0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Rozeznanie rynku dla zamówienia na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Daleszyce

Kategoria: Rozeznania rynku


Daleszyce, dnia 25.02.2021r.


Rozeznanie rynku dla zamówienia na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Daleszyce”

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Gmina Daleszyce zwraca się                           z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na „Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Daleszyce”
(w załączeniu mapy poglądowe).
Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego  wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (jeżeli dotyczy) dla zadań pn.:

1.    Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej
w miejscowości Słopiec do działki 196/11 o długości ok 530 mb.
2.    Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Marzysz – Kiełków o długości ok 180 mb
3.    Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Marzysz – Kiełków o długości ok 180 mb
4.    Opracowanie projektu na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Brzechów o długości ok 200 mb.
5.    Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej do działki 13/5 w miejscowości Mójcza o długości ok 215 mb.
6.    Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej do działki 13/5 w miejscowości Mójcza o długości ok 25 mb.
7.    Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w miejscowości Szczecno o długości ok 250 mb.
8.    Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej
w miejscowości Brzechów o długości ok 950 mb.
9.    Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej
w miejscowości Słopiec Szlachecki o długości ok 1.1 km.
10.    Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Słopiec Szlachecki o długości ok 780 mb.
11.    Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej
w miejscowości Mójcza o długości ok 1 km.
12.    Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Mójcza o długości ok 1.2 km.
13.    Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc Daleszyce do działki 4526 o długości ok 50 mb.
14.    Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc Daleszyce na działkach od numeru ewid. 937/6 do działki 880/2
o długości ok 580 mb.
15.    Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc Komórki do działek numer ewid. 188/3, 188/6, 188/7, 188/8, 188/9, 188/10, 188/11, 188/12 o długości ok 350 mb.
16.    Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc Komórki do działek od numeru ewid. 144/1 do 146/5 o długości ok 230 mb.

Na terenach objętymi inwestycjami obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

W ramach projektu należy wykonać dokumentację techniczną i projektowo-budowlaną obejmującą:
- uzyskanie wymaganych warunków technicznych oraz aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowych,
- uzyskanie wymaganych prawem wszystkich decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania, w tym decyzji środowiskowej (jeśli jest wymagana) , zgody właścicieli nieruchomości na przebieg sieci wodociągowej (w formie pisemnej), uzgodnienia dokumentacji ZUD, sanepidu, uzgodnienia przeciwpożarowe, uzgodnienia z przedsiębiorcami energetycznymi –
w przypadku projektowania sieci w pobliżu linii wysokiego napięcia, gestorami innych mediów, itp.,
- sporządzenie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę - 5egz. oraz 1 egz. na dowolnym nośniku danych i powinien uwzględniać w szczególności badania geologiczne (jeśli są wymagane), odtworzenie nawierzchni wszystkich dróg po wykonanych robotach, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z uzgodnień z zarządcami dróg (decyzjami lokalizacyjnymi), decyzję środowiskową (o ile jest wymagana), ewentualne koszty związane z opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko oraz inne elementy przewidziane w przepisach prawa,
a niezbędne do realizacji zadania,
- sporządzenie przedmiarów robót - 2 egz. oraz 1 egz. na dowolnym nośniku danych,
- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. oraz 1 egz. na dowolnym nośniku danych,
- sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. oraz 1 egz. na dowolnym nośniku danych,
- wykonanie projektów wykonawczych, które powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych - 2 egz. oraz 1 egz. na dowolnym nośniku danych,
- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ilości – 2 egz. oraz 1 egz. na dowolnym nośniku danych,
- dokumentacja musi być kompletna, wraz z potwierdzeniem złożenia w terminie realizacji projektu, wniosku zgłoszenia budowy oraz dostarczenie przez projektanta, po zatwierdzeniu wniosku w jak najszybszym terminie pozwolenia na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu wydanego przez odpowiedni organ.

Wykonawca powinien przewidzieć wszelkie prace niezbędne do wykonania powyższych prac, także te niewymienione przez Zamawiającego.

Szacunkową wycenę (na załączniku nr 1 do rozeznania rynku) przesłać drogą elektroniczną (e-mail) w terminie do 04.03.2021r. na adres: joanna.grzesik@daleszyce.pl.
Powyższe działanie ma charakter rozpoznania rynku celem oszacowania wartości zamówienia i nie stanowi oferty handlowej ani nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Rozeznanie rynku
Dodany: 25.02.2021 godz. 9:54
 
Załączniki
Dodany: 25.02.2021 godz. 9:54
 Ostateczny termin składania ofert:
  4 marca 2021 godz. 15:30Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Michał Cichocki [Kierownik Wydziału Inwestycji] dnia 25 lutego 2021
Informacja opublikowana przez:
  dnia 25 lutego 2021 godz. 09:54
Liczba odsłon:
  142 od 25 lutego 2021 godz. 09:54  (średnio 3.8 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl