ZARZĄDZENIE Nr 110/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
z dnia 22 lipca 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 2 h, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 ze zm.)
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 97/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.
2. Udziela się dotacji w wysokości:
2.1 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sparta” w Daleszycach na realizację zadania pn. „Sport i rekreacja alternatywą wobec uzależnień”.
2.2 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) dla Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego „SPARTAKUS” Daleszyce na realizację zadania pn. „Realizacja programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i poprzez organizację obozu szkoleniowo-rekreacyjnego o charakterze edukacyjnym z elementami profilaktyki”.
§ 2. Udzielenie dotacji, o której mowa w § 1 pkt 2 nastąpi po podpisaniu umowy, której wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz.U. 2018 poz. 2057).
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Daleszyce.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.