ZARZĄDZENIE Nr 148/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
z dnia 23 września 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację
programu szczepień przeciw grypie na lata 2021-2025 w 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 ze zm.), art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1285 ze zm.) i w związku z podjęciem Uchwały Nr XXXIV/303/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Daleszyce na lata 2021-2025 oraz Uchwały XXXVII/324/2021 Rady Miejskiej w Daleszycach dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Daleszyce na lata 2021-2025

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie na lata 2021-2025 w gminie Daleszyce w 2022 roku, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce dnia 29 sierpnia 2022 roku Zarządzeniem Nr 132/2022.
2. W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja wybrała dwa podmioty, które będą realizowały ww. program w 2022 roku:
2.1 ”CENTRUM” Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 27/1, 25-124 Kielce,
2.2. Przychodnia dla Rodziny „GALUS” s.c. Ewa i Robert Brumirscy, ul. Górna 19A, 25-415 Kielce.
§ 2. Realizacja Programu szczepień przeciw grypie na lata 2021-2025 w gminie Daleszyce
w 2022 roku rozpocznie się przez wyłonionych wykonawców po podpisaniu umowy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Daleszyce.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.