0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa instalacji OZE na terenie gminy Daleszyce

Budowa instalacji OZE na terenie gminy Daleszyce

Numer: WI.ZP.271.1.20.2020


Ogłoszenie nr 775684-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Gmina Daleszyce: „Budowa instalacji OZE na terenie gminy Daleszyce”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daleszyce, krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9 , 26-021  Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mail sekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693.
Adres strony internetowej (URL): www.daleszyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Gmina Daleszyce ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa instalacji OZE na terenie gminy Daleszyce”
Numer referencyjny: WI.ZP.271.1.20.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest działanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Działanie dotyczy wykonania instalacji fotowoltaicznych i zostało podzielone na 3 zadania: Zadanie 1: Budowa instalacji OZE na potrzeby ujęcia wody w Niwach Daleszyckich, 26 – 021 Daleszyce, obręb Niwy, dz. nr ew. 687/1, 687/2, 688/1, 688/2, 689/4, 689/5, 689/6, instalacja naziemna, moc 48,95 kWp. Zadanie 2: Budowa instalacji OZE na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Sierakowie 26 – 021 Daleszyce, obręb Sieraków 32 dz. nr ew. 5, instalacja na dachu, moc 7,12 kWp. Zadanie 3: Budowa instalacji OZE na potrzeby Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach 26 – 021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11c, dz. nr ew. 2133, instalacja na dachu, moc 40 kWp. Dla wszystkich lokalizacji obowiązuje MPZP oraz nie znajduje się ona na terenie objętym opieką konserwatorską. Niniejszy dokument należy traktować, jako równoważne uzupełnienie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, oraz Raportu Technicznego, a wszelkie opisane w nim prace, a pominięte w w/w dokumentach winny zostać wycenione i zrealizowane w ramach kontraktu.

II.5) Główny kod CPV: 71200000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71300000-1
71314100-3
71320000-7
71321000-4
71323100-9
71326000-9
71334000-8
44112110-5
45000000-0
45300000-0
45310000-3
45315700-5
45231000-5
45261215-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą polegały na powtórzeniu robót i usług zgodnych z zakresem robót i usług stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. będą prace z zakresu Usługi inżynieryjne Usługi elektryczne Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną Dodatkowe usługi budowlane Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne Konstrukcje dachowe Roboty instalacyjne w budynkach Roboty w zakresie instalacji budowlanych Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie rozdzielni elektrycznych Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych. Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa PFU oraz Raport Techniczny a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 28.05.2021

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż: Zadanie 1- 100 000,00 PLN Zadanie 2- 20 000,00 PLN Zadanie 3- 100 000,00 PLN b) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż: Zadanie 1- 150 000,00 PLN Zadanie 2- 20 000,00 PLN Zadanie 3- 150 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót i usług Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat dla robót i 3 lat dla usług przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty i usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Zadanie 1 1) Jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach, której wykonano roboty budowlane związane z montażem instalacji fotowoltaicznych, o wartości minimum 150 000 ,00 zł brutto. LUB 2) łącznie: a. Jedną robotę budowlaną w ramach, której wykonano roboty budowlane związane z montażem instalacji fotowoltaicznych oraz b. Jedną dokumentację projektową związaną z montażem instalacji fotowoltaicznych, których łączna wartość wyniosła, co najmniej 150 000,00 zł brutto. Zadanie 2 1) Jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach, której wykonano roboty budowlane związane z montażem instalacji fotowoltaicznych, o wartości minimum 25 000 ,00 zł brutto. LUB 2) łącznie: a. Jedną robotę budowlaną w ramach, której wykonano roboty budowlane związane z montażem instalacji fotowoltaicznych, oraz b. Jedną dokumentację projektową związaną z montażem instalacji fotowoltaicznych, których łączna wartość wyniosła, co najmniej 25 000,00 zł brutto. Zadanie 3 1) Jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach, której wykonano roboty budowlane związane z montażem instalacji fotowoltaicznych, o wartości minimum 140 000 ,00 zł brutto. LUB 2) łącznie: a. Jedną robotę budowlaną w ramach, której wykonano roboty budowlane związane z montażem instalacji fotowoltaicznych, oraz b. Jedną dokumentację projektową związaną z montażem instalacji fotowoltaicznych których łączna wartość wyniosła, co najmniej 140 000,00 zł brutto. UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się jedną robotą na zadania, na które składa ofertę, jeżeli sumaryczna wartość tej roboty odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku, np. dla zadania 1 i 2 sumaryczna wartość jednej wykonanej roboty budowlanej to minimum 175 000,00 zł. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty i usługi te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: Zadanie 1- 3 1) projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania, który posiada doświadczenie w co najmniej 1 zrealizowanym projekcie dotyczącym przedsięwzięć związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych, 2) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej 1 inwestycji związanej z budową lub przebudową instalacji fotowoltaicznych. Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się tym samym projektantem i kierownikiem robót do wszystkich zadań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 a) SIWZ 2. Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 b) SIWZ 3. Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 c) SIWZ 4. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 d) – załącznik nr 2 SIWZ. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ 3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. 9.4.3 a) SIWZ 4. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 b) SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b) 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości: Zadanie 1: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) Zadanie 2: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) Zadanie 3: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15.01.2021, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Dodano 7 stycznia 2021 godz. 14:26 przez

    Daleszyce, 07.01.2021 r.

INFORMACJA nr 1

dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Budowa instalacji OZE na terenie gminy Daleszyce”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:
Pytanie nr 1
Proszę o podanie nazw falowników użytych w specyfikacji technicznej.
Odpowiedź:
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia nie wskazuje nazw, producentów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia przedmiotu.
Wymaga jedynie spełnienia minimalnych parametrów technicznych podanych w dokumentacji przetargowej tj.:
Tabela 3. Wymagania stawiane falownikom fotowoltaicznym.
Typ     Beztransformatorowy
Liczba zasilanych faz     3
Sprawność europejska     Minimum 98 %
Stopień ochrony     co najmniej IP 65
Współczynnik zakłóceń harmonicznych prądu     do 3%
Deklaracja zgodności z Dyrektywą UE
2016/631 – NC RfG     Tak
Deklaracja „Niskonapięciowa” LVD
2014/35/EU     Tak
Deklaracja zgodności z Dyrektywą EU
2014/30/EU     Tak
Czas do ponownego uruchomienia po zaniku zasilania z sieci     Nie mniej niż 60s
Deklaracja zgodności z normą EN 50549 - 1:2019 (lub równoważne)     Tak
Sposób chłodzenia     Naturalna konwekcja lub wymuszona wentylatorowa

Pytanie nr 2
Czy jest możliwość zastosowania innych wyłączników nadmiarowy DC?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań dotyczących zabezpieczenia nadmiarowo prądowego DC, spełniających obowiązujące przepisy w tym zakresie.
Pytanie nr 3
Czy jest możliwość podzielenia stringów oraz stołów przy instalacji w Niwach inaczej niż zostało podane w specyfikacji?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza taką możliwość przy zachowaniu całkowitej mocy instalacji
i w wymiarze pozwalający zmieścić całą instalację na wskazanej działce w sposób umożliwiający jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto Zmawiający dokonuje modyfikacji:
1.     pkt. 8.2. SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

8.2.     Wymagany okres rękojmi na całość zamówienia (tj. prace projektowe oraz roboty) liczony od dnia dokonania Odbioru Końcowego i podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego przez Zamawiającego wynosi min. 60 miesięcy, przy czym
wymagana gwarancja na panele fotowoltaiczne, falowniki i konstrukcję obowiązuje na okres minimum 10 lat, a także gwarancja utrzymania wydajności paneli minimum na 81 proc. na okres 25 lat.
2.    pkt. 22 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
22.1    Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy przedmiaru robót, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzania wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia.
22.2    W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót, koszt nakładów, prac i robót nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia w zakresie opisanym
w dokumentacji i SIWZ.
22.3    Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
22.4    Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje
22.5    W okolicznościach o których mowa w pkt. 22.4 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
22.6    W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert na podstawie  kryterium:
Nr kryt.    Opis kryteriów oceny    Znaczenie
1    Cena brutto    60%
2    Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia    20%
3    Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości        20%
Razem: 100% = 100 pkt.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.
22.7     Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
l.p.    Kryterium    Znaczenie
procentowe
kryterium    Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium
1    Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 60
gdzie:
 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
 - Cb – cena oferty badanej
 - 60 wskaźnik stały        60 %        60 pkt
2    Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
Ocena w tym kryterium zostanie dokonana następująco:
1. Projektant
Liczba zrealizowanych projektów dotyczących przedsięwzięć związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych,
•    1 projekt – 0 pkt.
•    2-3 projekty – 5 pkt.
•    4 lub więcej projektów – 10 pkt.
2. Kierownik budowy
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych,
•    1 przedsięwzięcie – 0 pkt.
•    2-3 przedsięwzięcia – 5 pkt.
•    4 lub więcej  przedsięwzięć – 10 pkt.

Informację należy wskazać w załączniku nr 1b do formularza ofertowego podając nazwę, datę zakończenia inwestycji oraz podmiot na rzecz, którego inwestycja została zrealizowana (Zamawiający).
Nie złożenie wskazanego załącznika, bądź nie wskazanie którejkolwiek z wymaganych wyżej informacji będzie skutkowało nie przyznaniem punktów w niniejszym kryterium oceny ofert.    20%    20 pkt

3    Gwarancja jakości    
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym pola określonego długość okresu gwarancji jakości będzie to równoważne z udzieleniem gwarancji na okres 60 miesięcy.
Za udzielenie gwarancji jakości na okres:
 poniżej 60 miesięcy, oferta zostanie odrzucona
•    60 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt.
•    90 miesięcy, wykonawca otrzyma – 10 pkt.
•    120 miesięcy, wykonawca otrzyma – 20 pkt.
Informację należy wskazać w formularzu ofertowym    20%    20pkt

22.8 Zamawiający w odniesieniu do Wykonawcy który otrzymał największą ilość punktów wezwie w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru oferty tego Wykonawcy.  

W związku z powyższym, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.
Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 19.01.2021 r.
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1.    treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
19.4.    Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
Oferta na zadanie pn.:
„Budowa instalacji OZE na terenie gminy Daleszyce”
Nie otwierać przed 19.01.2021 r. godz. 09:15.
2.    treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
20.1.     Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce (sekretariat - pokój nr 1)  – w terminie do dnia 19.01.2021 r. do godz. 09:00.
3.    treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
21.1    Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce,  w dniu 19.01.2021 r. o godz. 09:15.

Zamawiający jednocześnie informuje, że dokonuje modyfikacji załącznika 1 i 7 do SIWZ, aktualna treść zostaje zamieszczona na stronie w dniu 07.01.2021r.

 


Dodano 8 stycznia 2021 godz. 15:26 przez

Daleszyce, 08.01.2021 r.

INFORMACJA nr 2

dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Budowa instalacji OZE na terenie gminy Daleszyce”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

W związku z zamiarem złożenia oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Daleszyce” zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający jako
spełniający wymogi SIWZ, Programu Funcjonalno-Użytkowego i Raportu Technicznego uzna falownik model 50 kW o maksimum wydajności  98,8 %oraz posiadający napięcie przemienne wyjściowe 400V?
Po analizie dostępnych na rynku falowników, zaobserwowaliśmy, że dla modelu falownika 50 kW, parametr maksimum wydajności 99%   jest trudny do uzyskania.

Odpowiedź:
Zgodnie z  informacją nr 1 dla Wykonawców z dnia 07.01.2021r.

 

Pytanie nr 2

Jeśli w odpowiedziach na pytania Wykonawców z dnia 07.01.2021 r. zostały podane wymagania dla falowników z opisu przedmiotu zamówienia, to Wykonawcy nie muszą uwzględniać wymagań z raportów technicznych dla poszczególnych lokalizacji odnośnie falowników? W raporcie technicznym dla Szkoły Podstawowej w Sierakowie w tabeli  pn. Szczegóły konstrukcyjne falownika parametry techniczne są wpisane omyłkowo i wartości nie odnoszą się do parametru obok którego występują, a mianowicie europejska wydajność ma być 1000,00V, maksymalne napięcie z PV - 200 V, itd. Prosimy o wyjaśnienia i wytyczne, którymi wymaganiami mamy się   kierować przy doborze falownika: wyłącznie z opisu przedmiotu zamówienia, jak zostało podane w odpowiedzi z dnia 07.01.2021 , czy również z raportów technicznych?

Odpowiedź:
Wytyczne zgodnie z opisiem przedmiotu zamówienia pkt. 3 oraz informacją nr 1 dla Wykonawców z dnia 07.01.2021r.


Dodano 12 stycznia 2021 godz. 15:10 przez

                Daleszyce, 12.01.2021 r.

INFORMACJA nr 3

dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Budowa instalacji OZE na terenie gminy Daleszyce”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

W związku z zamiarem złożenia oferty w ww. postępowaniu, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w następującej kwestii:

Instalacja ma składać się z paneli fotowoltaicznych o mocy min. 445 Wp, więc w przypadku, gdy zastosowane zostaną panele fotowoltaiczne o mocy 450 Wp, to ogólna moc instalacji będzie wynosić odpowiednio:

- lokalizacja Ujęcie Wody w Niwach Daleszyckich 49,05 kWp

- PSP w Sierakowie 7,2 kWp

- Publiczny Żłobek w Daleszycach 40,05 kWp

Czy Zamawiający dopuszcza taką moc instalacji?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści taką moc instalacji.


Dodano 13 stycznia 2021 godz. 11:23 przez

Daleszyce, dn. 13.01.2021 r.

INFORMACJA nr 4

dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Budowa instalacji OZE na terenie gminy Daleszyce”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:


Pytanie 1:
Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia pkt. 4.1 tabela 2 wymaga aby maksymalne wymiary dla paneli fotowoltaicznych wynosiły 2094 x 1038 x 35 mm, co wskazuje na panele fotowoltaiczne  jednego producenta, ograniczając jednocześnie konkurencję. Zwracam się z prośba o dopuszczenie możliwości instalacji paneli fotowoltaicznych o wymiarach 2108 mm x 1048 mm x 40 mm, przy jednoczesnym spełnianiu pozostałych wymaganych wartości. Zmiana ta nie spowoduje w żaden sposób spadku jakości całej instalacji, a zwiększy konkurencyjność rozwiązania, a jednocześnie możliwość uzyskania korzystniejszej ceny przez Zamawiającego.
Zwracam się z prośba o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuści zmianę paneli na inne przy zachowaniu mocy instalacji i w wymiarze pozwalający zmieścić całą instalację we wskazanych miejscach.


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 30.12.2020 godz. 15:27
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 30.12.2020 godz. 15:27
 
Załączniki
Dodany: 31.12.2020 godz. 8:28
 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 07.01.2021 godz. 14:28
 
załącznik nr 1 Formularz_oferty po modyfikacji
Dodany: 07.01.2021 godz. 14:28
 
Zalacznik_nr_7_Wzor_Umowy po modyfikacji
Dodany: 07.01.2021 godz. 14:28
 
Informacja nr 1 dla Wykonawców
Dodany: 07.01.2021 godz. 15:05
 
Informacja nr 2 dla Wykonawców
Dodany: 08.01.2021 godz. 15:26
 
Informacja nr 3 dla Wykonawców
Dodany: 12.01.2021 godz. 15:10
 
Informacja nr 4 dla Wykonawców
Dodany: 13.01.2021 godz. 11:23
 Ostateczny termin składania ofert:
 19 stycznia 2021 godz. 09:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Michał Cichocki [Kierownik Wydziału Inwestycji] dnia 30 grudnia 2020
Informacja opublikowana przez:
  dnia 30 grudnia 2020 godz. 15:27
Liczba odsłon:
  480 od 30 grudnia 2020 godz. 15:27  (średnio 29.63 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl