0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYCINKA DRZEW NA TERENIE GMINY DALESZYCE

Kategoria: Zamówienia poniżej wartości 30.000 euro


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9,
www.daleszyce.pl
Wydział Inwestycji
tel. (041) 317-16-93, fax (015) 317-16-93
e-mail: gmina@daleszyce.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

„WYCINKA DRZEW NA TERENIE GMINY DALESZYCE”
Rodzaj zamówienia: USŁUGA
(usługa/dostawa/robota budowlana*)
Wspólny Słownik (kod CPV): Wycinka drzew –77211400-6; pielęgnacja drzew – 77211500-7

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
a)    Wycinka 19 szt drzew rosnących na terenie Gminy Daleszyce w tym:
-  w msc. Daleszyce na terenie placu szkolnego nr działki 2136/3 z przeszkodami  typu linie energetyczne nn, telekomunikacyjne i światłowodowe, szt 15 są to:
 7 szt drzew gatunku  modrzew  europejski o następujących  obwodach pni ( w cm) mierzonych na wysokości 130 cm, 168; 96; 147; i 4 szt 145;
1 szt drzewa gatunku klon pospolity  o obwodzie  pni 147 i 104 cm wyrastających z jednego pinia   (mierzonych na wysokości 130cm)
1 szt drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie  pnia 99 cm  (mierzonym na wysokości 130cm)
1 szt drzewa gatunku jesion wyniosły  o obwodzie  pnia 96 cm  (mierzonym na wysokości 130cm)
4 szt drzewa gatunku  robinia akacjowa o   obwodzie pni  ( w cm) mierzonym na wysokości 130 cm, 118; 96; 150 i 100cm;
średnia wysokość w/w drzew ok 10 do 15m,

-  w msc. Widełki nr działki 46 z przeszkodami  typu linie energetyczne nn, telekomunikacyjne,  szt 2 są to:
1 szt drzewa gatunku  robinia akacjowa o   obwodzie pnia  ( w cm) mierzonym na wysokości 130 cm, 210cm;
1 szt drzewa gatunku kasztan  o obwodzie  pnia 210 cm (mierzona na wysokości 130cm)
średnia wysokość w/w drzew ok 10 do 15m,

-  w msc. Brzechów nr działki 273 z przeszkodami  typu linie energetyczne nn,    telekomunikacyjne, 1  szt drzewa gatunku  modrzew  europejski  o   obwodzie pnia  ( w cm) mierzonym na wysokości 130 cm, 263cm;  wysokość w/w drzewa ok 15m,

-  w msc. Niestachów nr działki 13/2 z przeszkodami  typu linie energetyczne nn,    telekomunikacyjne,  1 szt drzewa gatunku  modrzew  europejski  o   obwodzie pnia  ( w cm) mierzonym na wysokości 130 cm, 124cm;  wysokość w/w drzewa ok 15m,

b)    Wyfrezowanie 20 szt pni w tym jeden z innej wycinki

c)    Pielęgnacja  5 szt drzew w msc Daleszyce o wysokości ok. 10 do 15m  poprzez cięcia koron. W miejscu wykonywania prac istnieją  przeszkody  typu linie energetyczne nn, telekomunikacyjne i światłowodowe,
2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, Pl. Staszica 9, pok.
nr 5 LUB 3 lub telefonicznie pod numerem tel. 41 317-16-94 (wew. 105).

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Jerzy Meresiński, Cecylia Zagdan

3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do: 10.04.2020r.

4. Gwarancja
Wykonawca udzieli miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i materiały – Nie dotyczy.

5. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
do wykonania zamówienia posiadającymi wymagane uprawnienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

Wykonawca odpowiada za wszelkie wady i błędy oraz uszkodzenia mienia  Zamawiającego oraz osób trzecich  wynikłe i powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Za ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną brutto  wykonania wyżej opisanego  zamówienia w wymaganym terminie jej wykonania.

7. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9, sekretariat - pokój 125 osobiście, pocztą,  przesłać faksem na nr  (0 41) 317-16-93  w terminie do dnia  30.01.2020r do godz. 15.30. Oferty złożone faxem powinny być potwierdzona formą pisemną. Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk do pobrania na stronie internetowej http://bip.daleszyce.pl/.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń*/ stronie internetowej http://bip.daleszyce.pl/ * Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.

9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana faksem/ e:mail lub telefonicznie* wykonawcy, którego ofertę wybrano.

9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)    Administratorem danych osobowych jest Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce,  kontakt email: gmina@daleszyce.pl.
2)    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email:  iod@abi-net.pl.
3)    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4)    Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.)
5)    Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami
o archiwach.
6)    Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa oraz prawo do przeniesienia danych.
7)    Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
8)    W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9)    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10)    Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
11)    W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12)    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa (za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę).

10. Załączniki do Zaproszenia do Składania ofert
1) druk ofert cenowej w pliku pdf
2) …………………………… - …………………………


Daleszyce, dn.  24.03.2020r.

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Zaproszenie do składania ofert
Dodany: 24.03.2020 godz. 12:44
 
Formularz ofertowy
Dodany: 24.03.2020 godz. 12:44
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 01.04.2020 godz. 12:17
 Ostateczny termin składania ofert:
 30 marca 2020 godz. 15:30Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jerzy Meresiński [Zastępca kierownika wydziału gospodarki, mienia i rolnictwa] dnia 24 marca 2020
Informacja opublikowana przez:
  dnia 24 marca 2020 godz. 12:44
Liczba odsłon:
  382 od 24 marca 2020 godz. 12:44  (średnio 2.76 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl