0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: `Opracowanie programu funkcjonalno  użytkowego na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daleszyce`

Kategoria: Zamówienia poniżej wartości 30.000 euro


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9,
www.daleszyce.pl
Wydział Inwestycji
tel. (041) 317-16-94, fax (015) 317-16-93
e-mail: gmina@daleszyce.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daleszyce”

Rodzaj zamówienia: usługa
(usługa/dostawa/robota budowlana*)

Wspólny Słownik (kod CPV):
71.32.00.00 – 7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Program funkcjonalno - użytkowy stanowiący załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. „Rozbudowa
i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczecno, gmina Daleszyce w ramach zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Daleszyce".
    Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi
w art. 31 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami).
    Wykonawca przygotuje na podstawie PFU zbiorcze zestawie kosztów planowanej inwestycji zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
    Wykonawca PFU zobowiązuje się współpracować na etapie realizacji inwestycji
z wykonawcą projektu budowlanego oraz robót budowlanych po sporządzeniu i oddaniu PFU Zamawiającemu (wsparcie techniczne Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji
w zakresie jej zgodności z PFU).
    Do obowiązków Wykonawcy należy również przygotowywanie wyjaśnień do treści PFU
w przypadku zapytań oferentów startujących w przetargu związanym z realizacją projektu,
w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni od daty otrzymania zapytania przekazanego przez Zamawiającego.
    Opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy będzie służył do przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych
i projektowych w formule „zaprojektuj i wybuduj".
    Szacunek kosztów, który stanowił będzie podstawę wyceny zamówienia na roboty budowlane wraz z projektem wykonawcy winny umożliwiać przeprowadzenie postępowania zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

Zakres prac:
a)    Weryfikacja ilości i jakości ścieków dopływających do oczyszczalni w oparciu o otrzymane dane oraz dodatkowe wyniki analiz ścieków surowych z lat 2018-2020 – użytkownik oczyszczalni udostępni  dane w formie papierowej,
b)    Opracowanie bilansu ścieków dopływających do oczyszczalni, stanowiącego podstawę przyszłych prac projektowych,
c)    Analiza pracy oczyszczalni ścieków w Szczecnie pod  kątem  ilości i jakości dopływających ścieków i problemów eksploatacyjnych,
d)    Opracowanie charakterystyki stanu istniejącego zawierającego co najmniej:
×    opis stanu istniejącego oczyszczalni i poszczególnych obiektów,
×    zestawienia zainstalowanych urządzeń wraz z tabelarycznym zestawieniem zainstalowanej i zużywanej energii elektrycznej,
×    rysunki zagospodarowania działki oczyszczalni, schemat technologiczny i rysunki poszczególnych obiektów technologicznych – Zamawiający dysponuje niepełną dokumentacją archiwalną w wersji papierowej.
e)    Opracowanie zakresu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni dla części ściekowej
i osadowej z uwzględnieniem:
×    przebudowy istniejącej przepompowni ścieków,
×    budowy nowego węzła mechanicznego oczyszczania ścieków,
×    budowy nowej pompowni ścieków podczyszczonych mechanicznie,
×    przebudowy istniejących reaktorów biologicznych z usunięciem istniejących przegród
z laminatu, istniejących urządzeń i rurociągów wraz z zabudową nowych przegród, urządzeń, rurociągów i instalacji elektrycznej i AKPiA,
×    przebudowy istniejącego budynku technologicznego w zakresie:
o    wymiana pokrycia i częściowo konstrukcji drewnianej dachu,
o    termomodernizacja budynku,
o    wymiana grzejników elektrycznych w budynku,
o    pomieszczenie socjalne – remont  (brak wydzielonych pomieszczeń szatni brudnej, szatni czystej, pomieszczenia socjalne niedostosowane do aktualnych przepisów – adaptacja części hali technologicznej),
o    wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
o    wyłączenia z pracy zabudowanych pod budynkiem: zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych, osadnika ścieków dowożonych oraz zbiornika osadu nadmiernego wraz z demontażem istniejącego wyposażenia technologicznego,
o    demontaż instalacji dozowania siarczanu glinu, sita obrotowego z przewodami tłocznymi, demontaż instalacji odwadniania osadu z prasą komorową, istniejących dmuchaw i systemu rozdziału powietrza, rurociągów technologicznych,
o    demontaż istniejącej szafy sterowniczej i szafy sterującej agregatem prądotwórczym,
o    naprawa posadzki i ścian, nowa terakota i glazura, malowanie ścian i sufitu,
o    montaż nowej stacji dmuchaw  z dmuchawami w obudowach dźwiękochłonnych, regulacja obrotów falownikami na podstawie wskazań sond tlenowych,
o    montaż stacji odwadniania osadu wraz z instalacją technologiczną – adaptacja stacji odwadniania osadu ze zdemontowanej z oczyszczalni ścieków
w Daleszycach,
o    montaż nowej Rozdzielnicy Głównej oraz szafy sterowniczej, montaż instalacji elektrycznej zasilająco sterowniczej,
o    dla zwiększenia energooszczędności pracującego obiektu wykonanie paneli ogniw fotowoltaicznych wraz z analizą ekonomicznej opłacalności
i wyliczeniem okresu amortyzacji zamontowanych urządzeń,
×    przebudowy istniejącego punktu kontrolno – pomiarowego ścieków oczyszczonych,
×    przebudowy obiektów gospodarki osadowej – budowa nowego zbiornika magazynowania osadu nadmiernego,
×    wymiany agregatu prądotwórczego,
×    wymiany słupów oświetlenia zewnętrznego na nowe z oświetleniem LED,
×    remontu nawierzchni dróg i placów,
×    rozbudowy systemu sterującego procesem technologicznym na pracujący w systemie SCADA z archiwizacją i graficznym przedstawieniem danych i możliwością zdalnego dostępu,
×    stanu obiektów oczyszczalni, prostoty eksploatacji oraz niezawodności. Zamawiający wymaga maksymalnego wykorzystania istniejących obiektów.
f)    Wyznaczenie danych niezbędnych do projektowania, tj.:
×    schemat technologiczny,
×    kubatury i powierzchnie itp. proponowanych obiektów technologicznych,
×    parametry technologiczne urządzeń,
×    rozwiązanie rysunkowe zagospodarowania terenu i głównych obiektów technologicznych,
×    określenie wskaźnikowych kosztów realizacji inwestycji,
×    ustalenie wymagań i zapotrzebowania na dostawę: czynników energetycznych środków chemicznych.
g)    Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia do uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
h)    Uzyskanie warunków technicznych i uzgodnień niezbędnych do dalszej realizacji inwestycji.
i)    Wymagane załączniki do opracowania:
×    mapa do celów projektowych terenu objętego rozbudową,
×    opinia geotechniczna dla potrzeb posadowienia obiektów,
×    wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
×    kopia istniejącego pozwolenia wodno – prawnego
×    uzyskane warunki techniczne
×    decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Zamawiający dostarczy Wykonawcy:
a)    mapę do celów projektowych terenu objętego rozbudową,
b)    wyniki badań gruntowo- wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów.
UWAGA
    
Złożenie oferty cenowej na przedmiotowe zapytanie nie gwarantuje otrzymania zlecenia na wykonanie przedmiotowego zadania.

Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym niepodlegającym weryfikacji, w konsekwencji, czego konieczność wykonania prac, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia - nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny określonej w ofercie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty - po tym terminie roszczenia wynikające z niewyjaśnionych rozbieżności i wątpliwości nie będą uwzględnione.

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe, po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiającym najpóźniej na 7 dni przed planowanym wystawieniem faktury.

Płatności będą dokonywane na podstawie faktury złożonej na dziennik podawczy Zamawiającego wraz z protokołem Odbioru podpisanym przez Zamawiającego. Termin zapłaty faktury Wykonawcy: do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi dokumentami rozliczeniowymi.

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu wyjaśnień odnośnie PFU objętej przedmiotem niniejszej umowy - na etapie organizowania przetargu na wybór Wykonawcy oraz w trakcie trwania procedury przetargowej, tzn. udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców – dotyczących PFU wykonanego w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę - nie później niż w terminie 3 dni roboczych od przekazania ich Wykonawcy, chyba że niezbędne będzie szybsze udzielenie odpowiedzi, co Zamawiający wskaże Wykonawcy, przy czym czas na udzielenie odpowiedzi w takim przypadku nie może być dłuższy niż 24 godziny.

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY ZALECA SIĘ WIZJĘ LOKALNĄ OBIEKTU I TERENU

Koszt PFU winien obejmować wszystkie koszty związane z jej sporządzeniem (koszty uzyskania uzgodnień, decyzji, zakupu map, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, itp.).

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, Pl. Staszica 9, pok.
nr 6 lub telefonicznie pod numerem tel. 41 317-16-94 (wew. 106).

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
- Michał Cichocki – Kierownik Wydziału Inwestycji w UMiG w Daleszycach tel. 41 317 – 16 – 94 wew. 107
- Jerzy Meresiński – Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji w UMiG w Daleszycach tel. 41 317 – 16 – 94 wew. 107
- Joanna Grzesik – Pracownik Wydziału Inwestycji w UMiG w Daleszycach tel. 41 317 – 16 – 94 wew. 106
- Sebastian Riabcew – Kierownik ds. technicznych branży wod. – kan. Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Daleszycach tel. 41 307 – 20 – 21
3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do:
6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4. Gwarancja
Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

5. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami do wykonania zamówienia posiadającymi wymagane uprawnienia, znajdują się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
×    Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1.
×    Zatwierdzony podpisem Wykonawcy wzór umowy załącznik nr 2.
×    Aktualny odpis z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
×    Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – załącznik nr 3.
×    Dokumenty potwierdzające wykonanie w okresie  ostatnich trzech lat co najmniej trzech Programów Fukcjonalno – Użytkowych przebudowy / rozbudowy oczyszczalni ścieków
o podobnym zakresie dla oczyszczalni o przepływie średniodobowym ≥ 400 m3/d obejmujące wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem Decyzji Środowiskowej. Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane należycie, (faktury nie są dokumentami, potwierdzającymi staranność wykonania zamówień!) – załącznik nr 4.

×    Stosowne pełnomocnictwa - jeśli dotyczy: 1) przy składaniu oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 2) jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.

Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści
w okresie trwania zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Oferta cenowa musi zostać przedłożona na formularzu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się o dodatkowe wyjaśnienia informacji
w złożonych ofertach.

Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niespełniających warunków zamówienia oraz ofert niekompletnych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie wady i błędy w przedmiocie zamówienia ujawnione podczas trwania procedury ubiegania się przez Zamawiającego o dofinansowanie inwestycji, a w przypadku ich stwierdzenia zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz załącznikami.
Oferta niekompletna zostanie odrzucona.
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika – należy do oferty załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienie dotyczy oraz jego przedmiotu.
Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y  umocowana/e [w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem].                    
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.
Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) przedstawi nieprawdziwe informacje;
4) złożył ofertę po terminie.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia  wadą;
- gdy nie wpłynęła żadna oferta;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;  
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

6. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Najkorzystniejsza cena oraz pożądany termin wykonania zamówienia.

7. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9, sekretariat - pocztą,  przesłać faksem na nr  (0 41) 317-16-93, e-mailem gmina@daleszyce.pl  w terminie do dnia  29.05.2020 do godz. 10.00 Oferty złożone faxem
i e-mailem powinny być potwierdzona formą pisemną. Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk do pobrania na stronie internetowej http://bip.daleszyce.pl/.

W przypadku oferty składanej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście, ofertę należy umieścić w kopercie z adnotacją: „OFERTA NA OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY DALESZYCE”.

W przypadku oferty składanej drogą mailową, ofertę należy złożyć w postaci skanów dokumentów wykonanych z podpisanych dokumentów. Wiadomość e-mail, powinna zostać zatytułowana: „OFERTA NA OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY DALESZYCE”.

W przypadku przedłożenia przez Oferentów wymaganych dokumentów w postaci skanów (oferta złożona drogą e – mailową), faxów zobowiązuje się Wykonawcę, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, do przedłożenia najpóźniej do dnia podpisania umowy, oryginałów wymaganych do niniejszego zapytania dokumentów.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres oraz cenę Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszyce najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

10. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)    Administratorem danych osobowych jest Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce,  kontakt email: gmina@daleszyce.pl.
2)    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email:  iod@abi-net.pl.
3)    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4)    Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.)
5)    Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami o archiwach.
6)    Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa oraz prawo do przeniesienia danych.
7)    Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
8)    W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9)    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10)    Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
11)    W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12)    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa (za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę).

10. Załączniki do Zaproszenia do Składania ofert
1) Formularz oferty cenowej – zał. Nr 1
2) Wzór umowy – zał. Nr 2
3) Wykaz osób- zał. Nr 3
4) Wykaz usług – zał. Nr 4


Daleszyce, dn.  21.05.2020r.

 


Dodano 26 maja 2020 godz. 08:47 przez

Daleszyce, dnia 25.05.2020r.

Informacja nr 1 dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daleszyce”
Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania do postępowania:

Pytanie nr 1
W Zaproszeniu do składania ofert i wszystkich załącznikach temat zadania określono jako:
„Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daleszyce"
Wg pkt.1 Określenie przedmiotu zamówienia:
Program funkcjonalno - użytkowy stanowiący załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczecno, gmina Daleszyce w ramach zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w gminie Daleszyce".
Proszę o odpowiedź czy zadanie dotyczy tylko oczyszczalni w miejscowości Szczecno i czy nie byłaby celowa zmiana nazwy zamówienia na: „Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Sczecno, gmina Daleszyce"

Odpowiedź:
Zadanie dotyczy tylko oczyszczalni zlokalizowanej w miejscowości Szczecno, gmina Daleszyce.

Pytanie nr 2.
Zakres zadania został opisany w Zaproszeniu do składania ofert w pkt 1 lit. a  ÷ h. Według pkt. 1 lit. g do zakresu zadania należy: Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, a nie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
Według pkt. 1 lit. i - do opracowania zależy dołączyć w formie załącznika decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
Z uwagi na czas trwania procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia od momentu złożenia karty informacyjnej prosimy o informację, iż uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia nie jest zakresem zadania i nie będzie wymagane przy odbiorze całości zadania oraz że może zostać załączone do opracowania w terminie późniejszym już po odbiorze całości zadania przez Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że do opracowanego PFU należy dołączyć wniosek o wydanie decyzji wraz z załącznikami wymienionymi w ustawie z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 


Dodano 28 maja 2020 godz. 10:49 przez

         Daleszyce, dnia 28.05.2020r.

Informacja nr 2 dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daleszyce”

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania do postępowania:

Pytanie nr 1

Prosimy o przesłanie planu sytuacyjnego istniejącej oczyszczalni na Waszej stronie.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu dołącza mapę zagospodarowania OŚ w msc Szczecno.


» ZAŁĄCZNIKI «
Zaproszenie do składania ofert
Dodany: 22.05.2020 godz. 11:35
 
Załączniki 1-4
Dodany: 22.05.2020 godz. 11:35
 
Informacja nr 1 dla Wykonawców
Dodany: 26.05.2020 godz. 8:47
 
Informacja nr 2 dla Wykonawców
Dodany: 28.05.2020 godz. 10:49
 
Mapa zagospodarowania OŚ w msc Szczecno
Dodany: 28.05.2020 godz. 10:49
 Ostateczny termin składania ofert:
 29 maja 2020 godz. 10:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Michał Cichocki [Kierownik Wydziału Inwestycji] dnia 22 maja 2020
Informacja opublikowana przez:
  dnia 22 maja 2020 godz. 11:35
Liczba odsłon:
  291 od 22 maja 2020 godz. 11:35  (średnio 36.49 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl