0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ROZEZNANIE RYNKU Wycinka drzew na terenie gminy Daleszyce

Wyłapywanie, transport, utrzymanie i zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami odławianymi na terenie Gminy Daleszyce w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. w ramach zadania budżetowego pn.  Schroniska dla zwierząt

Numer: WI.ZP.271.3.2.2021.UL
Kategoria: Zamówienia poniżej wartości 130.000 euro


Załącznik nr 3 do Regulaminu
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto

Daleszyce, dnia 22.02.2021r.
………………………………………..
pieczątka zamawiającego

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Zamawiający:
Gmina Daleszyce, 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9
www.daleszyce.pl
Adres do korespondencji:
Gmina Daleszyce
ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce
Wydział Inwestycji
Referat Zamówień Publicznych
tel. (041) 317-16-94 wew. 106, fax (041) 317-16-93
e-mail: gmina@daleszyce.pl
     zaprasza do złożenia ofert na (opis przedmiotu zamówienia/nazwa):
„Wyłapywanie,  transport, utrzymanie i zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami odławianymi na terenie Gminy Daleszyce w okresie od  01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.” w ramach zadania budżetowego pn. „ Schroniska dla zwierząt”

Rodzaj zamówienia: usługa
(usługa/dostawa/robota budowlana)
Wspólny Słownik:
85200000-1 – usługi weterynaryjne
98380000-0 – usługi psiarni

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1)    Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Daleszyce do schroniska,  a w przypadkach koniecznych do Lecznicy Weterynaryjnej, po uzyskaniu zgłoszenia od upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. Usługa będzie realizowana zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z:  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2020.638 t.j.), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116 poz. 753) Ustawą z dnia 13.09.1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.  2010), Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy.
Przez wyłapywanie zwierzęcia rozumieć należy odłowienie jednej sztuki zwierzęcia,
z zastrzeżeniem, że suka ze ślepym miotem lub szczeniakami  i kotka z kociętami traktowane są jako jedna sztuka.
2)    Interwencje podejmowane będą przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, nie później niż 3 godziny od otrzymania zgłoszenia.
3)    Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny
z zapewnieniem im  pożywienia, wody oraz opieki weterynaryjnej.
4)    Przyjmowanie i przetrzymywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt, bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Daleszyce. Zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami w tym niezbędnej opieki weterynaryjnej, podstawowych, niezbędnych warunków socjalno-bytowych przetrzymywanym zwierzętom, wykonywanie szczepień przeciwko wściekliźnie zwierząt przebywających  w schronisku.
5)    Przyjęcie do schroniska dla bezdomnych zwierząt wyłapanych w okresie obowiązywania umowy 30 szt. psów. Zamawiający zastrzega sobie zwiększenie lub zmniejszenie liczby zwierząt jeżeli zajdzie taka potrzeba. Rozliczeniu będzie podlegała faktyczna ilość odłowionych zwierząt po cenie ofertowej.
6)    Przetrzymywanie złapanych zwierząt w schronisku przez okres 14 dni, będącej kwarantanną sanitarną oraz okresem oczekiwania na ewentualnego dotychczasowego właściciela. Po tym okresie zwierzęta  mogą być przekazywane innym opiekunom.
7)    Bezpłatnego zwrotu zwierząt  (umieszczonych w schronisku w wyniku ich złapania) właścicielom po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia. Wyłapane zwierzę  oddane  prawowitemu właścicielowi w ogólnym rozrachunku  liczone będzie jako 50% wartości ofertowej za 1 sztukę. Powiadomienie Zamawiającego o odebraniu zwierzęcia ze schroniska przez właściciela. W przypadku braku reakcji właściciela na zgłoszenie postępujemy zgodnie
8)    Dysponowanie siatkami do zarzucania oraz wystrzeliwanymi do odławiania zwierząt.
9)    Usypianie ślepych miotów.
10)    Utylizację padłych zwierząt.
11)    Weryfikacja odłowionych zwierząt przy użyciu czytnika oraz oznakowanie bezdomnych zwierząt mikrochipem. W przypadku gdy zwierzę będzie posiadało właściciela należy postępować zgodnie z pkt. 1 ppkt. 7.
12)    Sterylizacji albo kastracji zwierząt oraz kompleksowe szczepienie.
13)    Poszukiwanie nowych opiekunów dla bezdomnych zwierząt, odebranych z terenu Gminy Daleszyce, przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić właściwą opiekę i należyte warunki utrzymania. Przedkładanie informacji na temat liczby wydanych do adopcji zwierząt, z podaniem szczegółowych danych dot. zwierzęcia.
14)      Wykonywanie i przekazywanie Zamawiającemu fotografii wyłapanych zwierząt, niezwłocznie po zdarzeniu.
15)    Prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt (wraz z dokumentacją fotograficzną) ze szczegółową charakterystyką przyjmowanych do schroniska zwierząt oraz przebiegiem ich pobytu w schronisku, w tym wykonywanych zabiegach weterynaryjnych. Zapewnienie w/w opieki bezdomnym zwierzętom nastąpi zgodnie z obowiązującymi normami, a w szczególności z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 158 poz.1657).
16)    Składanie Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierające poniższe dane:
- ilość przyjętych zwierząt z terenu Gminy Daleszyce,
- wykaz zwierząt oddanych do adopcji,
- aktualny stan zwierząt odłowionych z terenu Gminy Daleszyce,
- wykaz zwierząt, które poddano zabiegowi eutanazji - z podaniem przyczyny,
- wykaz padłych zwierząt,
- ilość zwierząt oznakowanych mikroczipem,
- wykaz zwierząt odebranych przez właściciela,
Raport Wykonawca będzie przekazywał w formie pisemnej na wskazany przez Zamawiającego adres: Urząd Miasta Gminy Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy sprawozdanie wraz z informacją na temat liczby odłowionych bezdomnych zwierząt
w danym miesiącu na terenie gminy Daleszyce.
17)    Udzielanie pomocy weterynaryjnej bezdomnym, rannym zwierzętom, w tym zabieranie ich z miejsca wypadku, po kolizjach drogowych i innych, u których wymagana jest interwencja weterynaryjna i transport do lekarza weterynarii, w ciągu 1 godziny od otrzymania zgłoszenia dokonanego przez pracownika Urzędu  Miasta Gminy w Daleszycach lub Policji. Każdorazowe zgłoszenie policji należy przekazać upoważnionemu pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce w następnym dniu roboczym.
18)    Wykonanie badań i leczenie rannych, bezdomnych zwierząt oraz wykonywanie niezbędnych zabiegów lekarsko – weterynaryjnych, sprawowanie opieki, karmienie zgodnie z potrzebami oraz zapewnienie stałego dostępu do wody zwierzętom przebywającym  w gabinecie, do czasu wyleczenia i umieszczenia w schronisku lub do śmierci zwierzęcia z przyczyn doznanych obrażeń w wyniku wypadku. Zgodnie
z art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2020.638 t.j.) lekarz weterynarii jako osoba posiadająca stosowną wiedzę i kompetencje
w możliwie najlepszy sposób dokona kwalifikacji przypadku i oceni, czy zwierzę kwalifikuje się do leczenia, czy ze względów humanitarnych lepszym rozwiązaniem będzie uśpienie. W przypadku  uśpienia zwierzęcia z przyczyny doznanych obrażeń (do 3 dni od zdarzenia) w wyniku wypadku oraz w przypadku ucieczki psa w czasie transportu lub ze schroniska w ogólnym rozrachunku  liczone będzie jako 50% wartości ofertowej za 1 sztukę.
19)    W przypadku odłowu psa, który pogryzł człowieka należy dostarczyć go do lekarza weterynarii wskazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach w celu poddania go 15 dniowej obserwacji na koszt Wykonawcy.
20)    Prowadzenie rejestru przyjmowanych, rannych, bezdomnych zwierząt, z określeniem liczby zebranych, rannych zwierząt, stanu zdrowia oraz ewentualnej przyczyny śmierci.
21)    Udział w akcjach edukacyjnych oraz akcjach adopcyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe lub placówki oświatowe na terenie Miasta i Gminy Daleszyce Wymagane uczestnictwo w przynajmniej  jednej  akcji edukacyjnej  (festyn, impreza plenerowa), pogadance lub prelekcji w placówce szkolnej.
22)    W ramach kontroli realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wejścia na teren schroniska w każdym czasie w okresie realizacji umowy, dokonania kontroli zwierząt i dokumentacji dotyczącej zwierząt przetrzymywanych
w schronisku. Jeżeli kontrola stwierdzi, że zwierzęta są chore i w złej kondycji, zostaną one odebrane, a ich  leczeniem zostanie obciążony Wykonawca.
23)    Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2020.638 t.j.), oraz  Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz.753).  
24)    Wykonanie usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego lub Policję, najpóźniej w ciągu 3 godzin od zgłoszenia. Przed podjęciem interwencji zgłoszonej przez Policję, Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo  powiadomić upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Gminy Daleszyce  o tym zgłoszeniu niezwłocznie, najpóźniej w następnym dniu roboczym.

2. Wymagania dotyczące:
Terminu wykonania zamówienia:
       Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.

Parametrów technicznych:
Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
1)    Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiające od Pn. do Pt. w godz. od 08:00 do 15:00, lub telefonicznie pod numerem tel. 41 317-16-94 wew. 111.
2)    Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Marian Kołomański  Komenda Straży Miejskiej.
3)    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, kierując swoje pytanie w formie elektronicznej na adres e-mail:  gmina@daleszyce.pl

Funkcjonalności: nie dotyczy
Terminu płatności:
1)    Dopuszcza się płatności częściowe, nie częściej niż raz na miesiącu.
2)    Zapłata wynagrodzenia  ryczałtowego nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w jej treści. Błędnie wystawiony rachunek lub faktura VAT spowoduje ponowne rozpoczęcie biegu 30 – dniowego terminu płatności liczonego od dnia dostarczenia prawidłowych dokumentów rozliczeniowych.
3)    Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4)    Wynagrodzenie ryczałtowe, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

Gwarancji: nie dotyczy.
 Realizacja zamówienia: zgodnie z pkt. 1 Zaproszenia.
Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Inne:
1)    Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- Posiadają wiedzę i doświadczenie, niezbędne zezwolenia, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami do wykonania zamówienia posiadającymi wymagane uprawnienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków oraz braku wykluczenia, należy złożyć oświadczenie zał. Nr 3 do Zaproszenia do składania ofert.

2)    Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu / wraz
z ofertą należy złożyć:
- Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert).
- Oświadczenie (Załącznik. Nr 3 do Zaproszenia do składania ofert)
- Stosowne pełnomocnictwa - jeśli dotyczy:
•    przy składaniu oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
•    jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio
z dokumentów dołączonych do oferty.


UWAGA!
•    Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści w okresie trwania zamówienia.
•    Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
•    Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
•    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
•    Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz załącznikami.
•    Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - osobę upoważnioną do podpisania oferty.
•    Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niespełniających warunków zamówienia oraz ofert niekompletnych.
•    Zamawiający wymaga by oferta wraz z załącznikami oraz dokumenty składane na wezwanie   były sporządzone w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
•    Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane  oraz będą odsyłane bez otwierania.
Oferty złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Adres e-mail służy wyłącznie do kontaktu technicznego w sprawie postępowania - Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
3)    Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
−    Kryteria oceny ofert stanowi 100% cena. Rozliczenie zrealizowanych usług odbywać się będzie po cenach jednostkowych. Za cenę oferty przyjmuje się cenę jednostkową brutto za sztukę.
−    Oferta z najniższą ceną złożona  przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.  
−    Zamawiający ustala, że obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe.
−    Jeżeli cena oferty będzie budzić wątpliwości, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny.  
−    W przypadku złożenia dwóch ofert o takiej samej wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców do powtórnego złożenia ofert. Przy czym wartość złożonej oferty nie może być większa od wcześniej zaproponowanej.
−    Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
−    Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
−    jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
−    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
−    została złożona po terminie

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
−    nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
−    postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia  wadą;
−    nie wpłynęła żadna oferta;
−    cena najkorzystniejszej oferty lub ofert z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą     zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - nie stosuje się w przypadku zwiększenia przez Zamawiającego dostępnych środków;
−    wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  
4)    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę
i adres oraz cenę Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszyce oraz na stronie internetowej http://bip.daleszyce.pl.

3. Miejsce i termin złożenia oferty
1)    Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11, (sekretariat - pokój 2), osobiście lub pocztą,
w terminie do dnia  02.03.2021 r. do godz. 10:00.
2)    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego, opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona
w sposób następujący:

„Wyłapywanie,  transport, utrzymanie i zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami odławianymi na terenie Gminy Daleszyce w okresie od  01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.” w ramach zadania budżetowego pn. „ Schroniska dla zwierząt”

            Miejsce i termin otwarcia ofert
1)    Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych od dnia składnia ofert.
2)    Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)    Administratorem danych osobowych jest Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce,  kontakt email: gmina@daleszyce.pl.
2)    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email:  iod@abi-net.pl.
3)    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4)    Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.)
5)    Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami o archiwach.
6)    Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa oraz prawo do przeniesienia danych.
7)    Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
8)    W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9)    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10)    Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
11)    W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12)    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa (za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę).


5. Załączniki
1)    Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
2)    Załącznik Nr 2 Wzór umowy
3)    Załącznik nr 3 Oświadczenie

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Załączniki
Dodany: 22.02.2021 godz. 14:27
 
Zaproszenie do składania ofert
Dodany: 22.02.2021 godz. 14:54
 Ostateczny termin składania ofert:
  2 marca 2021 godz. 10:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Michał Cichocki [Kierownik Wydziału Inwestycji] dnia 22 lutego 2021
Informacja opublikowana przez:
  dnia 22 lutego 2021 godz. 14:27
Liczba odsłon:
  71 od 22 lutego 2021 godz. 14:27  (średnio 12.52 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl