Daleszyce, 2022-08-04

Znak: WIN.6220.6.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0336T w msc. Smyków”, realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce.

W związku z art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów, materiałów i możliwości złożenia uwag w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. W myśl art. 49 Kpa, zawiadomienie stron postępowania o czynnościach następuje w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się
za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Strony mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Henryka Sienkiewicza 11, w godzinach pracy urzędu: od poniedziałku do piątku: w godz. 7:30-15:30 ze zgromadzonymi aktami oraz zgłosić ewentualne wnioski, wypowiedzi, bądź zastrzeżenia, co do zebranych w tej sprawie materiałów.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0336T w msc. Smyków”