0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zaproszenie do składania ofert na zadanie: `Wykonanie dokumentacji projektowej placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie sołectw Gminy Daleszyce w ramach zadań funduszu sołeckiego`

Numer: WI.271.2.7.2020.UL
Kategoria: Zamówienia poniżej wartości 30.000 euro


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro

Gmina Daleszyce
26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9,
www.daleszyce.pl
Wydział Inwestycji
Referat Zamówień Publicznych
tel. (041) 317-16-94 wew. 106, fax (041) 317-16-93
e-mail: gmina@daleszyce.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Wykonanie dokumentacji projektowej placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie sołectw Gminy Daleszyce w ramach zadań funduszu sołeckiego”

Rodzaj zamówienia: usługi
(usługa/dostawa/robota budowlana)
Wspólny Słownik:
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego;
71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu;
71330000-0 Różne usługi inżynieryjne.

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
1.1.    Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, badań, opinii oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę (bądź zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę) placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie sołectw Gminy Daleszyce zgodnie z wykazem poniżej.
1.1.1.    Siłownia plenerowa w miejscowości Marzysz dz. nr ew. 661 ( przy budynku szkoły Podstawowej).
Wymagane wyposażenie:
- wioślarz;
- biegacz;
- orbitrek;
- ławka (2 sztuki);
- kosz na odpady;
- tablica z regulaminem.
1.1.2.    Plac zabaw w miejscowości Borków dz. nr ew. 268/5; 268/1126 (obok siłowni plenerowej).
Wymagane wyposażenie:
- huśtawka podwójna (jedno siedzisko koszykowe);
- karuzela krzyżowa;
- bujak ważka;
- zestaw zabawowy typu dżungla;
- ławka (2 sztuki);
- kosz na odpady;
- tablica z regulaminem.
1.1.3.    Siłownia plenerowa w miejscowości Słopiec dz. nr ew 223/2; 223/3 (obok placy zabaw).
 Wymagane wyposażenie:
- twister/biegacz/wahadło;
- jeździec;
- narciarz;
- rowerek;
- motyl/prasa nożna;
- wyciskanie siedząc/podciąg;
- drążki;
- drabinka/podciąg nóg;
- ławeczka/prostownik pleców;
- koło duże + dwa małe;
- orbitrek;
- wioślarz;
- ławka (2 sztuki);
- kosz na odpady;
- tablica z regulaminem.
1.2.    Szygułowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zaproszenia do składania ofert.
1.3.    Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego, podstawą do wystawienia faktury będzie dostarczenie Zamawiającemu pozwolenia na budowę (bądź prawnomocnego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę/oświadczenia o braku sprzeciwu) wraz z kompletem dokumentacji w ilości sztuk zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.
1.4.    Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poniższe zadania:
Zadanie nr 1: Siłownia plenerowa w miejscowości Marzysz dz. nr ew. 661 (przy budynku szkoły
Podstawowej).
Zadanie nr 2:  Plac zabaw w miejscowości Borków dz. nr ew. 268/5; 268/1126 (obok siłowni
       plenerowej).
Zadanie nr 3: Siłownia plenerowa w miejscowości Słopiec dz. nr ew. 223/2; 223/3 (obok placy
       zabaw).

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
2.1.    Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać od Pn. do Pt.
w godz. od 08:00 do 15:00 telefonicznie pod numerem tel. 41 317-16-94 wew. 106 lub 605 787 853
2.2.    Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Mariusz Świercz – gł. specjalista ds. inwestycji
Urszula Lejawka – podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych
2.3.    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, kierując swoje pytanie w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@daleszyce.pl.

3. Termin wykonania zamówienia dla zadań od 1-3:
3.1. Złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę (bądź zgłoszenie robot niewymagających
    pozwolenia na budowę) wraz ze wszystkimi załącznikami: do 19.06.2020 r.;
3.2. Uzyskanie pozwolenia na budowę (bądź uzyskania klauzuli prawomocności/oświadczenia o braku
        sprzeciwu na zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę): do 31.07.2020 r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
4.1.2.    Posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia:
a)    Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków należy złożyć oświadczenie zał. Nr 4 do Zaproszenia do składania ofert.
b)    Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia publicznego.  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej - posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń. Zał. Nr 5 do Zaproszenia do składania ofert.

5. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
5.1.  Wraz z ofertą należy złożyć:
5.1.1.    Formularz ofertowy - oryginał (Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert).
5.1.2.    Oświadczenie - oryginał (Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert).
5.1.3.    Stosowne pełnomocnictwa - jeśli dotyczy:
•    przy składaniu oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
•    jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.
5.2.    Przed podpisaniem umowy należy złożyć (dotyczy oferty najkorzystniejszej):
5.2.1.    Dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy  - odpisu z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – jeżeli dotyczy.
5.2.2.    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego zgodnie
z opisanym warunkiem określonych w pkt. 4.1.2. b)  – załącznik Nr 5 do Zaproszenia do składania ofert.
Do wykazu należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
5.2.3.    Kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert).

UWAGA!
1)    Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - osobę upoważnioną do podpisania oferty.
2)    Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3)    Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści
w okresie trwania zamówienia.
4)    Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5)    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6)    Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz załącznikami.
7)    Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niespełniających warunków zamówienia oraz ofert niekompletnych.
8)    Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9)    Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej w terminie określonym
w pkt 6 niniejszego zaproszenia.
Oferty złożone po terminie oraz drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Adres e-mail służy wyłącznie do kontaktu technicznego w sprawie postępowania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

6. Miejsce i termin składania ofert:
6.1.    Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9, sekretariat - pokój 25, osobiście lub pocztą, w terminie do dnia  28.05.2020 r. do godz. 10:00.
6.2.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego, opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący:
„Wykonanie dokumentacji projektowej placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie sołectw Gminy Daleszyce w ramach zadań funduszu sołeckiego”
Znak sprawy: WI.271.2.7.2020.UL
   7.  Miejsce i termin otwarcia ofert
7.1.    Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych od dnia składania ofert.
7.2.    Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
8.    Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
8.1.    Kryteria oceny ofert stanowi cena 100%. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Ofertę cenową należy skalkulować
w oparciu o załączony opis przedmiotu zamówienia oraz zapisy Zaproszenia do składania ofert.
8.2.    W celu porównania ofert do wyceny, należy przyjąć łączną wartości brutto zamówienia wskazaną
w formularzu ofertowym.
8.3.    Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru kilku Wykonawców.
8.4.    Oferta z najniższą ceną złożona  przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.  
8.5.    Zamawiający ustala, że obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe.
8.6.    Jeżeli cena oferty będzie budzić wątpliwości, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy
o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny.  
8.7.    W przypadku złożenia dwóch ofert o takiej samej wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców do powtórnego złożenia ofert. Przy czym wartość złożonej oferty nie może być większa od wcześniej zaproponowanej.
8.8.    Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8.9.    Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

8.10.    Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- została złożona po terminie
8.11.    Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia  wadą;
- nie wpłynęła żadna oferta;
- cena najkorzystniejszej oferty lub ofert z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą     zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - nie stosuje się
w przypadku możliwości zwiększenia przez Zamawiającego dostępnych środków;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  
9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres oraz cenę Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
 i Gminy w Daleszyce oraz na stronie internetowej http://bip.daleszyce.pl w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

10. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana faksem/e:mail lub telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.
11. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)    Administratorem danych osobowych jest Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce,  kontakt email: gmina@daleszyce.pl.
2)    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email:  iod@abi-net.pl.
3)    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4)    Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.)
5)    Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami
o archiwach.
6)    Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa oraz prawo do przeniesienia danych.
7)    Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
8)    W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9)    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10)    Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
11)    W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12)    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa (za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę).
12. Załączniki do Zaproszenia do Składania ofert
Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik Nr 3 Projekt umowy
Załącznik Nr 4 Oświadczenie
Załącznik nr 5 Wykaz osób

 


Dodano 22 maja 2020 godz. 14:14 przez

Daleszyce dnia, 22.05.2020 r.

Informacja nr 1 dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Wykonanie dokumentacji projektowej placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie sołectw Gminy Daleszyce w ramach zadań funduszu sołeckiego”

Zamawiający działając na podstawie pkt. 2 Zaproszenia do składania ofert z dnia 20 maja 2020 r. udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy dla działek objętych zadaniem obowiązuje MPZP? Jeśli tak, proszę o udostępnienie wypisu dla poszczególnych działek z informacją o przeznaczeniu terenu.

Odpowiedź:

Dla przedmiotowych działek obowiązuje MPZP.  Dostępne są pod adresem:

http://daleszyce.pl/pl/plany-zagospodarowania/category/17-mpzp-obowiazujace

Pytanie nr 2

Czy tereny opracowania są własnością Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 3

Jaki jest przewidywany termin podpisania umowy?

Odpowiedź:

Przewidywany termin podpisania umowy do 7 dni od momentu rozstrzygnięcia postepowania.

Pytanie nr 4

Do dnia 19.06 pozostaje niewiele czasu, więc na wykonanie mapy do celów projektowych w tym terminie może okazać się nierealne. Czy w związku z tym, zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis dotyczący wymaganych terminów dla każdego z projektowanych obiektów:

- Złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę (bądź zgłoszenie robot niewymagających pozwolenia na budowę) wraz ze wszystkimi załącznikami: do 14.08.2020;

- Uzyskanie pozwolenia na budowę (bądź uzyskania klauzuli prawomocności/oświadczenia o braku sprzeciwu na zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę): do 14.09.2020.


Dodano 25 maja 2020 godz. 14:42 przez

Daleszyce dnia, 25.05.2020 r.

Informacja nr 2 dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Wykonanie dokumentacji projektowej placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie sołectw Gminy Daleszyce w ramach zadań funduszu sołeckiego”
Zamawiający działając na podstawie pkt. 2 Zaproszenia do składania ofert z dnia 20 maja 2020 r. udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1
W nawiązaniu do zapisów przedmiotowego zapytania, Zamawiający wymaga dotrzymania następujących terminów dla każdego z projektantów:
- Złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę (bądź zgłoszenie robot niewymagających pozwolenia na budowę) wraz ze wszystkimi załącznikami: do 19.06.2020;
- Uzyskanie pozwolenia na budowę (bądź uzyskania klauzuli prawomocności/oświadczenia o braku sprzeciwu na zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę): do 31.07.2020.
Zgodnie z wiedzą jaką posiada Wykonawca do przedmiotowego zapytania wymagane są mapy do celów projektowych na które czeka się około od 2 do 4 tygodni, oraz uzyskanie pozwolenia na budowę (bądź zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę). W związku z tym czy jest możliwość wydłużenia terminu realizacji ze względu na załatwienie spraw formalnych, ponieważ w chwili obecnej czas wykonania zamówienia jest niemożliwy.
Odpowiedź:
Zamawiający odsyła do informacji nr 1 dla Wykonawców z dnia 22.05.2020 r.

Pytanie nr 2
Ile Zamawiający przewiduje spotkań związanych z nadzorem autorskim, proszę podać liczbę. Wiedza na ten temat jest konieczna, ponieważ Wykonawca musi uwzględnić to w kosztorysach wykonania przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami zał. Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia „Wykonawca powinien przewidzieć
i wliczyć w koszty wykonania dokumentacji projektowej minimum jedną konsultacje
z Zamawiającym i Użytkownikiem w siedzibie Zamawiającego lub Użytkownika, podczas którego uzgodnione zostaną rozwiązania materiałowe itp.”

Pytanie nr 3
Co Zamawiający miał na myśli pisząc: „wykonania umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych”? Czy Zamawiający w przedmiotowym zapytaniu przewiduje także wykonanie innych projektów branżowych niż te związane z mała architekturą?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje wykonania innych projektów branżowych niż te związane z małą architekturą.

 


Dodano 27 maja 2020 godz. 13:57 przez

Daleszyce dnia, 27.05.2020 r.

Informacja nr 3 dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Wykonanie dokumentacji projektowej placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie sołectw Gminy Daleszyce w ramach zadań funduszu sołeckiego”
Zamawiający działając na podstawie pkt. 2 Zaproszenia do składania ofert z dnia 20 maja 2020 r. udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1
Czy mapy do celów projektowych mają ujmować tylko fragment działek gdzie mają być place zabaw, czy mają obejmować całe działki:
a) Marzysz dz. nr ew. 661 ( przy budynku szkoły Podstawowej),
b) Borków dz. nr ew. 268/5; 268/1126 (obok siłowni plenerowej).
c) Słopiec dz. nr ew 223/2; 223/3 (obok placy zabaw).
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga map o takim zakresie, jaki jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robot niewymagających pozwolenia na budowę.

Pytanie nr 2
Ze względu na trudność pozyskania informacji z geoportalu czy wymienione wyżej działki są w klasach glebowych I-III i potrzebne będzie ich odrolnienie?
Odpowiedź:
Z informacji posiadanych przez Zamawiającego wynika, że przedmiotowe grunty nie znajdują się
w klasach glebowych I – III.

Pytanie nr 3
Ze względu na trudność pozyskania informacji z geoportalu czy wymienione wyżej działki znajdują się na terenach zagrożenia powodziowego wynoszącym powyżej 1% i w związku z tym będzie potrzebne opracowanie operatu wodnoprawnego?
Odpowiedź:
Z informacji posiadanych przez Zamawiającego i w MPZP, w/w działki nie leżą na terenach zagrożenia powodziowego.

Pytanie nr 4
Odnośnie działki w miejscowości Borków 268/1126 (obok siłowni plenerowej). Chyba doszło do omyłki pisarskiej i powinno być działki 268/126.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza omyłkę, prawidłowy numer działki to: 268/126.


W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 01.06.2020 r. do godz. 10:00.
Zamawiający informuje, że od dnia 01.06.2020 r. oferty należy składać na adres korespondencyjny Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce.

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Zaproszenie do składania ofert
Dodany: 20.05.2020 godz. 14:22
 
Załączniki 1-5
Dodany: 20.05.2020 godz. 14:22
 
Informacja nr 1 dla Wykonawców
Dodany: 22.05.2020 godz. 14:14
 
Informacja nr 2 dla Wykonawców
Dodany: 25.05.2020 godz. 14:42
 
Informacja nr 3 dla Wykonawców
Dodany: 27.05.2020 godz. 13:02
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Dodany: 02.06.2020 godz. 15:13
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 05.06.2020 godz. 15:18
 Ostateczny termin składania ofert:
  1 czerwca 2020 godz. 10:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Michał Cichocki [Kierownik Wydziału Inwestycji] dnia 20 maja 2020
Informacja opublikowana przez:
  dnia 20 maja 2020 godz. 14:21
Liczba odsłon:
  494 od 20 maja 2020 godz. 14:21  (średnio 4.88 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl