0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Wykonanie przeglądu technicznego pięcioletniego, zawierającego elementy przeglądu rocznego, zbiornika wodnego `Wojciechów` zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Numer: WI.271.2.1.2020.UL
Kategoria: Zamówienia poniżej wartości 30.000 euro


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro

Gmina Daleszyce
26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9,
www.daleszyce.pl
Wydział Inwestycji
Referat Zamówień Publicznych
tel. (041) 317-16-94 wew. 106, fax (041) 317-16-93
e-mail: gmina@daleszyce.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

Wykonanie przeglądu technicznego pięcioletniego, zawierającego elementy przeglądu rocznego, zbiornika wodnego „Wojciechów” zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Rodzaj zamówienia: usługa
(usługa/dostawa/robota budowlana)
Wspólny Słownik:
71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego pięcioletniego, zawierającego elementy przeglądu rocznego, zbiornika wodnego „Wojciechów” zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Zakres przeglądu obejmuje min.:
a) Część opisowa:
- podstawowe dane techniczne zbiornika,
- inwentaryzacja stanu zapory czołowej wraz z urządzeniami,
- wykonanie przeglądu podwodnej i nawodnej części jazu piętrzącego,
 - zbadanie betonu pod względem wytrzymałości (metoda sklerometryczna),
- wykonanie badań geotechnicznych korpusu oraz podłoża zapory czołowej z określeniem stopnia zagęszczenia gruntu oraz statyki zapory z oceną ewentualnych zagrożeń mogących powstać w podłożu i w korpusie budowli,
- ocena stanu technicznego zamknięć głównych jazu, zamknięć remontowo - awaryjnych, mechanizmów wyciągowych i upustów dennych,
- ocena stanu technicznego zapory ziemnej
- ocenę stanu sieci kontrolno-pomiarowej,
b) Część graficzna:
- oznaczenie zbiornika i urządzeń na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali umożliwiającej prawidłowy odczyt,
- profil podłużny zapory czołowej,
- rysunki budowli w skali umożliwiającej prawidłowy odczyt,
- kontrola urządzeń pomiarowych (wodowskazów) potwierdzona niwelacją geodezyjną,
- szkice lokalizacji reperów,

 c) Dokumentacja fotograficzna.
Objęte zamówieniem opracowania należy wykonać zgodnie z:
- Wytycznymi Kontroli Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących Wodę, wydanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Władysław Jankowski, Warszawa 2008, i na podstawie art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j.Dz.U.2019.1186);
- Prawa wodnego - ustawy  z dn. 20 lipca 2017 r. (t.j.Dz.U.2018.2268)
- Prawa ochrony środowiska - ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U.2019.1396);
- Prawo ochrony przyrody - ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U.2020.55);
- Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2018.1945);
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.86.579);
- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843).

Należy wykonać opracowanie w trzech egzemplarzach w formie papierowej, plus wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD. Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać w opracowaniu zmiany
w przepisach i zasadach wiedzy technicznej.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do opracowań oświadczenie o sporządzeniu „Kontrola przeglądu technicznego pięcioletniego, zawierającego elementy przeglądu rocznego, zbiornika wodnego „Wojciechów” zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.” wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji oraz o kompletności celu jakiemu ma służyć.

2) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
3) Należność będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych.
4) Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5)Wynagrodzenie ryczałtowe, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
1)    Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie Zamawiającego (pok. 5, 11) od Pn. do Pt. w godz. od 08:00 do 15:00, lub telefonicznie pod numerem tel. 41 317-16-94 wew. 111.
2)    Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Andrzej Piwoński, Cecylia Zagdan.
3)    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, kierując swoje pytanie w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@daleszyce.pl.

3. Termin wykonania zamówienia:
1)    Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 15.04.2020r.


4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)    Posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami do wykonania zamówienia posiadającymi wymagane uprawnienia, znajdują się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
2)    Dysponują osobami  posiadającymi wykształcenie techniczne i uprawnienia w specjalności odpowiedzialnej do wykonania przedmiotu zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków należy złożyć oświadczenie zał. Nr 3 do Zaproszenia do składania ofert.

5. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
5.1.  wraz z ofertą należy złożyć:
1)    Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert). Wymagana forma dokumentu - oryginał
2)    Dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy  - odpisu z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3)    Zaparafowany projekt Umowy potwierdzający przyjęcie w całości jej postanowień. (Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert). Wymagana forma dokumentu - oryginał
4)    Oświadczenie (Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert). Wymagana forma dokumentu - oryginał
5)    Stosowne pełnomocnictwa - jeśli dotyczy:
•    przy składaniu oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
•    jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.
UWAGA!
1)    Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - osobę upoważnioną do podpisania oferty.
2)    Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3)    Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści
w okresie trwania zamówienia.
4)    Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5)    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6)    Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz załącznikami.
7)    Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niespełniających warunków zamówienia oraz ofert niekompletnych.
8)    Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
9)    Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10)    Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej w terminie określonym
w pkt 6 niniejszego zaproszenia.
Oferty złożone po terminie oraz drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Adres e-mail służy wyłącznie do kontaktu technicznego w sprawie postępowania - Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
11)    Dokumenty złożone w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do popisania oferty.

6. Miejsce i termin składania ofert:
1)    Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9, sekretariat - pokój 25, osobiście lub pocztą, w terminie do dnia  27.02.2020 r. do godz. 15:00.
2)    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego, opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący:
Wykonanie przeglądu technicznego pięcioletniego, zawierającego elementy przeglądu rocznego, zbiornika wodnego „Wojciechów” zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.”,  
Znak sprawy: WI.271.2.1.2020.UL
   7.  Miejsce i termin otwarcia ofert
1)    Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych od dnia składnia ofert.
2)    Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
8. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
1)    Kryteria oceny ofert stanowi cena 100%.
2)    W celu porównania ofert do wyceny, należy przyjąć łączną wartości brutto zamówienia wskazaną w formularzu ofertowym.
3)    Zamawiający nie dopuszcza możliwość wyboru kilku Wykonawców.
4)    Oferta z najniższą ceną złożona  przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.  
5)    Zamawiający ustala, że obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe.
6)    Jeżeli cena oferty będzie budzić wątpliwości, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy
o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny.  
7)    W przypadku złożenia dwóch ofert o takiej samej wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców do powtórnego złożenia ofert. Przy czym wartość złożonej oferty nie może być większa od wcześniej zaproponowanej.
8)    Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
9)    Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

10)    Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- została złożona po terminie
11)    Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia  wadą;
- nie wpłynęła żadna oferta;
- cena najkorzystniejszej oferty lub ofert z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą     zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - nie stosuje się
w przypadku możliwości zwiększenia przez Zamawiającego dostępnych środków;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  
9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
1) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres oraz cenę Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
 i Gminy w Daleszyce oraz na stronie internetowej http://bip.daleszyce.pl w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

10. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana faksem/e:mail lub telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.
11. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)    Administratorem danych osobowych jest Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce,  kontakt email: gmina@daleszyce.pl.
2)    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email:  iod@abi-net.pl.
3)    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4)    Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.)
5)    Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami
o archiwach.
6)    Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa oraz prawo do przeniesienia danych.
7)    Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
8)    W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9)    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10)    Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
11)    W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12)    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa (za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę).
12. Załączniki do Zaproszenia do Składania ofert
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 Wzór umowy
Załącznik Nr 3 Oświadczenie


» ZAŁĄCZNIKI «
Zaproszenie do składania ofert
Dodany: 19.02.2020 godz. 12:12
 
Załączniki 1-3 w formacie edytowalnym
Dodany: 19.02.2020 godz. 12:12
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 05.03.2020 godz. 15:14
 Ostateczny termin składania ofert:
 27 lutego 2020 godz. 15:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Michał Cichocki [Kierownik Wydziału Inwestycji] dnia 19 lutego 2020
Informacja opublikowana przez:
  dnia 19 lutego 2020 godz. 12:12
Liczba odsłon:
  258 od 19 lutego 2020 godz. 12:12  (średnio 7.32 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl