Na podstawie artykułu 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j.Dz.U.  2021. 1899  z póź. zm./, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nas okres powyżej 3 lat, stanowiących własność Gminy Daleszyce.

Zasady aktualizacji opłat: stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji w oparciu  o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy ogłoszony  przez Prezesa GUS.

Powyższy wykaz wywiesza się  od dnia 24.06.2022r. do dnia 15.07.2022r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach oraz w miejscowości Komórki.

Informację o wywieszeniu wykazu  podaje się do publicznej wiadomości  przez ogłoszenie w prasie lokalnej  oraz na stronie internetowej  www.bip.daleszyce.pl

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nas okres powyżej 3 lat, stanowiących własność Gminy Daleszyce

Na podstawie artykułu 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j.Dz.U.  2021. 1899  z póź. zm./, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nas okres do 3 lat, stanowiących własność Gminy Daleszyce.

Zasady aktualizacji opłat: Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji w oparciu  o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy ogłoszony  przez Prezesa GUS.

Powyższy wykaz wywiesza się  od dnia 24.06.2022r. do dnia 15.07.2022r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach oraz w miejscowości Komórki.

Informację o wywieszeniu wykazu  podaje się do publicznej wiadomości  przez ogłoszenie w prasie lokalnej  oraz na stronie internetowej  www.bip.daleszyce.pl

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nas okres do 3 lat, stanowiących własność Gminy Daleszyce

Na podstawie artykułu 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j.Dz.U.  2021. 1899  z póź. zm./, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym do 30 września 2032r., stanowiących własność Gminy Daleszyce.

Na podstawie artykułu 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j.Dz.U.  2021. 1899  z póź. zm./, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości-obiektów budowlanych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym do 30 maja 2032r., stanowiących własność Gminy Daleszyce.

Daleszyce, dnia 2022-06-20r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA 1 GMINY DALESZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce oraz projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.