0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Remont zbiornika wodnego Wojciechów gmina Daleszyce

Numer: GMR.6324.1.2021
Kategoria: Zamówienia poniżej wartości 130.000 euro


Załącznik nr 3 do Regulaminu
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto

Daleszyce, dnia 07.04.2021r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1.    Zamawiający:
Gmina Daleszyce
26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9
NIP 657-25-25-617
Regon 291010040
Adres do korespondencji:
ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce
Wydział Gospodarki Mienia i Rolnictwa
tel. (041) 317-16-94, fax (015) 317-16-93
e-mail: gmina@daleszyce.pl

zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.:
„Remont zbiornika wodnego Wojciechów gmina Daleszyce”
Zakres prac do wykonania:
1) Podjęcie działań związanych z uruchomieniem środkowych zamknięć jazu. Wykonanie                 i montaż nowych szandorów stalowych z doszczelnieniem gumami ciężko ścieralnymi                    w ilości 2 szt.
2) Wykonanie jednego kompletu drewnianych szandorów remontowych z okuciami, o łącznej wysokości h=2.6 m z zamiarem wykorzystania ich na skrajnych światłach jazu (złożyć na obiekcie) dokonać ich próbnego założenia na wszystkich światłach jazu.  
3) Dokonanie zdjęcia płyt żelbetowych przy prawej ścianie jazu od strony WG, uzupełnienie brakującego gruntu wraz z jego odpowiednim zagęszczeniem, a następnie odtworzenie płyty na skarpie. Skucie klawiszujących płyt i zabetonowanie nowych płyt osłonowych                              z wykonaniem dylatacji.
4) Wymiana błędnie oznaczonego wodowskazu pomiarowego stanu wody. Zdemontowanie istniejącej łaty wodowskazowej i zamontowanie nowej na ścianie budowli – jazu, pomiar potwierdzony przez uprawnionego geodetę.
2. Wymagania dotyczące:
terminu wykonania  30.08.2021r.
terminu płatności - 30 dni od złożenia faktury w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce
gwarancji: 36 miesięcy
realizacja zamówienia: zgodnie z pkt 1 zaproszenia
3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11 lub telefonicznie pod numerem tel. 41 317-16-94 wew. 105 i 109. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Andrzej Piwoński, Cecylia Zagdan.
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy, posiadają wiedzę                              i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami do realizacji zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia, posiadają niezbędne i wymagane Prawem uprawnienia, do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryteria oceny ofert stanowi cena i termin wykonania.
6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce,
ul. Sienkiewicza 11, sekretariat - pokój 2 osobiście, pocztą, przesłać faksem na nr (041) 317-16-93 oraz za pomocą e-mail na adres gmina@daleszyce.pl w terminie do dnia 16.04.2021r.                         do godz. 12:00.
Oferty składane w formie papierowej winny być zaadresowane do zamawiającego, opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
„Remont zbiornika wodnego Wojciechów gmina Daleszyce”

W przypadku wyłonienia wykonawcy, który złożył ofertę faxem lub za pomocą korespondencji elektronicznej, powinna być ona potwierdzona formą pisemną, najpóźniej               do dnia podpisania umowy.
Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk do pobrania na stronie internetowej http://bip.daleszyce.pl/
Miejsce i termin otwarcia ofert:
a)    Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia składnia ofert.
b)     Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń/ stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.
8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana za pomocą korespondencji elektronicznej e-mail lub telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.
9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)    Administratorem danych osobowych jest Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce,  kontakt email: gmina@daleszyce.pl.
2)    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email:  iod@abi-net.pl.
3)    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4)    Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.              o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.)
5)    Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami o archiwach.
6)    Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa oraz prawo do przeniesienia danych.
7)    Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
8)    W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9)    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10)    Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
11)    W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12)    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa (za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę).
10. Załączniki:
a) Opis przedmiotu zamówienia
b) Oferta cenowa

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Zaproszenie do składania ofert
Dodany: 07.04.2021 godz. 13:30
 
Formularz cenowy
Dodany: 07.04.2021 godz. 13:30
 
Ocena 5-letnia zbiornika wodnego Wojciechów
Dodany: 07.04.2021 godz. 13:30
 Ostateczny termin składania ofert:
 16 kwietnia 2021 godz. 12:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Michał Cichocki [Kierownik Wydziału Inwestycji] dnia 7 kwietnia 2021
Informacja opublikowana przez:
  dnia 7 kwietnia 2021 godz. 13:30
Liczba odsłon:
  136 od 7 kwietnia 2021 godz. 13:30  (średnio 15.44 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl