0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa instalacji OZE na terenie gminy Daleszyce

BUDOWA PORTALU - SIECI WSPÓŁPRACY w ramach programu pn.: Edukacja Cyfrowa w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce

Numer: AR.ZP.271.21.2020
Kategoria: Zamówienia poniżej wartości 30.000 euro


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9,
www.daleszyce.pl
Wydział AR
tel. (041) 317-16-94 wew. 125, fax (041) 317-16-93
e-mail: gmina@daleszyce.pl


Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę BUDOWA PORTALU - SIECI WSPÓŁPRACY w ramach programu pn.: „Edukacja Cyfrowa  w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce”.

Zadanie 1 – usługa budowa portalu – sieci współpracy.

Rodzaj zamówienia: usługa
(usługa/dostawa/robota budowlana)

Powyższy Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach działania 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego” 8 Osi Rozwój edukacji
 i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

1.    Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługę BUDOWA PORTALU - SIECI WSPÓŁPRACY w ramach programu pn.: „Edukacja Cyfrowa  w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce”.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

CPV:
72400000-4 – Usługi internetowe
72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
48810000-9 - Systemy informacyjne

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających co najmniej opisane wyżej minimalne wymagania i parametry techniczne oraz funkcjonalne, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności w swojej ofercie poprzez dołączenie stosownych opisów, specyfikacji technicznych itp.

Obowiązuje dostawa do 31.12.2020 r. dni od dnia podpisania umowy.

UWAGA!
Złożenie oferty cenowej na przedmiotowe zapytanie nie gwarantuje otrzymania zlecenia
na wykonanie przedmiotowego zadania.
Rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi na podstawie faktury wystawionej po dostawie przedmiotu zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczy. Termin zapłaty faktury wynosi do 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w budynku Zamawiającego - Urzędu  Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, pok. Nr 4  lub telefonicznie pod numerem tel. (41) 317-16-94 wew. 125.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Marcin Długosz.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego,
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, kierując swoje pytanie w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@daleszyce.pl .
Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców,
nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania, w sprawach wymagających formy pisemnej. Wszelkie ewentualnie udzielone telefonicznie informacje nie będą wiążące dla Zamawiającego
i Wykonawców, nie wywołują skutków prawnych dla toczącego się postępowania i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia : 31.12.2020 r. dni od podpisania umowy.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami do wykonania zamówienia posiadającymi wymagane uprawnienia, znajdują się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści
w okresie trwania zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
i wariantowych.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
1. Cena ofertowa- 100 %

6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w budynku Zamawiającego - Urzędu  Miasta i Gminy w Daleszycach,
ul. Sienkiewicza 11, sekretariat - pokój 2 osobiście, pocztą lub przesłać faksem na nr (041) 317-16-93, albo drogą mailową na adres: gmina@daleszyce.pl w terminie do dnia 03.12.2020 r. do godz. 10:00.
Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” dołączonym do niniejszego zaproszenia.

UWAGA!
W przypadku oferty składanej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście, ofertę należy umieścić w kopercie z adnotacją: „BUDOWA PORTALU - SIECI WSPÓŁPRACY w ramach programu pn.: „Edukacja Cyfrowa  w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce”.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz
załącznikami.
Oferta niekompletna zostanie odrzucona.
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – należy do oferty załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy)
z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienie dotyczy oraz jego przedmiotu.
Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e [w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza
za zgodność z oryginałem]                                
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.
Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
1)    jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
2)    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3)    przedstawi nieprawdziwe informacje;
4)    złożył ofertę po terminie;

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
-postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1.    Formularz ofertowy- Załącznik nr 2
2.    Aktualny odpis z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres
oraz cenę Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana telefonicznie oraz opublikowana na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszyce.

Oferty złożone faxem lub drogą mailową powinny być dostarczone Zamawiającemu w formie oryginału w dniu podpisania umowy.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
    W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który
w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Załączniki:
1.    Opis przedmiotu zamówienia- Zał. nr 1.
2.    Formularz oferty cenowej- Zał. nr 2.

Daleszyce, dnia 26.11.2020 r.   


» ZAŁĄCZNIKI «
Zaproszenie do składania ofert
Dodany: 26.11.2020 godz. 9:04
 
Załączniki
Dodany: 26.11.2020 godz. 9:04
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Dodany: 10.12.2020 godz. 13:31
 
Informacja o wyborze
Dodany: 10.12.2020 godz. 13:31
 Ostateczny termin składania ofert:
  3 grudnia 2020 godz. 10:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Anna Kosmala [Kierownik Wydziału Administracji i Rozwoju] dnia 26 listopada 2020
Informacja opublikowana przez:
  dnia 26 listopada 2020 godz. 09:04
Liczba odsłon:
  127 od 26 listopada 2020 godz. 09:04  (średnio 3.47 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl