0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Zamówienia publiczne do 30.000 euro


Aktualne zamówienia:

Zaproszenie do składania ofert na "Wyłapywanie, przejęcie \ zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym na terenie Miasta i Gminy Daleszyce"


 

 

Wzory druków:

Wzór oferty cenowej - PDF


 

 

Akty prawne:

Zarządzenie nr 54/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach


 

Informacje o wyborze oferty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę artykułów biurowych, spożywczych i chemii gospodarczej w 2017r. do siedziby zamawiającego"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego, opracowanie audytu energetycznego Gminy Daleszyce, studium wykonalności inwestycji..."

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Słopiec oraz dowieszenie opraw lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach Cisów oraz Komórki"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej oraz dowieszenie 1 lampy oświetlenia ulicznego"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie i dostawa przezroczystych urn wyborczych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Opracowanie studium wykonalności inwestycji pn. rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Sierakowie"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Opracowanie kompleksowego planu rozwoju Szkół w Gminie Daleszyce na lata 2016-2023"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Daleszyce

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakup urządzeń biurowych na wyposażenie stanowiska pracy”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu fotograficznego oraz urządzeń peryferyjnych na wyposażenie stanowiska pracy”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę i montaż 3 szt. wiat przystankowych na ternie gminy Daleszyce"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Założenie ewidencji dróg gminnych - wykonanie systemu referencyjnego, fotorejestracji, inwentaryzacji pasa drogowego..."

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI ORAZ PROGRAMU UŻYTKOWEGO DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (…) W RAMACH PROGRAMU ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ (…) Z W

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: 1. "Wykonanie inwentaryzacji oraz audytu energetycznego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Daleszyce w ramach projektu..." ; 2. "Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego modernizacji oświetleni

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Daleszyce"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniach przebudowy dróg gminnych"

Unieważnienie postępowania " Wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego, opracowanie audytu energetycznego Gminy Daleszyce wraz z programem funkcjonalno-użytkowym modernizacji oświetlenia i studium wykonalności w ramach projektu - Wsparcie gospodarki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sierakowie"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Opracowanie Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczno – finansową dla projektu inwestycyjnego dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę i montaż 2 szt. wiat przystankowych na terenie gminy Daleszyce

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Opracowanie projektu budowlanego na dobudowę oświetlenia ulicznego w msc: Daleszyce, Brzechów"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daleszyce..."

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Opracowanie projektu budowlanego na dobudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Suków Papiernia, Szczecno, Kranów, Słopiec"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Wykonanie przeglądu rocznego budynku UMiG Daleszyce" - aktualna oferta

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Wykonanie przeglądu rocznego budynku UMiG Daleszyce"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych w obrębie Górno Parcele, gm. Górno"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Dostawę art. biurowych, spożywczych i chemii gospodarczej w 2016 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej dot. zm. stanu wody na działkach o nr ewid. 3390,3392,3394, obręb Daleszy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: dostawę i montaż wentylatora dachowego w OSP w Niestachowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż 2 szt. wiat przystankowych na terenie gminy Daleszyce

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na na dostawę i montaż 1 szt. wiaty przystankowej na terenie gminy Daleszyce

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Odmulenie dna rowu w msc. Komórki"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Budowę oświetlenia drogowego na terenie gminy Daleszyce”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Publikację komunikatów o realizowanym przez Gminę Daleszyce projekcie pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Daleszyce

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Usuwanie azbestu z terenu gminy Daleszyce"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu Zaprojektowanie i budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii dla szkół gminnych oraz domostw prywatnych w Gminie Dal

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę 15 szt. koszy ulicznych do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Daleszyce

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Opracowanie projektu budowlanego na dobudowę oświetlenia ulicznego w msc. Niwy gm. Daleszyce , ze stacji trafo Niwy 636"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Opracowanie projektu budowlanego na dobudowę oświetlenia ulicznego w msc. Wójtostwo gm. Daleszyce , ze stacji trafo Danków 1316”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę boiska wielofunkcyjne w Szczecnie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę boiska w Słopcu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Wykonanie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Daleszyce”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Budowa placu menewrowego oraz rowu odprowadzającego wody opadowe na działce nr ewid. 190 w Kranowie"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż 2 wiat przystankowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na : Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu: "Zaprojektowanie i budowa żłobka w mieście Daleszyce"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Modernizacja sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Daleszyce"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego do programu budowy mikroinstalacji prosumenckich

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, sprzętu teleinformatycznego i infrastruktury szerokopasmowej wybudowanej w ramach projektu"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru nad inwestycją: Rozbudowa drogi gminnej Marzysz - Znojów”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Brzechów, Borków, Marzysz, Podmarzysz , gmina Daleszyce”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Montaż piłkochwytów przy boisku szkolnym SP Mójcza"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: "Opracowanie opinii wodnoprawnej w sprawie zakłócania stosunków wodnych na działkach 2826, 2827 w msc. Daleszyce"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu polegającym na przebudowie masztu telekomunikacyjnego w Cisowie"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania "Modernizacja instalacji C.O. budynku gimnazjum w Daleszycach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu polegającym na odbudowie masztu telekomunikacyjnego w Daleszycach"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: Budowa kanalizacji sanitarnej w Sukowie - II etap

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: Odnowa i zagospodarowanie Placu Cedry w Daleszycach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie przeglądu rocznego budynku UMiG Daleszyce"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Opracowanie projektu budowlanego na dobudowę oświetlenia ulicznego w msc Daleszyce, Zagórze oraz Słopiec Szlachecki"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie przeglądu technicznego zbiornika wodnego Wojciechów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Daleszyce”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Opracowanie projektu budowlanego na dobudowę oświetlenia ulicznego w msc Smyków i Daleszyce ul. Głowackiego"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Naprawę uszkodzonego oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sienkiewicza w Daleszycach”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakup tonerów do drukarek oraz kserokopiarek” dla UMiG w Daleszycach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Opracowanie projektu budowlanego na dobudowę oswietlenia ulicznego w msc. Daleszyce

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę do UMIG Daleszyce art. biurowych, spożywczych oraz chemicznych w 2015r. wg sporządzonego wykazu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Udzielenie kredytu dla Gminy Daleszyce w kwocie 2000000,00 PLN

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: Rozbudowa budynku osp w smykowie – przekształcenie pomieszczeń na świetlicę wiejską

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Realizację programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce w 2014 roku"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru zadania - Remont dachu Ośrodka Zdrowia w Szczecnie

Notatka - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (biurowych) w ramach projektu pn. Rozwój społeczestwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Daleszyce - kontynuacja

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Opracowanie opinii geotechnicznej podłoża gruntowego na budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie zmiany pokrycia dachowego dwóch naw Szkoły Podstawowej w Marzyszu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Ubezpieczenie infrastruktury w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Daleszyce

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Daleszycach"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż opraw oświetleniowych w msc. Brzechów i Szczecno

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Niestachów i Niwy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: Utworzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”nadzoru

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Opracowanie projektu budowlanego na dobudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Borków, ze stacji trafo WUT 927"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Opracowanie projektu budowlanego na dobudowę oświetlenia ulicznego w msc. Daleszyce, Niwy, Marzysz"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Borków i Suków"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Kranów, Szczecno, Brzechów oraz Niwy"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: Remont budynku osp w Cisowie – przekształcenie pomieszczeń na świetlicę wiejską”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę tonerów do UMiG Daleszyce

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę art. spożywczych w 2014r. do UMiG Daleszyce

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę art. chemicznych w 2014r. do UMiG Daleszyce

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę art. biurowych w 2014r. do UMiG DaleszyceInformacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 4 kwiecień 2008 godz. 15:20
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał Kapela dnia 10 styczeń 2017 godz. 10:17
Liczba odsłon:
  251869 od 4 kwiecień 2008 godz. 15:20  (średnio 79.34 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl