0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Rozeznanie rynku dla zamówienia na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Daleszyce

Kategoria: Rozeznania rynku


Daleszyce, dnia 23.10.2020r.


Rozeznanie rynku dla zamówienia na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Daleszyce”

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Gmina Daleszyce zwraca się                           z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Daleszyce” (w załączeniu mapy poglądowe).
Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego  wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla zadań pn.:

1.    Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej
w miejscowości Słopiec do działki 196/11 o długości ok 530 mb.
2.    Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Marzysz – Kiełków o długości ok 180 mb
3.    Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Marzysz – Kiełków o długości ok 180 mb
4.    Opracowanie projektu na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Brzechów o długości ok 200 mb.
5.    Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej do działki 13/5 w miejscowości Mójcza o długości ok 215 mb.
6.    Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej do działki 13/5 w miejscowości Mójcza o długości ok 25 mb.

Na terenach objętymi inwestycjami obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

W ramach projektu należy wykonać dokumentację techniczną i projektowo-budowlaną obejmującą:
- uzyskanie mapy do celów projektowych,
- opracowanie projektu budowlanego - 5egz. oraz na dowolnym nośniku danych,
- sporządzenie przedmiarów robót,
- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,
- sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
- uzyskanie warunków, opinii i uzgodnień (jeżeli będzie to konieczne).
- dokumentacja musi być kompletna, wraz z potwierdzeniem złożenia w terminie realizacji projektu, wniosku zgłoszenia budowy oraz dostarczenie przez projektanta, po zatwierdzeniu wniosku w jak najszybszym terminie pozwolenia na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu wydanego przez odpowiedni organ.

Wykonawca powinien przewidzieć wszelkie prace niezbędne do wykonania powyższych prac, także te niewymienione przez Zamawiającego.

Szacunkową wycenę (na załączniku nr 1 do rozeznania rynku) przesłać drogą elektroniczną (e-mail) w terminie do 27.10.2020r. na adres: joanna.grzesik@daleszyce.pl.
Powyższe działanie ma charakter rozpoznania rynku celem oszacowania wartości zamówienia i nie stanowi oferty handlowej ani nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

 


Załącznik nr 1 do rozeznania rynku                                        

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Siedziba …………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr NIP ……………………..………………………………………. Nr REGON …………………….……………………………
PESEL …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu / faksu/ ……………………………….………………..…/……………………………………….………………
E:mail: ………………………………………………………………………………………………..…………………………………

Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina Daleszyce
26 – 021 Daleszyce, Pl. Staszica 9.
Adres do korespondencji:
26 – 021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11.
NIP 657 – 25 – 25 – 617
Regon 291010040

1.    Nawiązując do rozeznania rynku dla zamówienia pn.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Daleszyce
2.    Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę:

Zadanie 1: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej
w miejscowości Słopiec do działki 196/11”

Cena netto: ……………………..zł ( słownie:………………………………………………………………………………),
VAT: ……………………..zł (słownie: ….……………………….……………………………….……………………………),
Cena brutto: ……………………..zł (słownie: ….…………………………………………………………………………),
Orientacyjny termin wykonania zadania: …………………………………………………………………………….
2. Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Marzysz – Kiełków

Cena netto: ……………………..zł ( słownie:………………………………………………………………………………),
VAT: ……………………..zł (słownie: ….……………………….……………………………….……………………………),
Cena brutto: ……………………..zł (słownie: ….…………………………………………………………………………),
Orientacyjny termin wykonania zadania: …………………………………………………………………………….
3. Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Marzysz – Kiełków

Cena netto: ……………………..zł ( słownie:………………………………………………………………………………),
VAT: ……………………..zł (słownie: ….……………………….……………………………….……………………………),
Cena brutto: ……………………..zł (słownie: ….…………………………………………………………………………),
Orientacyjny termin wykonania zadania: …………………………………………………………………………….
4. Opracowanie projektu na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Brzechów

Cena netto: ……………………..zł ( słownie:………………………………………………………………………………),
VAT: ……………………..zł (słownie: ….……………………….……………………………….……………………………),
Cena brutto: ……………………..zł (słownie: ….…………………………………………………………………………),
Orientacyjny termin wykonania zadania: …………………………………………………………………………….
5. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej do działki 13/5 w miejscowości Mójcza

Cena netto: ……………………..zł ( słownie:………………………………………………………………………………),
VAT: ……………………..zł (słownie: ….……………………….……………………………….……………………………),
Cena brutto: ……………………..zł (słownie: ….…………………………………………………………………………),
Orientacyjny termin wykonania zadania: …………………………………………………………………………….
6. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej do działki 13/5 w miejscowości Mójcza
Cena netto: ……………………..zł ( słownie:………………………………………………………………………………),
VAT: ……………………..zł (słownie: ….……………………….……………………………….……………………………),
Cena brutto: ……………………..zł (słownie: ….…………………………………………………………………………),
Orientacyjny termin wykonania zadania: …………………………………………………………………………….

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Rozeznanie rynku
Dodany: 23.10.2020 godz. 14:49
 
Załączniki
Dodany: 23.10.2020 godz. 14:49
 Ostateczny termin składania ofert:
 27 października 2020 godz. 15:30Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Michał Cichocki [Kierownik Wydziału Inwestycji] dnia 23 października 2020
Informacja opublikowana przez:
  dnia 23 października 2020 godz. 14:49
Liczba odsłon:
  120 od 23 października 2020 godz. 14:49  (średnio 3.8 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl