Daleszyce , dn. 22.07.2022r.

 OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

 Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2021 poz. 716 ze zm.) zawiadamia się, że projekt dokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Daleszyce, opracowane na lata 2012-2027 –aktualizacja z 2022 roku” zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, pokój nr 1 w dniach od 22.07.2022 roku do 12.08.2022 roku w godz. od 7:30 – 15:30 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.daleszyce.pl)


W czasie wyłożenia osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane w/w dokumentem mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Dokumenty do pobrania