Daleszyce, 2023-08-02

Znak: WIN.6220.10.2022

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja sposobem odkrywkowym piasków ze złoża „Suków II-2” o powierzchni złoża 11,0 ha”, planowanego przez VICO Michał Sternik, ul. Warszawska 34A, 25-312 Kielce.

W związku z art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam strony
o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów, materiałów
i możliwości złożenia uwag w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. W myśl art. 49 Kpa, zawiadomienie stron postępowania
o czynnościach następuje w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się
za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Strony mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9, w godzinach pracy urzędu: od poniedziałku do piątku: w godz. 7:30-15:30 ze zgromadzonymi aktami oraz zgłosić ewentualne wnioski, wypowiedzi, bądź zastrzeżenia, co do zebranych w tej sprawie materiałów.