INFORMACJE NIE UDOSTĘPNIONE w BIP

Na podstawie art. 8 ust. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych na stronach niniejszego Biuletynu Informacji Publicznej następuje poprzez:

·        wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu,

·        udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie.

·         Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

      Do pobrania:

Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie procedur dostępu do będącej w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce informacji publicznej nieopublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej