0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego

Numer: WI.ZP.271.1.18.2020


Ogłoszenie nr 612187-N-2020 z dnia 2020-11-18 r.

Gmina Daleszyce: Rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daleszyce, krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9 , 26-021  Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mail sekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693.
Adres strony internetowej (URL): www.daleszyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Gmina Daleszyce ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego
Numer referencyjny: WI.ZP.271.1.18.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy rozbudowie drogi gminnej nr 319031T- ulicy Kilińskiego w Daleszycach. Droga zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 2529/3; 2534/1; 2535/2; 2535/4; 2693/2 – Daleszyce – miasto. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W zakres inwestycji wchodzi w szczególności: - rozbudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego na odcinku 650,48m, - budowa ciągu komunikacji pieszej po prawej stronie drogi; - budowa pobocza po lewej stronie drogi, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, - wykonanie odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej i ścieku przykrawężnikowego, - budowa oświetlenia ulicznego, - przebudowa sieci telekomunikacyjnej, - wycinka drzew kolidujących z planowaną inwestycją, - przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami, - przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, - montaż 2szt. tablic informacyjnych dotyczących dofinansowania zadania w ramach FDS zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do postępowania Parametry drogi: - kategoria ruchu: KR2 - klasa dróg publicznych: droga gminna, kl. D – dojazdowa - prędkość projektowa: 30 km/h - obciążenie: 115 kN/oś - szerokość pasa ruchu: 2,75m - przekrój drogi: 1x2 - szerokość jezdni: 5,50m - spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2% - szerokość chodnika: 2,00m - spadek poprzeczny chodnika: jednostronny 2% w stronę jezdni - szerokość pobocza: 0,75m - spadek poprzeczny pobocza: jednostronny 6% w stronę zieleni. Konstrukcja jezdni drogi gminnej ul. Kilińskiego - warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC11S 4 cm - warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC16W 8 cm - podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 20cm - warstwa mrozoochronna, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3,0/4,0 20cm - warstwa odsączająca, grunt niewysadzinowy o CBR=25%, k≥8 m/dobę 25cm - wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy śr.20cm SUMA: 97 cm Konstrukcja chodnika i zjazdów indywidualnych - kostka brukowa betonowa 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm - podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 20 cm - wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy śr.20 cm SUMA: 51 cm

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111200-0
45232400-6
45231110-9
45231300-8
45232130-2
45231400-9
45520000-8
31321210-7
45100000-8
45112210-0
45233300-2
45233100-0
45233220-7
45111300-2
45233120-6
45111300-1
45233222-1
45232451-8
45233290-8
45232310-8
45112700-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 6.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. będą prace z zakresu: budowa drogi, roboty na placu budowy. Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. 6.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy tylko po przeprowadzenie negocjacji. 6.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym. 6.5 Zamówienie, o którym mowa w pkt. 6.1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 6.2.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-29

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż: 2 000 000,00zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem dróg/drogi. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 1 500 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie, na co najmniej 1 inwestycji drogowej. • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ 3. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości: 50 000,00zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


Dodano 19 listopada 2020 godz. 15:01 przez

            Daleszyce, 19.11.2020 r.

INFORMACJA nr 1

dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego”   

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa) modyfikuje treść SIWZ:


Zamawiający informuje, iż w dniu 18.11.2020 r. na stronie internetowej został zamieszczony niekompletny dokument SIWZ.
Kompletna treść dokumentu została zamieszczona na stronie internetowej w dniu 19.11.2020r.


W związku z powyższym, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 04.12.2020 r.
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1.    treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
19.4.    Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego”   
„Nie otwierać przed 04.12.2020 r. godz. 10:15”.
2.    treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
20.1.     Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce (sekretariat - pokój nr 2)  – w terminie do dnia 04.12.2020 r. do godz. 10:00.
3.    treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
21.1    Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce (sekretariat - pokój nr 1)  – w dniu 04.12.2020 r. o godz. 10:15.

 


Dodano 25 listopada 2020 godz. 14:44 przez

Daleszyce, dn. 25.11.2020 r.

INFORMACJA nr 2

dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego”  

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

 

Pytanie:

Zgodnie z pkt.22.7 SI WZ pkt. 3 punkty w kryterium Doświadczenie Kierownika Budowy przyznawane będą odpowiednio za wykazanie się Kierownikiem budowy posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie dróg. Natomiast na załączniku nr lb do formularza ofertowego — w kolumnie kwalifikacje zawodowe należy wykazać się doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy.

Prosimy więc o ujednolicenie wymogów i dokumentów, poprzez wprowadzenie do załącznika nr lb w kolumnie Kwalifikacje zawodowe tj. sformułowania: „Uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności drogowej posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/ kierownika robót przy budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie na inwestycji/-ach drogowej/-ych”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika 1b do SIWZ, aktualna treść zostaje zamieszczona na stronie w dniu 25.11.2020r.

 


Dodano 30 listopada 2020 godz. 14:45 przez

            Daleszyce, dn. 30.11.2020 r.

INFORMACJA nr 3

dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego”   

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:


Pytanie 1:
W §1 pkt.2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ Zamawiający stwierdza: „Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, nazwana w dalszej części umowy dokumentacja, obejmującą:
1)    Projekt budowlany,
2)    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
3)    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
4)    Przedmiar robót.
Natomiast pkt. 3.2. SIWZ posiada zapis o treści: ..Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:
a)    Dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 10 SIWZ zawierającej:
- projekt budowlany:
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
b)    Przedmiar robót - załącznik nr 9 SIWZ.
Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. "
Również w załączonym do materiałów przetargowych Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający informuje, że ..Wycenę całości zadania należy przeprowadzić w oparciu o Projekty Budowlane
i Wykonawcze. Zaleca się (przed złożeniem oferty) przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Przedmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo i nie są one podstawą do wyceny Inwestycji oraz nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykazanych robót i materiałów"
 W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:
Czy przedmiar robót stanowi integralną część dokumentacji projektowej (tak jak określa to §1 pkt.2 projektu umowy) i zawarte w nim ilości robót i materiałów stanowią podstawę do wyceny, czy też przedmiar robót jest osobnym dokumentem nie będącym częścią dokumentacji projektowej (tak jak informuje pkt. 3.2 SIWZ). a informacje z niego wynikające mają zostać potraktowane przez Wykonawców jako pomocnicze i wyceny należy dokonać na podstawie analizy projektu budowlanego i wykonawczego (w skład których wchodzą opis techniczny, rysunki, STWiORB)?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że załączone Przedmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo i nie są one podstawą do wyceny Inwestycji oraz nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykazanych robót i materiałów.

Pytanie 2
Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie pełnienia nadzoru archeologicznego, o którym mowa w opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn.20.08.2019 r nr ZATiRA.IA.5152.110.2019 jest po stronie Inwestora zgodnie z zapisami ZDRID Nr 2/2020 z dnia 10.06.2020 r. pkt.3

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zapewnienie nadzoru archeologicznego o którym mowa w opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 20.08.2019 r nr ZATiRA.IA.5152.110.2019 jest po stronie Inwestora.

Pytanie 3
Czy umocnienie skarp i dna rzeki Stokowa 5 m powyżej wylotu i 10 m poniżej wylotu kanalizacji deszczowej zaprojektowane z korytek ściekowych typu mulda i płyt ażurowych i jest w zakresie przedmiotowego zadania?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że umocnienie skarp i dna rzeki Stokowa 5m powyżej wylotu i 10m poniżej wylotu kanalizacji deszczowej zaprojektowane z korytek ściekowych  typu „mulda” i płyt ażurowych  jest w zakresie przedmiotowego zadania zgodnie z rys. 09_KD9_Wylot, projektu wykonawczego branży sanitarnej, kanalizacji deszczowej.

Pytanie 4
Prosimy o sprecyzowanie kolorystyki nawierzchni z kostki betonowej – przedmiar robót wskazuje kotkę betonową koloru szarego, z kolei projekt wykonawczy wskazuje na chodnikach kostkę szarą natomiast na zjazdach kostkę kolorową (grafitową)
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że  nawierzchnia chodnika winna zostać wykonana z kostki betonowej koloru szarego, natomiast zjazdy winny zostać wykonane kostką kolorową grafitową.

Pytanie 5
Dotyczy kanalizacji deszczowej. W związku z ograniczoną dostępnością rur PP litych w całym zaprojektowanym zakresie średnic, spełniających wszystkie określone w projekcie parametry, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako alternatywy rur PEHD także obustronnie gładkich, zgodnych z tą samą normą co zaprojektowane rury PP tj. PN-EN 13476-2, posiadających dodatkowo niezbędne dopuszczenia w postaci Aprobat Technicznych ITB oraz IBDiM, z których wynika możliwość ich stosowania w obrębie grawitacyjnych sieci kanalizacji deszczowej. Proponowane rury posiadają te same średnice oraz parametry wytrzymałościowe oraz zgodną z wymaganiami jasną kolorystykę wewnętrznych ścianek
Odpowiedź:
Dopuszczamy jako alternatywę zastosowanie rur PEHD obustronnie gładkich, zgodnych z tą samą normą, co zaprojektowane rury PP tj. PN-EN 13476-2, posiadających dodatkowo niezbędne dopuszczenia w postaci Aprobat Technicznych ITB oraz IBDiM, z których wynika możliwość ich stosowania w obrębie grawitacyjnych sieci kanalizacji deszczowej. Zgodę wyrażamy pod warunkiem zachowania tych samych średnic oraz parametrów wytrzymałościowych rur jakie są
w projekcie.

Pytanie 6
Zgodnie z informacją zawartą na końcu punktu 3.1. SIWZ Wszelkie (…) pozwolenia zarówno poprzedzające prace wykonawcze jak i niezbędne po ich zakończeniu są po stronie wybranego Wykonawcy (…). Prosimy o informację o jakie pozwolenia chodzi Zamawiającemu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że chodzi np. o zgłoszenie właścicielom sieci teletechnicznych, elektrycznych, wod-kan itp. przystąpienie do prowadzenia robót zgodnie z wydanymi warunkami i uzgodnieniami, zapisami w dokumentacji projektowej jak i zakończenie i odbiór wykonanych prac. Warunki techniczne jak i uzgodnienia stanowią załączniki do dokumentacji projektowej oraz niniejszego postępowania. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia „…Wykonawca zapozna się z załączonymi opiniami i uzgodnieniami, a także warunkami technicznymi wydanymi przez zarządców sieci i wykona prace zgodnie z wytycznymi, uzyskując ostateczną zgodę oraz ewentualne umowy na prowadzenie robót, w tym celu Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo…”
Zamawiający jednocześnie informuje, że dokonuje modyfikacji załącznika 1b do SIWZ, aktualna treść zostaje zamieszczona na stronie w dniu 30.11.2020r.


Dodano 1 grudnia 2020 godz. 15:08 przez

            Daleszyce, 01.12.2020 r.

INFORMACJA nr 4

dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego”   

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie 1
Dotyczy robót branży drogowej. Proszę o wyjaśnienie, na jakiej podstawie została wyliczona objętość wykopów podana w pozycji 13 Przedmiaru robót? W udostępnionych materiałach przetargowych brak tabeli robót ziemnych, która określałaby lub pozwoliła Wykonawcy na wyliczenie ilości robót ziemnych w poszczególnych przekrojach poprzecznych i ostatecznie na projektowanym odcinku drogi. Jeśli Zamawiający jest w posiadaniu takich zestawień, proszę o udostepnienie.
Odpowiedź:
Roboty ziemne zostały wyliczone bezpośrednio w modelu BIM, dokumentacja nie zawiera tabeli robót ziemnych.
Pytanie 2
Dotyczy robót branży drogowej. Proszę o wyjaśnienie, na jakiej podstawie została wyliczona objętość nasypów podana w pozycji 14 Przedmiaru robót? W udostępnionych materiałach przetargowych brak tabeli robót ziemnych, która określałaby lub pozwoliła Wykonawcy na wyliczenie ilości robót ziemnych w poszczególnych przekrojach poprzecznych i ostatecznie na projektowanym odcinku drogi. Jeśli Zamawiający jest w posiadaniu takich zestawień, proszę o udostepnienie.
Odpowiedź:
Roboty ziemne zostały wyliczone bezpośrednio w modelu BIM, dokumentacja nie zawiera tabeli robót ziemnych.
Pytanie 3
Dotyczy robót branży drogowej. Zgodnie z dokumentacją projektową rys. D-2 na szerokości jezdni należy wykonać warstwę mrozoochronną z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3,0/4,0, natomiast wg Przedmiaru poz. 22 należy wykonać warstwę mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm 2,5 MPa. W związku z powyższym, proszę o jednoznaczne podanie z jakiej mieszanki należy wykonać warstwę mrozoochronną  na jezdni?
Odpowiedź:
Warstwę mrozoochronną należy wykonać z mieszanki kruszywa związanej spoiwem hydraulicznym C3,0/4,0.


Pytanie 4
Czy Zamawiający posiada zgodę właścicieli wszystkich działek, na których został zaprojektowany wodociąg oraz kanał sanitarny?
Odpowiedź:
Zakres przebudowy wodociągowej i sanitarnej mieści się w granicach pasa drogowego. Prawo do wejście w teren działek prywatnych możliwe jest w oparciu o zapisy ustawy ZRID w zakresie zaznaczonym na rysunku PZT (linie „granica czasowego zajęcia terenu”).
Pytanie 5
Dotyczy branży sanitarnej – wodociąg. Zgodnie z dokumentacją projektową przejścia przewodów wodociągowych pod drogami należy wykonać w rurach ochronnych stalowych przewiertowych średnicy 219x8,0mm i 88,9x6,0mm, zgodnie z zestawieniem przedstawionym w opisie do projektu. W załączonym do dokumentacji przetargowej Opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarach ww. zabezpieczenie sieci wodociągowej nie zostało uwzględnione. Proszę o wyjaśnienie powyższej rozbieżności.
Odpowiedź:
Przejścia należy wykonać w rurach osłonowych zgodnie z zestawieniem przedstawionym w opisie do projektu.
Pytanie 6
Dotyczy branży sanitarnej – wodociąg. Zgodnie z poz. 44 d.3 Przedmiaru robót należy zabezpieczyć 10 kpl. kolizji wykonywanej sieci wodociągowej z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Analizując dokumentacje projektową do zabezpieczenia jest kabel NN fi20 pomiędzy węzłami W2-HP1 i kabel NN fi20 pomiędzy węzłami W3-W3.1. Proszę o wskazanie lokalizacji pozostałych kabli do zabezpieczenia.
Odpowiedź:
Odcinek między węzłami W2-HP1 należy bezwzględnie zabezpieczyć, pozostałe komplety do wykorzystania w lokalizacjach wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Pytanie 7
Dotyczy Przedmiar robót branża sanitarna – kanalizacja sanitarna poz. 21 d.2 i poz. 22 d.2. Zgodnie z opisem pozycji należy zamontować kształtki kanalizacyjne PVC śr. 200mm w ilości 10szt. oraz o śr. 160mm w ilości 5szt. Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie jakie to mają być kształtki?
Odpowiedź:
Wszystkie rodzaje kształtek zostały zagregowane do jednej pozycji ich konkretny rodzaj można odczytać z Planu Sytuacyjnego rys. 1 tom III.
Pytanie 8
Dotyczy Przedmiar robót branża sanitarna – kanalizacja deszczowa poz. 41 d.2, poz. 42 d.2, poz. 43 d.2, poz. 44 d.2, poz. 45 d.2. Zgodnie z opisem pozycji należy zamontować kształtki kanalizacyjne PP o średnicach odpowiednio: śr. 200mm 10szt., śr.300mm 4 szt., śr. 400mm 8szt., śr.500mm 10 szt., śr. 600mm 5 szt.. Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie jakie to mają być kształtki?
Odpowiedź:
Wszystkie rodzaje kształtek zostały zagregowane do jednej pozycji ich konkretny rodzaj można odczytać z Planu Sytuacyjnego rys. 1 tom IV.
Pytanie 9
Dotyczy branży sanitarnej – kanalizacja sanitarna. Proszę o wyjaśnienie, z jakich rur PVC ma być wykonana kanalizacja sanitarna? Informacja w opisie do projektu wykonawczego str. 16 nie jest jednoznaczna. Czy w przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał sieć z rur w odcinkach długości 3 m to ma zastosować rury PVC z wydłużonym kielichem, czy też w przypadku gdy odcinki sieci zaprojektowano jako krótsze niż 3m (np. odcinek TR48 – KS19 wg rys. KS-2) to należy je wykonać z rur PVC z wydłużonym kielichem?
Odpowiedź:
Wykonawca ma dowolność w doborze długości i rodzaju połączenia, wszystkie połączenia mają być szczelne i zgodne z systemem wybranego producenta. Przed przystąpieniem do robót, do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy przedłożyć projekt technologiczny.
Pytanie 10
Dotyczy branży sanitarnej – kanalizacja sanitarna. Zgodnie z opisem do Projektu wykonawczego przejścia przewodów kanalizacji sanitarnej tłocznej pod drogą należy wykonać w rurach ochronnych stalowych. W zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia nie zaprojektowano wykonania kanalizacji tłocznej. Jednakże, pod drogą zaprojektowano przejścia przewodów kanalizacji sanitarnej z rur PVC (np. kanał na odcinku KS23 – KS23.1). Proszę o wyjaśnienie, czy w takich przypadkach należy wykonać przejścia w rurach ochronnych? Jeśli tak, to proszę o doprecyzowanie, w jakich lokalizacjach oraz z zastosowaniem jakich rur ochronnych (materiał, średnica, długość rury osłonowej).
Odpowiedź:
Zamierzenie budowlane nie obejmuje budowy kanalizacji tłocznej. Przejścia KS pod drogą nie muszą być zabezpieczone rurami osłonowymi.
Pytanie 11
Dotyczy branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa. Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza, jako rozwiązanie równoważne, wykonanie studzienek ściekowych ulicznych z kręgów betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem?
Odpowiedź:
Tak, dopuszcza się zastosowanie studeniek średnicy 500mm z osadnikiem.
Pytanie 12
Dotyczy branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa. Proszę o wyjaśnienie, czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ubezpieczenia dna oraz skarp cieku Stokowa na odcinku powyżej wylotu na dł. 5 m i na odcinku poniżej wylotu na dł.10m?
Odpowiedź:
Ciek Stokowa należy zabezpieczyć zgodnie z zapisami decyzji wodnoprawnej, czyli na odcinku powyżej wylotu na dł. 5 m i na odcinku poniżej wylotu na dł.10m?
Pytanie 13
 Dotyczy branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa. Zgodnie z Planem sytuacyjnym na odcinku KD28-KD29 znajduje odcinek kanału deszczowego w rurze ochronnej. Kanalizacja deszczowa na tym odcinku przebiega w zbliżeniu do istniejącej kanalizacji sanitarnej dn315 i wodociągu przeznaczonego do likwidacji wg rys. KD-3. Proszę o podanie parametrów rury ochronnej w tej lokalizacji.
Odpowiedź:
Należy zastosować rurę stalową DN800 (820×10) L=10m
Pytanie 14
Czyją własnością jest destrukt z frezowania nawierzchni?

Odpowiedź:
Destrukt z frezowania nawierzchni będzie własnością Wykonawcy.
Pytanie 15:
Prosimy o wykreślenie z katalogu kar (paragraf 19 projektu umowy) punktu 10, ponieważ przewiduje on nałożenie na Wykonawcę kary umownej w przypadku wykonania przez niego robót z materiałów lub w technologii niezgodnej z deklaracją za które Wykonawca otrzymał punkty w kryterium jakość. Zgodnie z punktem 22.6 SIWZ Zamawiający jako kryteria oceny ofert przewidział: 1. Cena brutto (waga 60%), 2. Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości (waga 20%) 3. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (waga 20%). Ponieważ kryteria oceny ofert nie przewidują kryterium jakość wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) zapis § 19 ust. 1 pkt. 10)
za każdy stwierdzony przypadek wykonania robót z materiałów i/lub w technologii niezgodnej z deklaracją za które Wykonawca otrzymał punkty w kryterium jakości w wysokości 5 000,00 zł nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 9.4.2 b) SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

9.4.2     zdolności technicznej lub zawodowej;
b)    wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
•          Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie, na co najmniej 1 inwestycji drogowej.
•    Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
•    Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.  o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.


    W związku z powyższym, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 07.12.2020 r.
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1.    treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
19.4.    Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego”   
„Nie otwierać przed 07.12.2020 r. godz. 10:15”.
2.    treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
20.1.     Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce (sekretariat - pokój nr 2)  – w terminie do dnia 07.12.2020 r. do godz. 10:00.
3.    treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
21.1    Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce (sekretariat - pokój nr 1)  – w dniu 07.12.2020 r. o godz. 10:15.


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 18.11.2020 godz. 15:02
 
Załączniki
Dodany: 18.11.2020 godz. 15:02
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 18.11.2020 godz. 15:24
 
Informacja nr 1 dla Wykonawców
Dodany: 19.11.2020 godz. 14:14
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 19.11.2020 godz. 14:14
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 19.11.2020
Dodany: 19.11.2020 godz. 14:14
 
Informacja nr 2 dla Wykonawców
Dodany: 25.11.2020 godz. 14:44
 
Załącznik nr 1b do formularza ofertowego - po modyfikacji
Dodany: 25.11.2020 godz. 14:44
 
Załącznik nr 1b do formularza ofertowego - po modyfikacji
Dodany: 25.11.2020 godz. 14:44
 
Informacja nr 3 dla Wykonawców
Dodany: 30.11.2020 godz. 14:45
 
Zalacznik_nr_1b_Wykaz_Osob_do_punktacji po modyfikacji
Dodany: 30.11.2020 godz. 14:45
 
Informacja nr 4 dla Wykonawców
Dodany: 01.12.2020 godz. 15:08
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 01.12.2020 godz. 15:08
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Dodany: 07.12.2020 godz. 15:12
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dodany: 15.12.2020 godz. 15:53
 Ostateczny termin składania ofert:
  7 grudnia 2020 godz. 10:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Michał Cichocki [Kierownik Wydziału Inwestycji] dnia 18 listopada 2020
Informacja opublikowana przez:
  dnia 18 listopada 2020 godz. 15:02
Liczba odsłon:
  1806 od 18 listopada 2020 godz. 15:02  (średnio 5.81 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl