
2)    Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Marian Kołomański  Komenda Straży Miejskiej.
3)    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, kierując swoje pytanie w formie elektronicznej na adres e-mail:  gmina@daleszyce.pl

3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)    Posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami do wykonania zamówienia posiadającymi wymagane uprawnienia, znajdują się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
2)    Posiada zezwolenie na prowadzenie schroniska dla zwierząt wydane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity Dz.U.2019 r.poz.2010 z późn. zm.).
3)    Posiada decyzję o nadaniu schronisku weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967 z późn. zm.).
4)    Przy zawarciu umowy Wykonawca musi posiadać zezwolenie Burmistrza Miasta
i Gminy Daleszyce na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wydane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
5. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
5.1.  wraz z ofertą należy złożyć:
1)    Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert).
2)    Dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy  - odpisu z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3)    Zaparafowany projekt Umowy potwierdzający przyjęcie w całości jej postanowień. (Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert).
4)    Stosowne pełnomocnictwa - jeśli dotyczy:
•    przy składaniu oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
•    jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.

5.2. Wykonawca posiadający najkorzystniejszą ofertę winien przed podpisaniem umowy przedłożyć:
1)    Zezwolenie na prowadzenie działalności ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta i gminy Daleszyce. (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
2)    Aktualną decyzję wydaną przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zezwalającą na prowadzenie schroniska dla zwierząt (kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem).
3)    Aktualną decyzję powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu podmiotowi weterynaryjnemu numeru identyfikacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
4)    Zezwolenie związanego z transportem zwierząt, w tym decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii o dopuszczeniu środka transportującego do przewożenia zwierząt (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
5)    Dokumenty świadczące o zatrudnieniu do transportu zwierząt  kierowców, konwojentów posiadających kwalifikacje niezbędne do transportowania zwierząt, w tym licencja dla osoby transportującej zwierzęta (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)..
6)    Aktualna umowa zawarta z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)..
7)    Aktualna umowa prowadzącego schronisko z legalnym punktem odbioru martwych zwierząt
w celu utylizacji gdy schronisko nie posiada możliwości utylizacji we własnym zakresie (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

UWAGA!
1)    Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - osobę upoważnioną do podpisania oferty.
2)    Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3)    Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści
w okresie trwania zamówienia.
4)    Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5)    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6)    Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz załącznikami.
7)    Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niespełniających warunków zamówienia oraz ofert niekompletnych.
8)    Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
9)    Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10)    Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej w terminie określonym
w pkt 6 niniejszego zaproszenia.
Oferty złożone po terminie oraz drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Adres e-mail służy wyłącznie do kontaktu technicznego w sprawie postępowania - Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
11)    Dokumenty złożone w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do popisania oferty.

6. Miejsce i termin składania ofert:
1)    Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9, sekretariat - pokój 25, osobiście lub pocztą, w terminie do dnia  19.02.2020 r. do godz. 15:00.
2)    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego, opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący:
„Wyłapywanie,  transport, utrzymanie i zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami odławianymi na terenie Gminy Daleszyce w okresie od  01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.” w ramach zadania budżetowego pn. „ Schroniska dla zwierząt”, Znak sprawy: WI.6140.2.1.2020.UL

        7.  Miejsce i termin otwarcia ofert
1)    Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych od dnia składnia ofert.
2)    Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

8.    Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
1)    Kryteria oceny ofert stanowi 100% cena. Rozliczenie zrealizowanych usług odbywać się będzie po cenach jednostkowych. Za cenę oferty przyjmuje się cenę jednostkową brutto za sztukę.
2)    Oferta z najniższą ceną złożona  przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.  
3)    Zamawiający ustala, że obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe.
4)    Jeżeli cena oferty będzie budzić wątpliwości, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy
o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny.  
5)    W przypadku złożenia dwóch ofert o takiej samej wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców do powtórnego złożenia ofert. Przy czym wartość złożonej oferty nie może być większa od wcześniej zaproponowanej.
6)    Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7)    Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
8)    Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- została złożona po terminie
9)    Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia  wadą;
- nie wpłynęła żadna oferta;
- cena najkorzystniejszej oferty lub ofert z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą     zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - nie stosuje się
w przypadku możliwości zwiększenia przez Zamawiającego dostępnych środków;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres oraz cenę Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
 i Gminy w Daleszyce oraz na stronie internetowej http://bip.daleszyce.pl w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

10. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana faksem/e:mail lub telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.
11. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)    Administratorem danych osobowych jest Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce,  kontakt email: gmina@daleszyce.pl.
2)    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email:  iod@abi-net.pl.
3)    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4)    Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.)
5)    Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami
o archiwach.
6)    Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa oraz prawo do przeniesienia danych.
7)    Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
8)    W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9)    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10)    Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
11)    W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12)    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa (za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę).

12. Załączniki do Zaproszenia do Składania ofert
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 Wzór umowy

 

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Zaproszenie do składania ofert
Dodany: 11.02.2020 godz. 18:19
 
Załączniki 1-3
Dodany: 11.02.2020 godz. 18:19
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 24.02.2020 godz. 15:33
 Ostateczny termin składania ofert:
 19 lutego 2020 godz. 15:00Informacja opublikowana przez:
  dnia 11 lutego 2020 godz. 18:19
Liczba odsłon:
  209 od 11 lutego 2020 godz. 18:19  (średnio 1.92 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl