0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ROZEZNANIE RYNKU Wycinka drzew na terenie gminy Daleszyce

Świadczenie usług lekarsko- weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Daleszyce w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2022 r  w ramach zadania budżetowego pn. Schroniska dla zwierząt

Numer: WI.ZP.271.3.3.2021.UL
Kategoria: Zamówienia poniżej wartości 130.000 euro


Załącznik nr 3 do Regulaminu
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto

Daleszyce, dnia 22.02.2021r.
………………………………………..
pieczątka zamawiającego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Zamawiający:
Gmina Daleszyce, 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9
www.daleszyce.pl
Adres do korespondencji:
Gmina Daleszyce
ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce
Wydział Inwestycji
Referat Zamówień Publicznych
tel. (041) 317-16-94 wew. 106, fax (041) 317-16-93
e-mail: gmina@daleszyce.pl
     zaprasza do złożenia ofert na (opis przedmiotu zamówienia/nazwa):
„Świadczenie usług lekarsko- weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Daleszyce w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2022 r ” w ramach zadania budżetowego pn.  „Schroniska dla zwierząt”

Rodzaj zamówienia: usługa
(usługa/dostawa/robota budowlana)
Wspólny Słownik:
85200000-1 – usługi weterynaryjne

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług lekarsko - weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Daleszyce w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.:
a)    Zamawiający nie przewiduje minimalnej ani maksymalnej gwarantowanej ilości zlecanych usług w okresie trwania niniejszej umowy.
b)    Usługi weterynaryjne, o których mowa będą obejmować usługi określone w ofercie cenowej stanowiącej integralną część umowy tj. eutanazja i przejęcie zwłok, sterylizacja kotek, sterylizacja suk, kastracja psów, kastracja kotów, usypianie ślepych miotów wraz z utylizacją ślepych miotów, pobyt zwierzęcia w lecznicy z podziałem na: a) szczeniak, b) dorosły, pobyt zwierzęcia w lecznicy, zdarzenie drogowe,
w którym poszkodowane jest zwierzę, szczepienia przeciwko wściekliźnie.
c)    Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
d)    Usługi świadczone będą dla zwierząt z terenu Miasta i Gminy Daleszyce.
e)    Wykonawca będzie wykonywał zabiegi określone w ofercie z należytą starannością
i zgodnie ze sztuką weterynaryjną.

2. Wymagania dotyczące:
Terminu wykonania zamówienia:
       Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.

Parametrów technicznych:
Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
1)    Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiające od Pn. do Pt. w godz. od 08:00 do 15:00, lub telefonicznie pod numerem tel. 41 317-16-94 wew. 111.
2)    Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Marian Kołomański  Komenda Straży Miejskiej.
3)    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, kierując swoje pytanie w formie elektronicznej na adres
e-mail:  gmina@daleszyce.pl

Funkcjonalności: nie dotyczy
Terminu płatności:
1)    Rozliczenie zrealizowanych usług odbywać się będzie po cenach jednostkowych.
2)    Dopuszcza się płatności częściowe, nie częściej niż raz na miesiąc.
3)    Należność będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z wyżej wymienionymi dokumentami.
4)    Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5)    Wynagrodzenie ryczałtowe, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

Gwarancji: nie dotyczy.
 Realizacja zamówienia: zgodnie z pkt. 1 Zaproszenia.

Inne:
1)    Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- Posiadają wiedzę i doświadczenie, niezbędne zezwolenia, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami do wykonania zamówienia posiadającymi wymagane uprawnienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków oraz braku wykluczenia, należy złożyć oświadczenie zał. Nr 3 do Zaproszenia do składania ofert.

2)    Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu / wraz
z ofertą należy złożyć:
- Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert).
- Oświadczenie (Załącznik. Nr 3 do Zaproszenia do składania ofert)
- Stosowne pełnomocnictwa - jeśli dotyczy:
•    przy składaniu oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
•    jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio
z dokumentów dołączonych do oferty.


UWAGA!
•    Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści w okresie trwania zamówienia.
•    Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
•    Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
•    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
•    Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz załącznikami.
•    Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - osobę upoważnioną do podpisania oferty.
•    Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niespełniających warunków zamówienia oraz ofert niekompletnych.
•    Zamawiający wymaga by oferta wraz z załącznikami oraz dokumenty składane na wezwanie   były sporządzone w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
•    Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane  oraz będą odsyłane bez otwierania.
Oferty złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Adres e-mail służy wyłącznie do kontaktu technicznego w sprawie postępowania - Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
3)    Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
−    Kryteria oceny ofert stanowi cena 100%.
−    W celu porównania ofert do wyceny, należy przyjąć łączną wartości brutto zamówienia wskazaną w formularzu ofertowym.
−    Zamawiający nie dopuszcza możliwość wyboru kilku Wykonawców.
−    Oferta z najniższą ceną złożona  przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.  
−    Zamawiający ustala, że obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe.
−    Jeżeli cena oferty będzie budzić wątpliwości, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny.  
−    W przypadku złożenia dwóch ofert o takiej samej wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców do powtórnego złożenia ofert. Przy czym wartość złożonej oferty nie może być większa od wcześniej zaproponowanej.
−    Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
−    Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
−    jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
−    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
−    została złożona po terminie

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
−    nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
−    postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia  wadą;
−    nie wpłynęła żadna oferta;
−    cena najkorzystniejszej oferty lub ofert z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą     zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - nie stosuje się w przypadku zwiększenia przez Zamawiającego dostępnych środków;
−    wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  
−    
4)    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę
i adres oraz cenę Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszyce oraz na stronie internetowej http://bip.daleszyce.pl.

3. Miejsce i termin złożenia oferty
1)    Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11, (sekretariat - pokój 2), osobiście lub pocztą,
w terminie do dnia  02.03.2021 r. do godz. 10:00.
2)    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego, opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona
w sposób następujący:

„Świadczenie usług lekarsko- weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt  
z terenu Miasta i Gminy Daleszyce w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2022 r ”
w ramach zadania budżetowego pn. „Schroniska dla zwierząt”  

            Miejsce i termin otwarcia ofert
1)    Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych od dnia składnia ofert.
2)    Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)    Administratorem danych osobowych jest Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce,  kontakt email: gmina@daleszyce.pl.
2)    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email:  iod@abi-net.pl.
3)    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4)    Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.)
5)    Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami o archiwach.
6)    Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa oraz prawo do przeniesienia danych.
7)    Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
8)    W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9)    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10)    Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
11)    W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12)    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa (za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę).


5. Załączniki
1)    Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
2)    Załącznik Nr 2 Wzór umowy
3)    Załącznik nr 3 Oświadczenie

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Załączniki
Dodany: 22.02.2021 godz. 14:35
 
Zaproszenie do składania ofert
Dodany: 22.02.2021 godz. 14:53
 Ostateczny termin składania ofert:
  2 marca 2021 godz. 10:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Michał Cichocki [Kierownik Wydziału Inwestycji] dnia 22 lutego 2021
Informacja opublikowana przez:
  dnia 22 lutego 2021 godz. 14:35
Liczba odsłon:
  75 od 22 lutego 2021 godz. 14:35  (średnio 13.2 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl