Kielce, dnia 11.01.2023r.

Znak: B-IV.6740.15.9.2022

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ DOTYCZĄCEGO REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU ŁĄCZNOŚCI

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm./ informujemy, że: w dniu: 30.11.2022r.
tut. organ wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia dla P4 Sp. z o.o.

na budowę

Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 o numerze KIE3324A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrykturą techniczną, inwestycja na działkach o nr ewid.1284, 1285 obręb 0015 Suków, gmina Daleszyce.

Do pobrania: skan dokumentu