0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Mienie gminne


I  N  F  O R  M  A  C  J  A

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

 

działając na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.65 z późn.zm.).

i n f o r m u j e

Wykaz nieruchomości  przeznaczonych  do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  na okres dziesięciu lat, położonych  w miejscowości Suków, został wywieszony  do publicznej  wiadomości  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie   Urzędu Miasta  i Gminy w Daleszycach oraz zamieszczony  na stronie internetowej Urzędu: bip daleszyce.pl  w dniach: od  10.09.2020 r. do 05.10.2020 r. 

Pobierz: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 


WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY

Na podstawie artykułu 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.  2020. 65  z póź. zm./, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  gruntowych   przeznaczonych   do dzierżawy  w trybie bezprzetargowym  nas okres pięciu  lat,  stanowiących  własność Gminy Daleszyce.

LP

 

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI.PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

OPIS

NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I

SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA

TERMIN ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI

WYSOKOŚĆ OPŁAT Z TYTUŁU  DZIERŻAWY

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT

 

INFORMACJE  O PRZEZNACZENIU DO WYDZIERŻAWIENIA

OZNACZENIE

NIERUCHOMOŚCI   WG  KSIEGI  WIECZYSTEJ  ORAZ KLASTRU NIERUCHMOSCI

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

1.Działka Nr 45

2.Miejscowość  Widełki

3.Obręb 18 Widełki

4.Gmina   Daleszyce

5. KW KI1L/00127352/5

 

 

 

 

1,1800 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa   niezabudowana

 

W mpzp działka oznaczona  symbolami:

MM- tereny zabudowy mieszkaniowej

MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

KDW- tereny dróg wewnętrznych

 

 

na okres 5 lat

 

500zł/ miesięcznie / netto

 

Do 10 dnia każdego miesiąca.

Nieruchomości wydzierżawione  na pisemny wniosek .

Kontynuacja umowy dzierżawy.

 

 

 

Sposób zagospodarowania:   prowadzenie  działalności  gospodarczej

Zasady aktualizacji opłat: Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji w oparciu  o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy ogłoszony  przez Prezesa GUS.     

Powyższy wykaz wywiesza się  od dnia 04.06.2020 r. do dnia 26.06.2020 r.  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach  oraz w miejscowości  Widełki

    Informację  o wywieszeniu wykazu  podaje się do publicznej wiadomości  przez ogłoszenie w prasie lokalnej  oraz na stronie internetowej  www.daleszyce.pl.


Daleszyce, dnia 26.05.2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

               Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U.2020.65 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych       w miejscowości Borków, w obrębie geodezyjnym Borków, gmina Daleszyce       

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

w ha

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wartość  rynkowa nieruchomości

w  zł (netto)

Informacje

dodatkowe o nieruchomości

Nr działki

Nr księgi wieczystej

 

1.  

 

 

 

134/8

 

 

 KI1L/00010014/1

           

 

 

 

0,1011

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy drodze powiatowej relacji Borków-Pierzchnica. Zlokalizowana w terenie istniejącej zabudowy, naprzeciw zalewu w  Borkowie. Działka posiada dostęp z drogi powiatowej, do której przylega od strony wschodniej

 

                        

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borków działka nr 134/8 położona jest na terenie oznaczonym symbolem:

1.KD-Z- powiatowa droga klasy zbiorczej,

2.U- tereny usług

 

59 920

 

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Niniejsza działka jest przedmiotem umowy dzierżawy do dnia 31 lipca 2022 r.

 

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni  od dnia 28.05.2020 r. do dnia 18.06.2020 r.  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach  oraz w miejscowości Borków.

 Informację  o wywieszeniu wykazu  podaje się do publicznej wiadomości  przez ogłoszenie w prasie lokalnej  oraz na stronie internetowej  www.daleszyce.pl


INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

działając na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2019.509 z późn.zm.).

i n f o r m u j e,  że

Wykaz nieruchomości  przeznaczonych  do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  na okres pięciu lat, położonych  w miejscowości Borków, został wywieszony  do publicznej  wiadomości  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie   Urzędu Miasta  i Gminy   w Daleszycach, oraz zamieszczony  na stronach  internetowych Urzędu www.daleszyce.pl,  bip daleszyce  w dniach: od  14.11.2019 r. do 06.12.2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres pięciu lat, położonych w miejscowości Borków (11.2019)


 I N F O R M A C J A  

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

 działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204 z późn.zm.).

 i n f o r m u j e, że

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres pięciu lat, położonych w miejscowości Daleszyce i Szczecno, został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, oraz zamieszczony na stronach internetowych urzędu www.daleszyce.pl, bip daleszyce w dniach: od 15.05.2019r. do 04.06.2019r. ,

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres pięciu lat, położonych w miejscowości Daleszyce i Szczecno (05.2019)
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 15 czerwiec 2007 godz. 10:40
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Kraska dnia 14 wrzesień 2020 godz. 10:25
Liczba odsłon:
  18639 od 15 czerwiec 2007 godz. 10:40  (średnio 4.72 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl