0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Rozeznanie rynku: Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Marzysz Gm. Daleszyce i aglomeracji Daleszyce Gm. Daleszyce

Kategoria: Rozeznania rynku


ROZEZNANIE RYNKU

1. Przedmiotem rozeznania rynku jest: Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Marzysz Gm. Daleszyce  i aglomeracji Daleszyce Gm. Daleszyce.
2. Zamawiający: Gmina Daleszyce pl. Staszica 9 adres do korespondencji  ul Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce tel. 728 361 025, tel./fax +41 317-16-93.
3. Opis przedmiotu zamówienia: Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Marzysz Gm. Daleszyce  i Daleszyce Gm. Daleszyce, wraz z przygotowaniem projektu uchwały wg obowiązującego stanu prawnego, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 1586). Obecnie obowiązujący obszar aglomeracji Marzysz  został przyjęty Uchwałą Nr III/62/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Marzysz oraz aglomeracji Daleszyce został przyjęty Uchwałą Nr III/63/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie obszaru i granic wyznaczenia aglomeracji .
4. Termin wykonania zamówienia: zaproponuje wykonawca, jednak nie później niż do                         30 października  2020 roku ze względu na uzgodnienie projektu uchwały z Wodami Polskimi.
5. Oferty można przesłać drogą mailową na adres: e-mail: jerzy.meresinski@daleszyce.pl (skan dokumentu wraz z podpisami osób upoważnionych), złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce pok. 1 (sekretariat), pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta i Gminy Daleszyce ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce,                 w terminie do dnia 21.09.2020.r.
6. Do składania ofert cenowych uprawnione są na jednakowych warunkach osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a Oferent oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
7. Zamawiający informuje, iż rozeznanie rynku ma na celu ustalenie szacunkowej wartości zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Odpowiedź nie jest jednoznaczna z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego. Po jej ustaleniu zamawiający dokona wyboru trybu udzielenia zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Odpowiedź na rozeznanie rynku, musi zawierać informację o całkowitym wynagrodzeniu Wykonawcy z podaniem wartości netto, VAT i brutto, które stanowi jedyne kryterium oceny.
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Rozeznanie rynku
Dodany: 16.09.2020 godz. 13:02
 Ostateczny termin składania ofert:
 21 września 2020 godz. 15:30Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jerzy Meresiński [Zastępca kierownika wydziału gospodarki, mienia i rolnictwa] dnia 16 września 2020
Informacja opublikowana przez:
  dnia 16 września 2020 godz. 13:02
Liczba odsłon:
  122 od 16 września 2020 godz. 13:02  (średnio 4.23 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl