0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę dróg na terenie Gminy Daleszyce

Numer: WI.ZP.271.1.10.2020


Ogłoszenie nr 567047-N-2020 z dnia 2020-07-28 r.

Gmina Daleszyce: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę dróg na terenie Gminy Daleszyce”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daleszyce, krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9 , 26-021  Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mail sekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693.
Adres strony internetowej (URL): www.daleszyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej.
Adres:
Gmina Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę dróg na terenie Gminy Daleszyce”
Numer referencyjny: WI.ZP.271.1.10.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompletnych projektów budowlano-wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań: 1) „Przebudowa drogi gminnej nr 319008T Słopiec-Ławy-Niwy” 2) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0357T w msc. Szczecno wraz z budową chodnika” 3) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza-Suków wraz z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego” 4) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 319005T w msc. Słopiec wraz z budową chodnika” 5) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 319014T w msc. Marzysz wraz z budową chodnika” 6) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania obok Domu Ludowego w Daleszycach” Zakres zamówienia: Zakres rzeczowy zamówienia: Zadanie 1. „Przebudowa drogi gminnej nr 319008T Słopiec-Ławy-Niwy” • Droga zlokalizowana jest w miejscowości Daleszyce na dz. nr ewid. 4367 • Długość odcinka około 550mb; • Początek odcinka drogi objętej projektowaniem: od km. 0+815 do km. 1+365 • Termin wykonania do 26.02.2021r. • Całość robót w istniejącym pasie drogowym Zadanie 2. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0357T w msc. Szczecno wraz z budową chodnika” • Droga zlokalizowana jest w miejscowości Szczecno na dz. nr ewid. 731/2 • Projekt należy podzielić na dwa etapy - Etap I – od końca istniejącego chodnika przy dz. nr ewid. 771 do drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 805 tj. ok. 855mb - Etap II – od drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 805 do dz. nr ewid. 238/14 tj. ok. 830mb • Termin wykonania do 31.03.2021r. • Całość robót w istniejącym pasie drogowym • Zaprojektowanie jednostronnego chodnika, oraz nowej nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem. Zakres robót oraz warunki należy uzgodnić z zarządcą drogi tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Zadanie 3. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza-Suków wraz z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego” • Zakres prac zlokalizowany jest w miejscowościach Suków oraz Mójcza w ciągu drogi powiatowej nr 0328T. • Długość odcinka około 955mb; • Początek odcinka objętego projektowaniem: od ul. Żabiej w Mójczy na wysokości dz. nr ewid. 703 do istniejącego chodnika przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 764 • Termin wykonania do 31.05.2021r. • Całość robót w istniejącym pasie drogowym • Zaprojektowanie jednostronnego chodnika, oraz nowej nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem. Zakres robót oraz warunki należy uzgodnić z zarządcą drogi tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach • Zaprojektowanie oświetlenia ulicznego od końca istniejącego oświetlenia na wysokości działki nr ewid. 224/1 w msc. Suków do skrzyżowania z DW 764 wraz z oświetleniem skrzyżowania. Projekt będzie obejmował przedłużenie istniejącej linii oświetlenia ulicznego, częściowo na istniejących słupach, a na pozostałym odcinku na projektowanych wzdłuż drogi powiatowej nr 0328 T, na długości ok. 400 mb- do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 764 wraz z projektem oświetlenia skrzyżowania tych dróg z zatokami przystankowymi przy drodze wojewódzkiej. Planowane oświetlenie drogowe z zastosowaniem opraw oświetleniowych typu LED ze sterownikami wraz z uzyskaniem warunków przyłączenia, przygotowaniem mapy do celów projektowych, uzyskaniem niezbędnych zgód i uzgodnień, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, złożeniem wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonanie zaprojektowanej instalacji w Starostwie Powiatowym w Kielcach. • Zaprojektowanie aktywnych znaków B-20 STOP na skrzyżowaniu DP0328T z DW764 i uzgodnienie tego zakresu w projekcie stałej organizacji ruchu. Zadanie 4. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 319005T w msc. Słopiec wraz z budową chodnika” • Droga zlokalizowana jest w miejscowości Słopiec w ciągu drogi gminnej nr 319005T • Długość około 830mb; • Początek odcinka objętego projektowaniem: od końca istniejącego chodnika przy dz. nr ewid. 278/2 do końca zabudowań na wysokości dz. nr ewid. 1196 • Termin wykonania do 26.02.2021r. • Całość robót w istniejącym pasie drogowym • Zaprojektowanie jednostronnego chodnika, oraz nowej nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem. Zadanie 5. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 319014T w msc. Marzysz wraz z budową chodnika” • Zakres prac zlokalizowany jest w miejscowości Marzysz Pierwszy w ciągu drogi gminnej nr 319014T (oraz częściowo przy DP0368T) • Długość około 560mb; • Początek odcinka objętego projektowaniem: od sklepu na dz. nr ewid. 523/4 (przy DP0368T) do dz. nr ewid. 23/1 • Termin wykonania do 31.05.2021r. • Może zajść konieczność podziału 1 działki (ZRID) • Zaprojektowanie jednostronnego chodnika wraz z nakładką asfaltową oraz odwodnieniem • Uzgodnienie lokalizacji części chodnika z Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach Zadanie 6. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania obok Domu Ludowego w Daleszycach” • Zakres prac zlokalizowany jest w miejscowości Daleszyce w ciągu drogi powiatowej (starodroże DW764) na skrzyżowaniu DP0329T z DP0332T obok domu ludowego • Zaprojektowanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej ul. Kościelna od końca kostki na rynku do mostu na ul. Głowackiego • Przebudowa słupów energetycznych kolidujących z planowaną rozbudową skrzyżowania • Termin wykonania do 31.05.2021r. • Podział 1 lub 2 działek pod poszerzenie skrzyżowania i poprawę widoczności (ZRID) • Uzgodnienie zakresu prac i warunków z Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71248000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zadanie od 1 do 6 a) wykonanych usług Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dla której wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, dotyczącej budowy lub przebudowy lub rozbudowy drogi klasy L lub wyższej o długości nie mniejszej niż 500 mb, na podstawie której wydana została decyzja ZRID. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacje o tym czy usługi te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. UWAGA! Tą samą usługą można wykazać się do wszystkich zadań. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: Zadania od 1 do 6 • Projektantem w specjalności drogowej - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń. Tą samą osobą można wykazać się do wszystkich zadań. Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 poz. 220.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 SIWZ 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4 SIWZ, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 7 SIWZ. 3. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. 9.4.2 a) należy przedstawić wg wzoru – załącznik Nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. 2. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 2a).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 

Część nr: 1 Nazwa: "Przebudowa drogi gminnej nr 319008T Słopiec-Ławy-Niwy”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompletnych projektów budowlano-wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zadanie 1. „Przebudowa drogi gminnej nr 319008T Słopiec-Ławy-Niwy” • Droga zlokalizowana jest w miejscowości Daleszyce na dz. nr ewid. 4367 • Długość odcinka około 550mb; • Początek odcinka drogi objętej projektowaniem: od km. 0+815 do km. 1+365 • Termin wykonania do 26.02.2021r. • Całość robót w istniejącym pasie drogowym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-02-26
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0357T w msc. Szczecno wraz z budową chodnika”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompletnych projektów budowlano-wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zadanie 2. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0357T w msc. Szczecno wraz z budową chodnika” • Droga zlokalizowana jest w miejscowości Szczecno na dz. nr ewid. 731/2 • Projekt należy podzielić na dwa etapy - Etap I – od końca istniejącego chodnika przy dz. nr ewid. 771 do drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 805 tj. ok. 855mb - Etap II – od drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 805 do dz. nr ewid. 238/14 tj. ok. 830mb • Termin wykonania do 31.03.2021r. • Całość robót w istniejącym pasie drogowym • Zaprojektowanie jednostronnego chodnika, oraz nowej nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem. Zakres robót oraz warunki należy uzgodnić z zarządcą drogi tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3 Nazwa: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza-Suków wraz z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompletnych projektów budowlano-wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. • Zakres prac zlokalizowany jest w miejscowościach Suków oraz Mójcza w ciągu drogi powiatowej nr 0328T. • Długość odcinka około 955mb; • Początek odcinka objętego projektowaniem: od ul. Żabiej w Mójczy na wysokości dz. nr ewid. 703 do istniejącego chodnika przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 764 • Termin wykonania do 31.05.2021r. • Całość robót w istniejącym pasie drogowym • Zaprojektowanie jednostronnego chodnika, oraz nowej nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem. Zakres robót oraz warunki należy uzgodnić z zarządcą drogi tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach • Zaprojektowanie oświetlenia ulicznego od końca istniejącego oświetlenia na wysokości działki nr ewid. 224/1 w msc. Suków do skrzyżowania z DW 764 wraz z oświetleniem skrzyżowania. Projekt będzie obejmował przedłużenie istniejącej linii oświetlenia ulicznego, częściowo na istniejących słupach, a na pozostałym odcinku na projektowanych wzdłuż drogi powiatowej nr 0328 T, na długości ok. 400 mb- do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 764 wraz z projektem oświetlenia skrzyżowania tych dróg z zatokami przystankowymi przy drodze wojewódzkiej. Planowane oświetlenie drogowe z zastosowaniem opraw oświetleniowych typu LED ze sterownikami wraz z uzyskaniem warunków przyłączenia, przygotowaniem mapy do celów projektowych, uzyskaniem niezbędnych zgód i uzgodnień, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, złożeniem wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonanie zaprojektowanej instalacji w Starostwie Powiatowym w Kielcach. • Zaprojektowanie aktywnych znaków B-20 STOP na skrzyżowaniu DP0328T z DW764 i uzgodnienie tego zakresu w projekcie stałej organizacji ruchu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4 Nazwa: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 319005T w msc. Słopiec wraz z budową chodnika”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompletnych projektów budowlano-wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zadanie 4. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 319005T w msc. Słopiec wraz z budową chodnika” • Droga zlokalizowana jest w miejscowości Słopiec w ciągu drogi gminnej nr 319005T • Długość około 830mb; • Początek odcinka objętego projektowaniem: od końca istniejącego chodnika przy dz. nr ewid. 278/2 do końca zabudowań na wysokości dz. nr ewid. 1196 • Termin wykonania do 26.02.2021r. • Całość robót w istniejącym pasie drogowym • Zaprojektowanie jednostronnego chodnika, oraz nowej nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-02-26
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena brutto 0,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 5 Nazwa: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 319014T w msc. Marzysz wraz z budową chodnika”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompletnych projektów budowlano-wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zadanie 5. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 319014T w msc. Marzysz wraz z budową chodnika” • Zakres prac zlokalizowany jest w miejscowości Marzysz Pierwszy w ciągu drogi gminnej nr 319014T (oraz częściowo przy DP0368T) • Długość około 560mb; • Początek odcinka objętego projektowaniem: od sklepu na dz. nr ewid. 523/4 (przy DP0368T) do dz. nr ewid. 23/1 • Termin wykonania do 31.05.2021r. • Może zajść konieczność podziału 1 działki (ZRID) • Zaprojektowanie jednostronnego chodnika wraz z nakładką asfaltową oraz odwodnieniem • Uzgodnienie lokalizacji części chodnika z Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 6 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania obok Domu Ludowego w Daleszycach”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompletnych projektów budowlano-wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zadanie 6. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania obok Domu Ludowego w Daleszycach” • Zakres prac zlokalizowany jest w miejscowości Daleszyce w ciągu drogi powiatowej (starodroże DW764) na skrzyżowaniu DP0329T z DP0332T obok domu ludowego • Zaprojektowanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej ul. Kościelna od końca kostki na rynku do mostu na ul. Głowackiego • Przebudowa słupów energetycznych kolidujących z planowaną rozbudową skrzyżowania • Termin wykonania do 31.05.2021r. • Podział 1 lub 2 działek pod poszerzenie skrzyżowania i poprawę widoczności (ZRID) • Uzgodnienie zakresu prac i warunków z Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 


Dodano 31 lipca 2020 godz. 16:54 przez

Numer referencyjny: WI.ZP.271.1.10.2020

Daleszyce, 31.07.2020 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę dróg na terenie Gminy Daleszyce

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie nr 1:

W SIWZ wielokrotnie jest mowa o uzyskaniu mapy do celów projektowych lub mapy niezbędnej w zakresie opracowania dokumentacji. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga mapy do celów projektowych?  Jeżeli Zamawiający wymaga uzyskania mapy do celów projektowych to czy Zamawiający uzna za uzasadnione przedłużenie wykonania przedmiotu umowy jeżeli mapa do celów projektowych nie zostanie wydana w ciągu 30 dni od złożenia operatu geodezyjne w Starostwie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga mapy do celów projektowych. W przypadku nie uzyskania mapy po 30 dniach od złożenia operatu w Starostwie, Zamawiający uzna za stosowne przedłużenie wykonania Umowy dla tego konkretnego zadania na które mapa nie została wydana w terminie.

Pytanie nr 2:

W pkt. 3.1 SIWZ jest mowa o konieczności sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów, proszę o potwierdzenie, że należy ten dokument wykonać.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla zapis pkt. 3.1 ppkt 11 SIWZ mówiący o konieczności sporządzenia Studium Wykonalności.

Pytanie nr 3:

W SIWZ Zamawiający narzuca obowiązek uzyskania odstępstwa od obowiązku lokalizacji kanału technologicznego.

Zgodnie z art. 39 ust. 6c ustawy o drogach publicznych minister właściwy do spraw informatyzacji - Minister Cyfryzacji, na wniosek zarządcy drogi, w drodze decyzji, zwalnia zarządcę z obowiązku budowy kanału technologicznego, jeżeli w pobliżu pasa drogowego istnieje już kanał technologiczny lub linia światłowodowa, posiadające wolne zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych lub w sytuacji, gdy lokalizowanie kanału technologicznego byłoby ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie niemożliwe. Oznacza to, iż z w/w przepisu wynikają następujące przesłanki skutkujące wydaniem decyzji zwalniającej z obowiązku budowy kanału technologicznego:

 1. w pobliżu pasa drogowego istnieje już kanał technologiczny posiadający wolne zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych, lub
 2. w pobliżu pasa drogowego istnieje już linia światłowodowa, posiadająca wolne zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych, lub
 3. lokalizowanie kanału technologicznego byłoby ekonomicznie nieracjonalne, lub
 4. lokalizowanie kanału technologicznego byłoby technicznie niemożliwe.

Co w przypadku gdy Projektant stwierdzi, że nie zachodzi żadna z przytoczonych przesłanek?

Czy Zamawiający uzna za podstawę przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli Ministerstwo Cyfryzacji nie rozpatrzy wniosku o odstępstwo w ustawowym terminie?

Odpowiedź:

Zamawiający sugeruje uzyskanie odstępstwa od projektowania kanału technologicznego. Uzyskanie odstępstwa od budowy kanału technologicznego pomniejszy koszt wykonywania dokumentacji projektowej jak i wykonawstwa przedmiotowych dróg. W przypadku odmowy Ministra Cyfryzacji o odstępstwie projektowania kanału technologicznego, Zamawiający rozważy możliwość przedłużenia terminu wykonania Umowy dla tego konkretnego zadania którego dotyczyła odmowa.

Pytanie nr 4:

Proszę o wykreślenie z pkt. 3.1 zapisu „11) Przeprowadzenie rozmów i negocjacji z gestorami sieci kolidującymi z projektowaną inwestycją na temat ich przebudowy oraz podziału obowiązków i kosztów realizacji tych prac i przekazanie wniosków celem podjęcia decyzji przez Zamawiającego” – uważam, że cały koszt przebudowy kolidującej infrastruktury powinien ponosić ten kto narusza stan istniejący – w tym przypadku Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający zostawia zapis pkt. 3.1 ppkt. 11). Koszty ewentualnej przebudowy kolidującej infrastruktury ponosi Inwestor natomiast wszelkie niezbędne rozmowy i  uzgodnienia w imieniu Zamawiającego dokonuje projektant.

Pytanie nr 5:

W pkt 9.4.2 Zamawiający stawia warunek posiadania doświadczenia: „Usługi polegające na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dla której wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, dotyczącej budowy lub przebudowy lub rozbudowy drogi  klasy L lub wyższej o długości nie mniejszej niż 500 mb, na podstawie której wydana została decyzja ZRID.” Proszę o zmianę sformułowania dla zadań 1-5 „na podstawie której wydana została decyzja ZRID” na „na podstawie której uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu  pkt 9.4.2 SIWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający modyfikuje treść pkt 9.4.2 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

 1. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy:

Zadanie od 1 do 6

 1. wykonanych usług

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dla której wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, dotyczącej budowy lub przebudowy lub rozbudowy drogi klasy L lub wyższej o długości nie mniejszej niż 500 mb, na podstawie której uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacje o tym czy usługi te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

UWAGA!

Tą samą usługą można wykazać się do wszystkich zadań.

 1. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

Zadania od 1 do 6

 • Projektantem w specjalności drogowej - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń.

Tą samą osobą można wykazać się do wszystkich zadań.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego  który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.  o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 poz. 220.) przynależność do  właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień
w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

W związku z powyższym, Zamawiający modyfikuje wykaz usług stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.  Aktualna treść dokumentu zostaje zamieszczona na stronie internetowej w dniu 31.07.2020r.

Pytanie nr 6:

W §4 pkt. 1 projektu umowy jest „Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur częściowych do kwoty 90% wartości przedmiotu zamówienia oraz faktury końcowej obejmującej pozostałe 10% wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie dostarczenie Zamawiającemu pozwolenia na budowę” Proszę o podanie na jakiej podstawie będą wystawiane faktury częściowe.

Odpowiedź:

Faktury częściowe mogą być wystawiane dla zadań całkowicie zakończonych tj. posiadających prawomocne  pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych lub ZRID.

W związku z wprowadzonymi zmianami w SIWZ, Zamawiający dokonuje modyfikacji:

 1. treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę dróg na terenie
Gminy Daleszyce”

„Nie otwierać przed 07.08.2020 r. godz. 10:15”.

 1. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
  1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce (sekretariat - pokój nr 2) – w terminie do dnia 07.08.2020 r. do godz. 10:00.
 2. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce (sala konferencyjna – pokój nr 15) w dniu 07.08.2020r. godz. 10:15.


» ZAŁĄCZNIKI «
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 28.07.2020 godz. 13:34
 
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 28.07.2020 godz. 13:34
 
Załączniki
Dodany: 28.07.2020 godz. 13:34
 
Informacja dla Wykonawców nr 1
Dodany: 31.07.2020 godz. 16:54
 
Załącznik nr 7 do SIWZ
Dodany: 31.07.2020 godz. 16:54
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.07.2020 roku
Dodany: 31.07.2020 godz. 16:54
 
Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 07.08.2020 r.
Dodany: 07.08.2020 godz. 15:18
 
Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 13.08.2020 roku
Dodany: 13.08.2020 godz. 15:22
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dodany: 20.08.2020 godz. 14:19
 Ostateczny termin składania ofert:
  7 sierpnia 2020 godz. 10:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Michał Cichocki [Kierownik Wydziału Inwestycji] dnia 28 lipca 2020
Informacja opublikowana przez:
  dnia 28 lipca 2020 godz. 13:34
Liczba odsłon:
  388 od 28 lipca 2020 godz. 13:34  (średnio 3.16 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl