0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Daleszyce

Numer: WI.ZP.271.1.1.2020


Otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego

Szanowni Państwo, z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19), oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowia, informujemy że otwarcie ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Daleszyce”, Znak sprawy: WI.ZP.271.1.1.2020, nastąpi  31.03.2020 r. o godz. 10:30, poprzez transmisję online.

                   Sesja otwarcia ofert będzie dostępna na stronie: https://www.youtube.com/results?search_query=Rada+Miejska+w+Daleszycach.  


 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94948-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Daleszyce: Usługi związane z odpadami

2020/S 040-094948

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Daleszyce
Adres pocztowy: pl. Staszica 9
Miejscowość: Daleszyce
Kod NUTS: PL721
Kod pocztowy: 26-021
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik
E-mail: przetargi@kancelariajiz.pl
Tel.: +48 606206214
Faks: +48 413171693

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.daleszyce.pl/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=2
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Daleszyce”

Numer referencyjny: WI.ZP.271.1.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Daleszyce.

3.2. Gmina Daleszyce liczy: 15 934 mieszkańców, ok. 4 508 gospodarstw domowych podzielonych na 17 sołectw i miasto Daleszyce (stan na 31.12.2019 r.).

3.3. Zbiórka, wywóz i zagospodarowanie odpadów winno odbywać się zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2016–2022 oraz przepisami prawa polskiego.

3.4. Wykonawca może zawrzeć umowy z podmiotami gospodarczymi oraz właścicielami nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

3.5. Zamówienie odbioru odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

3.6. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90513200
90533000
90511200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Daleszyce

II.2.4)Opis zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Daleszyce.

3.2. Gmina Daleszyce liczy: 15 934 mieszkańców, ok. 4 508 gospodarstw domowych podzielonych na 17 sołectw i miasto Daleszyce (stan na 31.12.2019 r.).

3.3. Zbiórka, wywóz i zagospodarowanie odpadów winno odbywać się zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2016–2022 oraz przepisami prawa polskiego.

3.4. Wykonawca może zawrzeć umowy z podmiotami gospodarczymi oraz właścicielami nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

3.5. Zamówienie odbioru odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

3.6. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3.8. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez cały okres realizacji usługi wykonawca zatrudniał na umowę o pracę pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem odbiorem i transportem odpadów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymienić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość odbioru bezpośrednio z posesji, w postaci mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań co do złożenia dokumentów wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie (JEDZ) na podstawie którego zamawiający uzna że wykonawca posiada na odbiór i zagospodarowanie odpadów oznaczonych kodami wskazanymi w pkt 3.4 SIWZ;

— zezwolenia właściwego organu na zbieranie lub na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) lub pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.),

— posiadania aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Gminy Daleszyce,

— posiadania aktualnego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie należy złożyć:

a) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego – to jest na kwotę nie mniejszą niż: 1 000 000,00 tys. PLN.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania kwoty posiadanego ubezpieczenia w JEDZ natomiast na wezwanie zamawiającego złoży dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wadium w wysokości – 40 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań co do złożenia dokumentów wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie w (JEDZ) gdzie wykonawca oświadczy, że spełnia wymogi co do sposobu możliwości zrealizowania usługi w sposób opisany w załączniku nr 4.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/03/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/03/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Gmina Daleszyce, pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 7.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Uwaga: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SIWZ. Złożenie oferty w formie pisemnej z powoduje jej odrzucenie.

Informacje ogólne o sposobie składania ofert w formie elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nie przyznania dofinansowania.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (JEDZ) oraz przedłoży na wezwanie zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego;

b) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego;

c) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1, składa odpowiednio, że:

a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

c) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: dołączenie druku do oferty nie zwalnia od złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ofertach złożonych w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

26.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

26.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

26.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

26.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

26.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

26.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

26.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 26.5 i 26.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

26.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

26.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

26.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

26.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

26.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

26.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

26.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 26 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179–198g ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/02/2020


Dodano 17 marca 2020 godz. 13:29 przez

                                              
Daleszyce, 16.03.2020 r.

Informacja nr 1 dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Daleszyce”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie 1:
W ofercie cenowej zostały podane nazwy odpadów i ilości w Mg/rok. Na podstawie tych danych Wykonawca ma podać cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Tabela w ofercie cenowej, jak również § 5 projektu umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (załącznik nr 4 do SIWZ), zawierają tylko 9 rodzajów odpadów. Natomiast pkt. 4 i 5 SIWZ zawierają więcej rodzajów odpadów, które Wykonawca jest zobowiązany odbierać i zagospodarować w trakcie trwania umowy.  Brakuje
w  ofercie cenowej  i  w  §  5  projektu umowy na odbieranie I zagospodarowanie odpadów komunalnych (załącznik nr 4 do SIWZ), pozycji dla takich odpadów jak:
-    popiół
-    opony
-    opakowania wielomateriałowe (odpady zbierane w PSZOK-u)
-    metale, opakowania z metali (odpady zbierane w PSZOK-u)
-    odzież i tekstylia (odpady zbierane w PSZOK-u)
-    przeterminowane leki (odpady zbierane w PSZOK-u)
-    chemikalia, w tym zużyte filtry olejowe i zużyte oleje silnikowe (odpady zbierane w PSZOK-u)
-    zużyte baterie i akumulatory (odpady zbierane w PSZOK-u)
-    odpady budowlane powstałe w wyniku remontu, stanowiące odpady komunalne (odpady zbierane
w PSZOK-u)
-    części samochodowe (np. zderzaki, reflektory) (odpady zbierane w PSZOK-u)
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek (odpady zbierane w PSZOK-u). Odpady te zostały wskazane
w pkt. 4 i 5 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ). Na podstawie czego będzie ustalana cena za odbiór i zagospodarowanie w/w odpadów? Czy dla tych odpadów również należy podać adres instalacji komunalnych w ofercie cenowej? W ofercie cenowej podane zostały masy odpadów, mające służyć porównaniu ofert. Na podstawie tych mas ma być ustalona kwota łączna brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. W § 5 projektu umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (załącznik nr 4 do SIWZ), jak również w pkt. 22.1 SIWZ,  napisane jest , że podane ceny jednostkowe w zł/Mg poszczególnych rodzajów odpadów, zawierają wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia. Co miesiąc ma być wystawiana faktura za odbiór i zagospodarowanie odpadów w przeliczeniu  na  tonaż  tych   odpadów.   Jak   się  ma  ta  cena jednostkowa  za  odbiór
i zagospodarowanie 1 Mg odpadów, do łącznej kwoty brutto, podanej w ofercie cenowej? Co jeśli ilość odpadów w danym roku, przekroczy tą masę, która została podana w ofercie cenowej?
Odpowiedź:
- Brakujące frakcje odpadów w projekcie umowy znajdują się w SIWZ i należy je uwzględnić przy składaniu oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów, zamawiający dokonuje modyfikacji formularza ofertowego oraz wzoru umowy.
- Cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów wskazanych w pkt. 4 i 5 opisu przedmiotu zamówienia będzie ustalana na podstawie ilości odebranych i zagospodarowanych poszczególnych frakcji odpadów potwierdzonych kartą przekazania odpadów do instalacji komunalnych
- Nie jest wymagane wskazanie adresu instalacji natomiast Zamawiający wymaga potwierdzenia przyjęcia odpadów z podaniem ich ilości i miejsca dostarczenia
- W ofercie podane są wielkości szacunkowe i orientacyjne

Pytanie 2:
W jakim kodzie powinny być odbierane i zagospodarowywane odpady wskazane w pkt. 5 w opisie przedmiotu zamówienia jako: części samochodowe (np. zderzaki, reflektory). Nie są to typowe odpady komunalne, pochodzące od mieszkańców. Trudno również znaleźć odbiorcę na tego rodzaju odpady. Czy koniecznym jest przyjmowanie takich odpadów na PSZOK-u?
Odpowiedź:
Odpady wskazane w pkt. 5 OPZ tj. części samochodowe (zderzaki, reflektory) mają być zakwalifikowane jako zużyte części samochodowe pojazdów do 3.5 t , nadające się do recyklingu.

Pytanie 3:
W pkt. 11 16) opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ) napisane jest, że Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji nieruchomości, z których zostały odebrane zmieszane
i selektywnie zebrane frakcje odpadów. Czy Wykonawca będzie dostawał wykaz adresów i każdorazowo, podczas odbioru odpadów, będzie musiał sprawdzać czy mieszkańcy z pod danego adresu wystawili odpady? Czy Wykonawca powinien zaznaczać tylko te adresy, pod którymi zauważył nieprawidłową segregację odpadów?
Odpowiedź:
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości. Obowiązkiem Wykonawcy będzie monitorowanie prawidłowości segregacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 4:
W pkt. 11. 19) opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ) podane jest, że Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania do wysokości określonej w przepisach wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Jak ma to zrobić Wykonawca, który nie posiada własnej Instalacji ani składowiska? Czy nie powinien być do tego zobowiązany ostateczny przejmujący odpady?
Odpowiedź:
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje poza gminami również
i podmioty odbierające odpady komunalne do ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Obowiązek ograniczenia Zamawiający określa w ramach obowiązujących przepisów ustawy, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego i przenosi takie zobowiązanie na Wykonawcę.

Pytanie 5:
W pkt 11. 20) opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ) podane jest, że Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Zamawiającego oraz sołtysom, worków na segregację odpadów. Czy Zamawiający może uściślić o jakich ilościach jest mowa? Wykonawca musi takie dane wkalkulować do oferowanej ceny.
Odpowiedź:
Wykonawca usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe tzw. startowe worki do segregacji odpadów - sołtysom w ilości po 3 szt. każdego koloru na gospodarstwo, a do siedziby Urzędu po 30% z każdego koloru ogólnego zapotrzebowania przez cały okres  trwania umowy.

Pytanie 6:
W pkt 12. opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ) wskazany jest termin umowy: od dnia podpisania umowy na okres 19 miesięcy. W pkt. 8.1. SIWZ, jak również w § 5 projektu umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (załącznik nr 4 do SIWZ), wskazany jest termin wykonania przedmiotu zamówienia: 01.06.2020r. do 31.12.2021 r. W związku z pojawiającymi się różnicami, proszę o odpowiedź: który termin wykonania przedmiotu zamówienia jest poprawny.
Odpowiedź:
Pkt. 12 opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:
„Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  od 01.06.2020 r. lub w pierwszej możliwej dacie po tym terminie  do  31.12.2021 r.”  

Pytanie 7:
W pkt. 9.6.2 SIWZ napisane jest, że warunki podmiotowe, o których mowa w pkt. 9.4.2. i 9.4.3. podlegają sumowaniu. Proszę o podanie gdzie znajduję się pkt. 9.4.3? Czy warunki z pkt. 9.4.1. również podlegają sumowaniu?
Odpowiedź:
Proszę zapoznać się ze SIWZ  punkt. 9.4.3. jest zapisany po pkt. 9.4.2.

Pytanie 8:
W pkt. 17.9.2. SIWZ podane jest, że Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W pkt 18. SIWZ napisane jest, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. Jak to się ma do pkt. w/w?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 17.9 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
17.9.    Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
17.9.1.    Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
17.9.2.    wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
17.9.3.    zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pytanie 9:
W § 6.1 e) projektu umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (załącznik nr 4 do SIWZ) wskazana jest kara 1000,00 zł za każdy przypadek odczytu z GPS postojów pojazdu (przekraczających 5 minut). Co w przypadku awarii auta lub przerwy dla pracowników, bądź jakiegokolwiek innego zdarzenia losowego?
Odpowiedź:
Wykonawca obowiązany będzie  zgłosić awarię z chwilą uszkodzenia i nie podejmować żadnych czynności bez zgody zamawiającego..
Kary są naliczane za każdy przypadek odczytu z GPS postojów pojazdu (przekraczający 5 minut) poza miejscem odbioru odpadów lub otwarcia włazów po zakończeniu czynności odbiorów odpadów na obsługiwanej trasie zgodnie z harmonogramem w wysokości 1000,00 zł, zwolnieniem z tego obowiązku będzie postępowanie zgodnie z odpowiedzią.

Pytanie 10:
W pkt. 8.2) podane jest, że w trakcie trwania zamówienia przewiduje się wzrost liczby nieruchomości zamieszkałych do 2%. Natomiast w § 8 5.b) projektu umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (załącznik nr 4 do SIWZ) podane jest, że zmiana umowy jest możliwa dopiero, gdy ilość nieruchomości przekroczy 10 % stanu z okresu złożenia ofert. Co z tą różnicą pomiędzy 2% a 10%? Czy wzrost np. o 5% (o 3% więcej niż przewidziany wzrost) nie wpłynie na dane zawarte w umowie?
Odpowiedź:
Zleceniodawca dokona sprostowania  §8 pkt. 5.b. dostosowując zapis do OPZ.


W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje modyfikacji:
1.    Załącznika nr 1 – formularza oferty
2.    Załącznika nr 4 – wzór umowy
3.    Załącznika nr 7 – opis przedmiotu zamówienia

Aktualna treść dokumentów zostaje zamieszczona na stronie internetowej w dniu 16.03.2020

 


Dodano 17 marca 2020 godz. 14:51 przez

                                           Daleszyce, 17.03.2020 r.

Informacja nr 1 dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Daleszyce”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie 1:
W ofercie cenowej zostały podane nazwy odpadów i ilości w Mg/rok. Na podstawie tych danych Wykonawca ma podać cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Tabela w ofercie cenowej, jak również § 5 projektu umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (załącznik nr 4 do SIWZ), zawierają tylko 9 rodzajów odpadów. Natomiast pkt. 4 i 5 SIWZ zawierają więcej rodzajów odpadów, które Wykonawca jest zobowiązany odbierać i zagospodarować w trakcie trwania umowy.  Brakuje
w  ofercie cenowej  i  w  §  5  projektu umowy na odbieranie I zagospodarowanie odpadów komunalnych (załącznik nr 4 do SIWZ), pozycji dla takich odpadów jak:
-    popiół
-    opony
-    opakowania wielomateriałowe (odpady zbierane w PSZOK-u)
-    metale, opakowania z metali (odpady zbierane w PSZOK-u)
-    odzież i tekstylia (odpady zbierane w PSZOK-u)
-    przeterminowane leki (odpady zbierane w PSZOK-u)
-    chemikalia, w tym zużyte filtry olejowe i zużyte oleje silnikowe (odpady zbierane w PSZOK-u)
-    zużyte baterie i akumulatory (odpady zbierane w PSZOK-u)
-    odpady budowlane powstałe w wyniku remontu, stanowiące odpady komunalne (odpady zbierane
w PSZOK-u)
-    części samochodowe (np. zderzaki, reflektory) (odpady zbierane w PSZOK-u)
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek (odpady zbierane w PSZOK-u). Odpady te zostały wskazane
w pkt. 4 i 5 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ). Na podstawie czego będzie ustalana cena za odbiór i zagospodarowanie w/w odpadów? Czy dla tych odpadów również należy podać adres instalacji komunalnych w ofercie cenowej? W ofercie cenowej podane zostały masy odpadów, mające służyć porównaniu ofert. Na podstawie tych mas ma być ustalona kwota łączna brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. W § 5 projektu umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (załącznik nr 4 do SIWZ), jak również w pkt. 22.1 SIWZ,  napisane jest , że podane ceny jednostkowe w zł/Mg poszczególnych rodzajów odpadów, zawierają wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia. Co miesiąc ma być wystawiana faktura za odbiór i zagospodarowanie odpadów w przeliczeniu  na  tonaż  tych   odpadów.   Jak   się  ma  ta  cena jednostkowa  za  odbiór
i zagospodarowanie 1 Mg odpadów, do łącznej kwoty brutto, podanej w ofercie cenowej? Co jeśli ilość odpadów w danym roku, przekroczy tą masę, która została podana w ofercie cenowej?
Odpowiedź:
- Brakujące frakcje odpadów w projekcie umowy znajdują się w SIWZ i należy je uwzględnić przy składaniu oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów, zamawiający dokonuje modyfikacji formularza ofertowego oraz wzoru umowy.
- Cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów wskazanych w pkt. 4 i 5 opisu przedmiotu zamówienia będzie ustalana na podstawie ilości odebranych i zagospodarowanych poszczególnych frakcji odpadów potwierdzonych kartą przekazania odpadów do instalacji komunalnych
- Nie jest wymagane wskazanie adresu instalacji natomiast Zamawiający wymaga potwierdzenia przyjęcia odpadów z podaniem ich ilości i miejsca dostarczenia
- W ofercie podane są wielkości szacunkowe i orientacyjne

Pytanie 2:
W jakim kodzie powinny być odbierane i zagospodarowywane odpady wskazane w pkt. 5 w opisie przedmiotu zamówienia jako: części samochodowe (np. zderzaki, reflektory). Nie są to typowe odpady komunalne, pochodzące od mieszkańców. Trudno również znaleźć odbiorcę na tego rodzaju odpady. Czy koniecznym jest przyjmowanie takich odpadów na PSZOK-u?
Odpowiedź:
Odpady wskazane w pkt. 5 OPZ tj. części samochodowe (zderzaki, reflektory) mają być zakwalifikowane jako zużyte części samochodowe pojazdów do 3.5 t , nadające się do recyklingu.

Pytanie 3:
W pkt. 11 16) opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ) napisane jest, że Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji nieruchomości, z których zostały odebrane zmieszane
i selektywnie zebrane frakcje odpadów. Czy Wykonawca będzie dostawał wykaz adresów i każdorazowo, podczas odbioru odpadów, będzie musiał sprawdzać czy mieszkańcy z pod danego adresu wystawili odpady? Czy Wykonawca powinien zaznaczać tylko te adresy, pod którymi zauważył nieprawidłową segregację odpadów?
Odpowiedź:
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości. Obowiązkiem Wykonawcy będzie monitorowanie prawidłowości segregacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 4:
W pkt. 11. 19) opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ) podane jest, że Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania do wysokości określonej w przepisach wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Jak ma to zrobić Wykonawca, który nie posiada własnej Instalacji ani składowiska? Czy nie powinien być do tego zobowiązany ostateczny przejmujący odpady?
Odpowiedź:
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje poza gminami również
i podmioty odbierające odpady komunalne do ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Obowiązek ograniczenia Zamawiający określa w ramach obowiązujących przepisów ustawy, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego i przenosi takie zobowiązanie na Wykonawcę.

Pytanie 5:
W pkt 11. 20) opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ) podane jest, że Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Zamawiającego oraz sołtysom, worków na segregację odpadów. Czy Zamawiający może uściślić o jakich ilościach jest mowa? Wykonawca musi takie dane wkalkulować do oferowanej ceny.
Odpowiedź:
Wykonawca usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe tzw. startowe worki do segregacji odpadów - sołtysom w ilości po 3 szt. każdego koloru na gospodarstwo, a do siedziby Urzędu po 30% z każdego koloru ogólnego zapotrzebowania przez cały okres  trwania umowy.

Pytanie 6:
W pkt 12. opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ) wskazany jest termin umowy: od dnia podpisania umowy na okres 19 miesięcy. W pkt. 8.1. SIWZ, jak również w § 5 projektu umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (załącznik nr 4 do SIWZ), wskazany jest termin wykonania przedmiotu zamówienia: 01.06.2020r. do 31.12.2021 r. W związku z pojawiającymi się różnicami, proszę o odpowiedź: który termin wykonania przedmiotu zamówienia jest poprawny.
Odpowiedź:
Pkt. 12 opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:
„Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  od 01.06.2020 r. lub w pierwszej możliwej dacie po tym terminie  do  31.12.2021 r.”  

Pytanie 7:
W pkt. 9.6.2 SIWZ napisane jest, że warunki podmiotowe, o których mowa w pkt. 9.4.2. i 9.4.3. podlegają sumowaniu. Proszę o podanie gdzie znajduję się pkt. 9.4.3? Czy warunki z pkt. 9.4.1. również podlegają sumowaniu?
Odpowiedź:
Proszę zapoznać się ze SIWZ  punkt. 9.4.3. jest zapisany po pkt. 9.4.2.

Pytanie 8:
W pkt. 17.9.2. SIWZ podane jest, że Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W pkt 18. SIWZ napisane jest, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. Jak to się ma do pkt. w/w?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 17.9. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
17.9.    Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
17.9.1.    Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
17.9.2.    wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
17.9.3.    zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pytanie 9:
W § 6.1 e) projektu umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (załącznik nr 4 do SIWZ) wskazana jest kara 1000,00 zł za każdy przypadek odczytu z GPS postojów pojazdu (przekraczających 5 minut). Co w przypadku awarii auta lub przerwy dla pracowników, bądź jakiegokolwiek innego zdarzenia losowego?
Odpowiedź:
Wykonawca obowiązany będzie  zgłosić awarię z chwilą uszkodzenia i nie podejmować żadnych czynności bez zgody zamawiającego..
Kary są naliczane za każdy przypadek odczytu z GPS postojów pojazdu (przekraczający 5 minut) poza miejscem odbioru odpadów lub otwarcia włazów po zakończeniu czynności odbiorów odpadów na obsługiwanej trasie zgodnie z harmonogramem w wysokości 1000,00 zł, zwolnieniem z tego obowiązku będzie postępowanie zgodnie z odpowiedzią.

Pytanie 10:
W pkt. 8.2) podane jest, że w trakcie trwania zamówienia przewiduje się wzrost liczby nieruchomości zamieszkałych do 2%. Natomiast w § 8 5.b) projektu umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (załącznik nr 4 do SIWZ) podane jest, że zmiana umowy jest możliwa dopiero, gdy ilość nieruchomości przekroczy 10 % stanu z okresu złożenia ofert. Co z tą różnicą pomiędzy 2% a 10%? Czy wzrost np. o 5% (o 3% więcej niż przewidziany wzrost) nie wpłynie na dane zawarte w umowie?
Odpowiedź:
Zleceniodawca dokona sprostowania  §8 pkt. 5.b. dostosowując zapis do OPZ.


W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje modyfikacji:
1.    Załącznika nr 1 – formularza oferty
2.    Załącznika nr 4 – wzór umowy
3.    Załącznika nr 7 – opis przedmiotu zamówienia

Aktualna treść dokumentów zostaje zamieszczona na stronie internetowej w dniu 17.03.2020 r.

 


Dodano 19 marca 2020 godz. 13:18 przez

Daleszyce, 19.03.2020 r.

 

Informacja nr 2 dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Daleszyce”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

Zamawiający dokonuje modyfikacji odpowiedzi na następujące pytania z dnia 17.03.2020 r.

Pytanie 5:

W pkt 11. 20) opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ) podane jest, że Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Zamawiającego oraz sołtysom, worków na segregację odpadów. Czy Zamawiający może uściślić o jakich ilościach jest mowa? Wykonawca musi takie dane wkalkulować do oferowanej ceny.

Odpowiedź:

Wykonawca usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe tzw. startowe worki do segregacji odpadów w ilości po 3 szt. każdego koloru na gospodarstwo oraz do siedziby Urzędu 30% z każdego koloru.

Dostarczanie worków w kolejnych okresach będzie odbywać się za każdy worek odebrany
z odpadami worek pusty, a w gminie należy utrzymywać zapas 30% przez okres realizacji umowy gdzie zapas będzie uzupełniany na wezwanie zamawiającego.

Pytanie 7:

W pkt. 9.6.2 SIWZ napisane jest, że warunki podmiotowe, o których mowa w pkt. 9.4.2. i 9.4.3. podlegają sumowaniu. Proszę o podanie gdzie znajduję się pkt. 9.4.3? Czy warunki z pkt. 9.4.1. również podlegają sumowaniu?

Odpowiedź:

W zakresie warunku określonego w pkt. 9.4.1. – Wykonawca posiadane zezwolenie na odbiór
i zagospodarowanie odpadów 1) ma spełnić samodzielnie  lub w konsorcjum lub wskazanie podwykonawcy, który ma wymagane zezwolenie i będzie świadczył usług w tym zakresie jako podwykonawca.


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 26.02.2020 godz. 14:48
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 26.02.2020 godz. 14:48
 
Załączniki 1 - 7 w formacie edytowalnym
Dodany: 26.02.2020 godz. 14:49
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 05.03.2020 godz. 13:23
 
Załączniki 1,4,7 - 17.03.2020
Dodany: 17.03.2020 godz. 14:51
 
Informacja nr 1 dla Wykonawców
Dodany: 17.03.2020 godz. 15:02
 
Informacja nr 2 dla Wykonawców
Dodany: 19.03.2020 godz. 13:18
 
Informacja - Otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego
Dodany: 27.03.2020 godz. 15:25
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Dodany: 31.03.2020 godz. 15:09
 
Informacja o unieważnieniu postępowania
Dodany: 15.04.2020 godz. 13:24
 Ostateczny termin składania ofert:
 31 marca 2020 godz. 10:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Michał Cichocki [Kierownik Wydziału Inwestycji] dnia 26 lutego 2020
Informacja opublikowana przez:
  dnia 26 lutego 2020 godz. 14:48
Liczba odsłon:
  821 od 26 lutego 2020 godz. 14:48  (średnio 5.97 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl