0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Daleszyce

Numer: WI.ZP.271.1.4.2021


2021/BZP 00027959/01
Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Daleszyce

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-04-06

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Daleszyce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Daleszyce
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010040
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Staszica
1.5.2.) Miejscowość: Daleszyce
1.5.3.) Kod pocztowy: 26-021
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.7.) Numer telefonu: (0-41) 317 16 94
1.5.8.) Numer faksu: (0-41) 317 16 93
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@daleszyce.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.daleszyce.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Daleszyce
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f1d044a-96c4-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027959/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-06 12:54
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010409/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.1 Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Daleszyce
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender; https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl; https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza dokomunikacji.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortaludostępnym pod adresemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.4.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania zminiPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi150 MB.6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania naePUAP.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz dokomunikacji).Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 8. Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 7wymagaobowiązkowego poinformowania Zamawiającego o przekazaniu wiadomości na adres e-mail wskazany w rozdziale I „Zamawiający” (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie jako nieskuteczne przekazanie dokumentów). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail wskazanym w rozdziale I – „Zamawiającego” i „Prowadzącego postępowanie” 9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych wSWZ.10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. II. Opis sposobu przygotowania oferty.11.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.12. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux.13. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu (odbywa się automatycznie).14. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. Szczegółowe informacje w rozdziale IX i XIV SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: § administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce;§ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Daleszyce jest Pan Robert Pytlik, e-mail: iod@abi-net.pl, tel. 604 901 125;§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.); § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;§ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; § w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;§ posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;§ nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WI.ZP.271.1.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 11. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec do działki 196/11 o długości ok 530 mb.2. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec Szlachecki o długości ok 1.1 km.3. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec Szlachecki o długości ok 780 mb.4. Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Marzysz – Kiełków o długości ok 180 mb5. Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Marzysz – Kiełków o długości ok 180 mb
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szczecno o długości ok 250 mb.2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc Komórki do działek od numeru ewid. 144/1 do 146/5 o długości ok 230 mb. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc Komórki do działek numer ewid. 188/3, 188/6, 188/7, 188/8, 188/9, 188/10, 188/11, 188/12 o długości ok 350 mb.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej do działki 13/5 w miejscowości Mójcza o długości ok 215 mb.2. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej do działki 13/5 w miejscowości Mójcza o długości ok 25 mb.3. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Mójcza o długości ok 1 km.4. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mójcza o długości ok 1.2 km.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Opracowanie projektu na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Brzechów o długości ok 200 mb.2. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Brzechów o długości ok 950 mb.3. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc Daleszyce do działki 4526 o długości ok 50 mb.4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc Daleszyce na działkach od numeru ewid. 937/6 do działki 880/2 o długości ok 580 mb.5. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc Niwy od numeru działki ewid. 1157/3 do 1157/55 o długości ok 500 mb.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:1) wykonanych usługNa potwierdzenie niniejszego warunku należy wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: co najmniej jedno zamówienia polegające na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dla której wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, dotyczącej budowy lub przebudowy lub rozbudowy kanalizacji o wartości opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dla zadania 1:Wymagana wartość zamówienia wynosi minimum 50 000,00złDla zadania 2, 3 i 4:Wymagana wartość zamówienia wynosi minimum 30 000,00zł każda. UWAGA!W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się jedną usługą na zadania, na które składa ofertę, jeżeli sumaryczna wartość tych usług odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku, dla zadań, na które składa ofertę, np. dla zadania 1, 2 i 3 sumaryczna wartość jednej wykonanej usługi to minimum 110 000,00 zł. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.2) osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: Dla zadania od 1 do 4• projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, melioracji wodnych - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń posiadający doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat w wykonaniu co najmniej jedną kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysowych, dla których wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, dotyczącej budowy lub przebudowy lub rozbudowy kanalizacji lub wodociągu. Tą samą osobą można wykazać się do wszystkich zadań. Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 poz. 220.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz wykonanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług.2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadanych uprawnieniach.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.2. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby:1) Doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 1 SWZ – w zakresie wykonanych usług wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres usługi.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z zapisami określonymi w SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-15 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-15 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-14

 


Dodano 13 kwietnia 2021 godz. 14:54 przez

Daleszyce, dn. 13.04.2021 r.

INFORMACJA nr 1

dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Daleszyce”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi  na zadane pytania oraz modyfikuje treść SWZ:
Pytanie nr 1(oryginalna pisownia)
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda wykonania co najmniej jednego zamówienia polegającego na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dla której wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, dotyczącej budowy lub przebudowy lub rozbudowy kanalizacji o wartości opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej 50 000,00 zad. 1 lub 30 000,00 zad. 2, 3, 4. Czy w związku
z powyższym:
1.    Zamawiający uzna wykonanie zadania, dla którego dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę zamiast pozwolenia na budowę w myśl art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane, w tym bardziej, że zamawiający zgodnie z p. 12 („Do wykonawcy należy”) przewiduje możliwość dokonania zgłoszeń na przedmiotowe zadania?
2.    Zamawiający uzna wykonanie zadania (zadań) polegających na wykonaniu dokumentacji dotyczącej sieci wodociągowej, w tym bardziej, że większość postępowania dotyczy właśnie sieci wodociągowej a nie kanalizacyjnej?

Odpowiedź:
1.    Zamawiający zmienia zapis w rozdziału V pkt 4 1) i 2) na zapis o następującym brzmieniu:
4.    Zdolność techniczna lub zawodowa:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1) wykonanych usług
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
co najmniej jedno zamówienia polegające na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dla której wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę (jeżeli było wymagane), dotyczącej budowy lub przebudowy lub rozbudowy kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o wartości opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dla zadania 1:
Wymagana wartość zamówienia wynosi minimum 50 000,00zł

Dla zadania 2, 3 i 4:
Wymagana wartość zamówienia wynosi minimum 30 000,00zł każda.
UWAGA!
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się jedną usługą na zadania, na które składa ofertę, jeżeli sumaryczna wartość tych usług odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku, dla zadań, na które składa ofertę, np. dla zadania 1, 2 i 3 sumaryczna wartość jednej wykonanej usługi to minimum 110 000,00 zł.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
2) osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
Dla zadania od 1 do 4
projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, melioracji wodnych - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń posiadający doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat w wykonaniu co najmniej jedną kompleksową dokumentację  projektowo-kosztorysową, dla której wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę (jeżeli było wymagane), dotyczącej budowy lub przebudowy lub rozbudowy kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej.

Tą samą osobą można wykazać się do wszystkich zadań.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego,  który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.  
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 poz. 220.) przynależność do  właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

2.    Zamawiający zmienia zapis w rozdziału XVIII pkt. 9 na zapis o następującym brzmieniu:
9. Kryteria i ich opis:
Nr kryt.    Opis kryteriów oceny    Znaczenie
Zadanie 1-4
1    Cena brutto dla danego zadania     60% = 60 pkt.
2    Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia    40% = 40 pkt.
 

l.p.    
Kryterium    Znaczenie
procentowe
kryterium    Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium
Zadanie od 1- 4
1    Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb  x 60
gdzie:
 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
 - Cb – cena oferty badanej
 - 60 wskaźnik stały    60 %    60 pkt.
2    Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (doświadczenie projektanta)
Zadania od 1 do 4
Ocena w tym kryterium zostanie dokonana następująco:
Projektant
Posiadający doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat w wykonaniu kompleksowej dokumentacji  projektowo-kosztorysowej, dla której wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, (jeżeli było wymagane), dotyczącej budowy lub przebudowy lub rozbudowy kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej
  w ilości:
•    1 dokumentacja – 0 pkt.
•    2-3 dokumentacji – 20 pkt.
•    4 i więcej dokumentacji – 40 pkt.
Informację należy wskazać w załączniku do SWZ.
Nie złożenie wskazanego załącznika, bądź nie wskazanie którejkolwiek z wymaganych wyżej informacji będzie skutkowało nie przyznaniem punktów w niniejszym kryterium oceny ofert.    40%    40 pkt.

Zamawiający jednocześnie informuje, że dokonuje modyfikacji załącznika 1a i 7 do SWZ, aktualna treść zostaje zamieszczona na stronie w dniu 13.04.2021r.

Pytanie nr 2 (oryginalna pisownia)
W nawiązaniu do ogłoszonego zapytanie ofertowego na Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Daleszyce z dnia 06.04.2021, 2021/BZP 00027959/01
proszę o informację czy zostanie spełniony warunek
: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: co najmniej jedno zamówienia polegające na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dla której wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, dotyczącej budowy lub przebudowy lub rozbudowy kanalizacji o wartości opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej  Dla zadania 2, 3 i 4:Wymagana wartość zamówienia wynosi minimum 30 000,00zł każda

jeśli wykonawca przedstawi referencje wykonania kompletnej usługi opracowania dokumentacji budowlane j i wykonawczej na kwotę 30 000 zł w ramach której wykonana została kompleksowa dokumentacja projektowa na sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowej oraz budowę drogi wewnętrznej i oświetlenia ulicznego .??? wraz z poświadczeniem należytej staranności wykonania.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści wskazane środki dowodowe, jeżeli wartość dokumentacji  dotyczącej budowy lub przebudowy lub rozbudowy kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej. wynosiła minimum 30 000,00 zł każda.


W związku z powyższym, Zamawiający przesuwa termin związania ofertą, oraz składania i otwarcia ofert.
Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to 20.04.2021r.
W związku z powyższym zamawiający modyfikuje treść SWZ w :
1.    Rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30dni tj. do dnia 19.05.2021r.

2.    Rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
2.Ofertę wraz z wymaganiami załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 20.04.2021r. do godz. 09:00.

3.    Rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
1.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2021r. o godz. 11:00.

 


Dodano 16 kwietnia 2021 godz. 14:21 przez

Daleszyce, dn. 16.04.2021 r.

INFORMACJA nr 2

dla Wykonawców
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.


„Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Daleszyce”
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) modyfikuje treść SWZ:
1.    Zamawiający zmienia zapis w rozdziału V pkt 4  2) na zapis o następującym brzmieniu:
2) osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
Dla zadania od 1 do 4
projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń posiadający doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat w wykonaniu co najmniej jedną kompleksową dokumentację  projektowo-kosztorysową, dla której wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę (jeżeli było wymagane), dotyczącej budowy lub przebudowy lub rozbudowy kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej.

Tą samą osobą można wykazać się do wszystkich zadań.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego,  który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.  
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 poz. 220.) przynależność do  właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

Zamawiający jednocześnie informuje, że dokonuje modyfikacji załącznika 1a i 6 do SWZ, aktualna treść zostaje zamieszczona na stronie w dniu 16.04.2021r.

W związku z powyższym, Zamawiający przesuwa termin związania ofertą, oraz składania i otwarcia ofert.
Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to 22.04.2021r.
W związku z powyższym zamawiający modyfikuje treść SWZ w :
1.    Rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30dni tj. do dnia 21.05.2021r.

2.    Rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
2.Ofertę wraz z wymaganiami załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 22.04.2021r. do godz. 09:00.

3.    Rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
1.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2021r. o godz. 11:00.

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 06.04.2021 godz. 15:10
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 06.04.2021 godz. 15:10
 
Załączniki
Dodany: 06.04.2021 godz. 15:10
 
Informacja nr 1 dla Wykonawców
Dodany: 13.04.2021 godz. 14:54
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 13.04.2021 godz. 14:54
 
załącznik_nr_1a_wykaz_osób_do_punktacji - po modyfikacji
Dodany: 13.04.2021 godz. 14:54
 
załącznik_nr_7_wykaz_usług- po modyfikacji
Dodany: 13.04.2021 godz. 14:55
 
Informacja nr 2 dla Wykonawców
Dodany: 16.04.2021 godz. 14:21
 
załącznik_nr_1a_wykaz_osób_do_punktacji - po modyfikacji
Dodany: 16.04.2021 godz. 14:21
 
załącznik_nr_6_wykaz osób- po modyfikacji
Dodany: 16.04.2021 godz. 14:21
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 16.04.2021 godz. 14:49
 Ostateczny termin składania ofert:
 22 kwietnia 2021 godz. 09:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Michał Cichocki [Kierownik Wydziału Inwestycji] dnia 6 kwietnia 2021
Informacja opublikowana przez:
  dnia 6 kwietnia 2021 godz. 15:10
Liczba odsłon:
  241 od 6 kwietnia 2021 godz. 15:10  (średnio 24.33 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl