0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ROZEZNANIE RYNKU Wycinka drzew na terenie gminy Daleszyce

Zakup monitorów interaktywnych i słuchawek dousznych w ramach programu pn.: Edukacja Cyfrowa w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce. w ramach programu pn.: Edukacja Cyfrowa w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce

Numer: AR.ZP.271.3.2021
Kategoria: Zamówienia poniżej wartości 130.000 euro


Daleszyce, dnia 19.02.2021 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9,
www.daleszyce.pl, Wydział Administracji i Rozwoju tel. (041) 317-16-93 wew. 125, fax (015) 317-16-93, zaprasza do złożenia ofert na: Zakup monitorów interaktywnych i słuchawek dousznych w ramach programu pn.: „Edukacja Cyfrowa  w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce”. w ramach programu pn.: „Edukacja Cyfrowa   w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce”.
Powyższy projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach działania 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego” 8 Osi Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.
Rodzaj zamówienia: dostawa
2. Wymagania dotyczące:
2.1 terminu wykonania
Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.03.2021 r.
2.2 parametrów technicznych

2.2 parametrów technicznych
I.    Specyfikacja jednego egzemplarza monitora
Monitor interaktywny na rzecz realizacji zajęć zdalnych dla uczniów
w kontekście COVID-19

1.    Przekątna min. 65"
2.    Panel IPS LED
3.    Rozdzielczość fizyczna min. 3840x2160 (4K)
4.    Jasność 350 cdm²
5.    Kontrast statyczny min. 1200:1
6.    Porty USB 3x 3.0 + 1x 2.0
7.    Analogowe wejścia sygnału VGA x1
8.    Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x2 DisplayPort x1
9.    Głośniki wbudowane
10.    Wejście audio Mini jack x1
11.    Wejście S/PDIF (Optical) x1
12.    Cyfrowe wyjście sygnału HDMI x1
13.    Obsługa Wi-Fi
14.    Android min. 8.0
15.    Rysik, pilot, kable zasilające, USB oraz HDMI w zestawie
16.    Gwarancja min. 3 lata
17.    Ilość 2 sztuki

II.    Specyfikacja jednego kompletu słuchawek dousznych.
Zestaw słuchawek z mikrofonem na rzecz realizacji zajęć zdalnych dla uczniów kontekście COVID-19

1. Impedancja [Om]: 32
2. Rodzaj słuchawek: Przewodowe
3. Konstrukcja: Nauszne
4. Wtyk/Złącza: MiniJack (3.5 mm)
5. Gwarancja min. 2 lata
6. Ilość 13 kompletów
2. 3 funkcjonalności – realizacja zajęć zdalnych dla uczniów kontekście COVID-19.
2.4 terminu płatności
Rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi na podstawie faktury wystawionej po dostawie przedmiotu zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczy. Termin zapłaty faktury wynosi do 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
 
2.5 gwarancji – 12 miesięcy
2.6 realizacja zamówienia
Określenie przedmiotu zamówienia:
Zadanie polegające na Zakupie monitorów interaktywnych  i słuchawek dousznych
w ramach programu pn.: „Edukacja Cyfrowa  w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce”:
1.    Monitor interaktywny na rzecz realizacji zajęć zdalnych dla uczniów
w kontekście COVID-19,
2.    Zestaw słuchawek z mikrofonem na rzecz realizacji zajęć zdalnych dla uczniów kontekście COVID-19.

Wszystkie przedmioty będą zawierać: logo Unii Europejskiej, logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, logo Narodowej Strategii Spójności,  barwy Rzeczypospolitej Polskiej, w formie znaku programu regionalnego oraz zapis informujący o źródłach finansowania projektu: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

2.7 inne
A. Wspólny Słownik (kod CPV):
Kody CPV:
39162110-9 – sprzęt dydaktyczny,
30231320-6  - monitor dotykowy
30231310-3 - wyświetlacze płaskie
30231300-0 - monitory ekranowe
32342200-4 – słuchawki douszne
32342100-3 - słuchawki

B. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, pok.
nr 4 lub telefonicznie pod numerem tel. 41 317-16-94 (wew. 125).
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Marcin Długosz
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, kierując swoje pytanie w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@daleszyce.pl .
Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania, w sprawach wymagających formy pisemnej. Wszelkie ewentualnie udzielone telefonicznie informacje nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców, nie wywołują skutków prawnych dla toczącego się postępowania i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.
UWAGA!
Złożenie oferty cenowej na przedmiotowe zapytanie nie gwarantuje otrzymania zlecenia na wykonanie przedmiotowego zadania.
W przypadku oferty składanej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście, ofertę należy umieścić w kopercie z adnotacją: Zakup monitorów interaktywnych i słuchawek dousznych
w ramach programu pn.: „Edukacja Cyfrowa  w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce”. w ramach programu pn.: „Edukacja Cyfrowa  w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce”.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz załącznikami.
Oferta niekompletna zostanie odrzucona.
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – należy do oferty załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienie dotyczy oraz jego przedmiotu.
Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y  
umocowana/e [w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność
z oryginałem.
Oferta, która wpłynie po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.
Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) przedstawi nieprawdziwe informacje;
4) złożył ofertę po terminie;

C. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
-postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

D. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń lub stronie internetowej http://bip.daleszyce.pl/ Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.

E. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana faksem/ e:mail lub telefonicznie* wykonawcy, którego ofertę wybrano.


3. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Pl. Sienkiewicza 11, sekretariat - pokój 125 osobiście, pocztą,  przesłać faksem na nr (0 41) 317-16-93 w terminie do dnia  26.02.2020 r. do godz. 12:00. Oferty złożone emailem lub faxem powinny być potwierdzone formą pisemną. Oferta winna być sporządzona na „Formularzu treści oferty”.

4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)    Administratorem danych osobowych jest Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce,  kontakt email: gmina@daleszyce.pl.
2)    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email:  iod@abi-net.pl.
3)    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4)    Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.)
5)    Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami o archiwach.
6)    Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa oraz prawo do przeniesienia danych.
7)    Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
8)    W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9)    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10)    Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
11)    W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12)    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa (za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę).

6. Załączniki
1) Załącznik nr 5 – Treść oferty,
2) Projekt umowy
3) Opis przedmiotu zamówienia.

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Zaproszenie do składania ofert
Dodany: 19.02.2021 godz. 12:49
 
Załączniki
Dodany: 22.02.2021 godz. 8:52
 Ostateczny termin składania ofert:
 26 lutego 2021 godz. 12:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Anna Kosmala [Kierownik Wydziału Administracji i Rozwoju] dnia 19 lutego 2021
Informacja opublikowana przez:
  dnia 19 lutego 2021 godz. 12:49
Liczba odsłon:
  150 od 19 lutego 2021 godz. 12:49  (średnio 17.28 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl