0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daleszyce ul. Kilińskiego w ramach zadania budżetowego pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego

Numer: WI.ZP.271.3.8.2021.UL
Kategoria: Zamówienia poniżej wartości 130.000 euro


Załącznik nr 3 do Regulaminu
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto

Daleszyce, dnia 13.09.2021r.
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


1. Zamawiający:
Gmina Daleszyce, 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9
www.daleszyce.pl
Adres do korespondencji:
Gmina Daleszyce
ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce
Wydział Inwestycji
Referat Zamówień Publicznych
tel. (041) 317-16-94 wew. 106, fax (041) 317-16-93
e-mail: gmina@daleszyce.pl
     
zaprasza do złożenia ofert na (opis przedmiotu zamówienia/nazwa):
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daleszyce ul. Kilińskiego w ramach zadania budżetowego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego”

Rodzaj zamówienia: robota budowlana
(usługa/dostawa/robota budowlana)
Wspólny Słownik:
45.23.13.00 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
45.10.00.00 – 8 – Przygotowanie terenu pod budowę
45.11.12.00 – 0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.23.24.00 – 6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45.11.12.40 – 2 – Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45.23.32.20 – 7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach numer ewid. 101/4, 2693/1, 2693/2 położonych w miejscowości Daleszyce, gm. Daleszyce o długości 161,90 mb.
Zakres inwestycji szczegółowo opisany jest w załączonej dokumentacji projektowej.
Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

2. Wymagania dotyczące:
Terminu wykonania zamówienia:
       Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – do 30.11.2021r.
Parametrów technicznych: zgodnie z dokumentacją.
Funkcjonalności: nie dotyczy
Terminu płatności:
−    Zamawiający nie dopuszcza częściowego fakturowania robót.
−    Zapłata nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru robót końcowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi – na wskazany przez Wykonawcę nr konta. Błędnie wystawiony rachunek lub faktura VAT spowoduje ponowne rozpoczęcie biegu 30 – dniowego terminu płatności liczonego od dnia dostarczenia prawidłowych dokumentów rozliczeniowych.
−    Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Gwarancji: zgodnie z warunkami umowy – załącznik nr 4 do zaproszenia.
Realizacja zamówienia: zgodnie z pkt. 1 Zaproszenia oraz z OPZ i dokumentacją.

Inne:
1)    Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
a)    Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiające od Pn. do Pt. w godz. od 08:00 do 15:00, lub telefonicznie pod numerem tel. 41 317-16-94 wew. 106.
b)    Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Mariusz Świercz.
c)    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, kierując swoje pytanie w formie elektronicznej na adres e-mail:  gmina@daleszyce.pl
2)    Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków oraz braku wykluczenia, należy złożyć oświadczenie zał. nr 3 do Zaproszenia do składania ofert.

 

3)    Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu / wraz
z ofertą należy złożyć:
- Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert).
- Oświadczenie (Załącznik. nr 3 do Zaproszenia do składania ofert)
- Stosowne pełnomocnictwa - jeśli dotyczy:
•    przy składaniu oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
•    jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.

UWAGA!
•    Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści
w okresie trwania zamówienia.
•    Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
•    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
•    Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz załącznikami. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
•    Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niespełniających warunków zamówienia oraz ofert niekompletnych.
•    Zamawiający wymaga by oferta wraz z załącznikami oraz dokumenty składane na wezwanie   były sporządzone w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
•    Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane  oraz będą odsyłane bez otwierania.
4)    Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
−    Kryteria oceny ofert stanowi 100% cena.
−    Oferta z najniższą ceną złożona  przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.  
−    Zamawiający ustala, że obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe.
−    Jeżeli cena oferty będzie budzić wątpliwości, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy
o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny.  
−    W przypadku złożenia dwóch ofert o takiej samej wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców do powtórnego złożenia ofert. Przy czym wartość złożonej oferty nie może być większa od wcześniej zaproponowanej.
−    Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
−    Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
−    jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
−    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
−    została złożona po terminie

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
−    nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
−    postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia  wadą;
−    nie wpłynęła żadna oferta;
−    cena najkorzystniejszej oferty lub ofert z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą     zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - nie stosuje się
w przypadku zwiększenia przez Zamawiającego dostępnych środków;
−    wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  
5)    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę
i adres oraz cenę Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszyce. oraz na stronie internetowej http://bip.daleszyce.pl.
6)    Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana faksem lub email lub telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

3. Miejsce i termin złożenia oferty
1)    Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11, (sekretariat - pokój 2), osobiście, pocztą,
faksem na nr (041) 317 -16-93, e-mailem gmina@daleszyce.pl  w terminie do dnia  24.09.2021 r. do godz. 11:00.
2)    Oferty złożone faksem i e-mailem powinny być potwierdzona formą pisemną.
3)    W przypadku oferty składanej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego, opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący:
Oferta:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daleszyce ul. Kilińskiego
w ramach zadania budżetowego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego”.

4)    W przypadku oferty składanej faksem lub e-mailem, ofertę należy złożyć w postaci skanów dokumentów. Wiadomość e-mail, powinna zostać zatytułowana: Oferta:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daleszyce ul. Kilińskiego w ramach zadania budżetowego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego”.

W przypadku przedłożenia przez Oferentów wymaganych dokumentów w postaci skanów (oferta złożona faksem/e–mailem), zobowiązuje się Wykonawcę, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, do przedłożenia najpóźniej do dnia podpisania umowy, dokumentów zgodnie z w pkt. 2.3) Zaproszenia do składania ofert.

            Miejsce i termin otwarcia ofert
1)    Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych od dnia składnia ofert.
2)    Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)    Administratorem danych osobowych jest Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce,  kontakt email: gmina@daleszyce.pl.
2)    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email:  iod@abi-net.pl.
3)    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4)    Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.)
5)    Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami
o archiwach.
6)    Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa oraz prawo do przeniesienia danych.
7)    Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
8)    W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9)    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10)    Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
11)    W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12)    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa (za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę).

5. Załączniki
1)    Załącznik nr 1 Dokumentacja projektowa
2)    Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
3)    Załącznik nr 3 Oświadczenie
4)    Załącznik nr 4 Projekt umowy

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Zaproszenie do składania ofert
Dodany: 13.09.2021 godz. 13:43
 
Załączniki
Dodany: 13.09.2021 godz. 13:43
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 24.09.2021 godz. 14:48
 Ostateczny termin składania ofert:
 24 września 2021 godz. 11:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Michał Cichocki [Kierownik Wydziału Inwestycji] dnia 13 września 2021
Informacja opublikowana przez:
  dnia 13 września 2021 godz. 13:43
Liczba odsłon:
  190 od 13 września 2021 godz. 13:43  (średnio 6.23 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl