INFORMACJE NIE UDOSTĘPNIONE w BIP

Na podstawie art. 8 ust. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych na stronach niniejszego Biuletynu Informacji Publicznej następuje poprzez:

  • wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu,
  • udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie.
  • Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

Do pobrania:

Zarządzenie nr 170/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie procedur dostępu do będącej w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce informacji publicznej niepublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej pdf