Kielce, 11 lipca 2022 r.

KR.ZUZ.1.4210.70.2022.GP

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że na wniosek Pana Adama Sadłowskiego - działającego z pełnomocnictwa Wójta Gminy Bieliny, złożony w dniu 13 kwietnia 2022 r. (uzupełniony w dniu 10 czerwca 2022 r.), wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urządzeń wodnych: przydrożnych, kaskadowych rowów chłonnych R1 i R2; 4 szt. studni chłonnych oraz 2 szt. wylotów z kanalizacji deszczowej oraz usług wodnych tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ww. wylotami do rowów oraz do ww. studni chłonnych w ramach zadania pod nazwą „Budowa drogi Napęków - Pod Borem", realizowanego na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. z 2022, poz. 176).

Jednocześnie informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia, o którym mowa wyżej. Stronami w niniejszej sprawie są właściciele gruntów w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych. Informuję, że na następnych etapach postępowania strony również będą zawiadamiane poprzez obwieszczenie.

Na mocy art. 400 ust. 7 ww. ustawy Prawo wodne oraz stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 ustawy Kpa, w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w siedzibie Zarządu Zlewni w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25 - 662 Kielce, parter, pokój 003, a także składać pisemnie wszelkie wnioski, informacje, wyjaśnienia i zastrzeżenia dotyczące sprawy, po wcześniejszym ustaleniu możliwości przeglądania akt kontaktując się pod numerem telefonu: 41 33 400 99 (wew. 212 i 312), bądź drogą e-mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). W przypadku braku informacji o powyższym uznaje się, że strona nie skorzystała z możliwości wynikających z art. 10 Kpa.

Zapoznanie się z aktami nie jest obowiązkowe. Po upływie ww. terminu w przypadku braku uwag i zastrzeżeń, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego