0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a także z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Daleszyce.

Numer: WI.ZP.271.1.17.2020


Polska-Daleszyce: Usługi związane z odpadami
2020/S 222-545216

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Daleszyce
Adres pocztowy: pl. Staszica 9
Miejscowość: Daleszyce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 26-021
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik
E-mail: przetargi@kancelariajiz.pl
Tel.: +48 606206214
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.daleszyce.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=2

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Daleszyce
Numer referencyjny: WI.ZP.271.1.17.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie miasta i gminy Daleszyce, a także odbioru i zagospodarowania odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów.

3.2. Gmina Daleszyce liczy: 15 934 mieszkańców, ok. 4 508 gospodarstw domowych podzielonych na 17 sołectw i miasto Daleszyce, (stan na 30.9.2020) oraz 10 domków letniskowych.

3.3. Zbiórka, wywóz i zagospodarowanie odpadów winno odbywać się zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2016–2022 oraz przepisami prawa polskiego.

3.4. Wykonawca może zawrzeć umowy z podmiotami gospodarczymi oraz właścicielami nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Daleszyce.

II.2.4) Opis zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie miasta i gminy Daleszyce, a także odbioru i zagospodarowania odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów.

3.2. Gmina Daleszyce liczy: 15 934 mieszkańców, ok. 4 508 gospodarstw domowych podzielonych na 17 sołectw i miasto Daleszyce, (stan na 30.9.2020) oraz 10 domków letniskowych.

3.3. Zbiórka, wywóz i zagospodarowanie odpadów winno odbywać się zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2016–2022 oraz przepisami prawa polskiego.

3.4 Wykonawca może zawrzeć umowy z podmiotami gospodarczymi oraz właścicielami nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

3.5. Zamówienie odbioru odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

3.6. Wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kontenery i pojemniki.

3.8. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez cały okres realizacji usługi wykonawca zatrudniał na umowę o pracę pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem odbiorem i transportem odpadów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymienić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: częstotliwość odbioru bezpośrednio z posesji, w postaci mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności faktury / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań co do złożenia dokumentów wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie (JEDZ) na podstawie którego zamawiający uzna że wykonawca posiada na odbiór i zagospodarowanie odpadów oznaczonych kodami wskazanymi w pkt 3.4 SIWZ;

— wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Daleszyce, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439),

— wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. „BDO”) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie transportu odpadów w zakresie obejmującym minimum przedmiot niniejszego zamówienia oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Uwaga:

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów gdzie nie określono kodów odpadów wykonawca przedłoży zamawiającemu dokument uprawniający do wykonania usługi w terminie 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia lub w tym terminie zgłosi podwykonawcę który będzie posiadał stosowne uprawnienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie należy złożyć:

a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego – to jest na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania kwoty posiadanego ubezpieczenia w JEDZ natomiast na wezwanie zamawiającego złoży dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wadium w wysokości – 40 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań co do złożenia dokumentów wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie w (JEDZ) gdzie wykonawca oświadczy, że spełnia wymogi co do sposobu możliwości zrealizowania usługi.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 16/12/2020

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/12/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce: Gmina Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 7.1 nie przekroczy wartości 50 % wartości.

VI.3) Informacje dodatkowe:

Uwaga: postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SIWZ. Złożenie oferty w formie pisemnej z powoduje jej odrzucenie.

Informacje ogólne o sposobie składania ofert w formie elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nie przyznania dofinansowania.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (JEDZ) oraz przedłoży na wezwanie zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego;

b) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego;

c) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

d) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej;

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego;

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1, składa odpowiednio, że:

a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

c) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: dołączenie druku do oferty nie zwalnia od złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ofertach złożonych w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

27.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

27.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

27.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

27.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

27.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

27.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

27.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 27.5 i 27.6 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

27.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

27.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

27.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

27.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

27.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

27.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

27.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 27 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/11/2020


Dodano 2 grudnia 2020 godz. 14:52 przez

Daleszyce, dn. 02.12.2020 r.

Informacja nr 1
dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a także z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Daleszyce”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

W pkt 4.1 Tabela nr 1 OPZ Rodzaj odpadów odbieranych bezpośrednio z nieruchomości, w wierszu 9 wymieniono: Meble i inne odpady wielkogabarytowe po czym w nawiasie dopisano: (w tym ceramika łazienkowa). Odpady wielkogabarytowe sklasyfikowane są pod kodem (20 03 07). Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dn. 02.01.2020 w sprawie katalogu odpadów, ceramika łazienkowa mieści się w kodzie 17 01 07 tj. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06. Jest to zupełnie inny rodzaj odpadu z grupy 17. Zgodnie z art. 9e pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. W związku z powyższym odpady o kodzie 1707 nie mogą być zabierane wraz z odpadami wielkogabarytowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy również odbierać odpady ceramiki łazienkowej m.in. wanny, kabiny prysznicowe, brodziki, umywalki, muszle toaletowe itp. Wykonawca będzie zobowiązany zorganizować odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 13.11.2020 godz. 15:17
 
Załączniki
Dodany: 13.11.2020 godz. 15:17
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 13.11.2020 godz. 15:17
 
Informacja nr 1 dla Wykonawców
Dodany: 02.12.2020 godz. 14:52
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Dodany: 16.12.2020 godz. 15:16
 
Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie
Dodany: 17.12.2020 godz. 13:49
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 25.01.2021 godz. 15:09
 
Uchylenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie postępowania
Dodany: 02.03.2021 godz. 14:21
 Ostateczny termin składania ofert:
 16 grudnia 2020 godz. 10:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik wydziału gospodarki, mienia i rolnictwa]
Informacja opublikowana przez:
  dnia 13 listopada 2020 godz. 15:17
Liczba odsłon:
  860 od 13 listopada 2020 godz. 15:17  (średnio 4.36 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl