Wydział Administracji i Rozwoju:

1. Ewidencje osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
2. Rejestr Skarg, Wniosków i Petycji (elektroniczny).
3. Rejestr Uchwał (elektroniczny i papierowy).
4. Rejestr Zarządzeń (elektroniczny i papierowy).
5. Rejestr Informacji Publicznej (papierowy).
6. Rejestr Zabytków (elektroniczny i papierowy).
7. Rejestr Instytucji Kultury (papierowy).
8. Rejestr Gospodarstw Agroturystycznych (papierowy).
9. Książka skarg i wniosków.
10. Rejestr Dyspozycji BMiG Daleszyce.

11. Rejestr pieczęci i pieczątek.
12. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.
13. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw osób (podmiotów)do działania w imieniu Burmistrza jako organu gminy.
14. Rejestr Zarządzeń BMiG Daleszyce.
15. Książka kontroli.
16. Ewidencja delegacji służbowych.
17. Rejestr systemu Edicta.
18. Rejestr Szkoleń.
19.Rejestr mieszkańców i rejestr zamieszkania cudzoziemców (prowadzony w systemie komputerowym w programie PUMA).
20. Rejestr wyborców:
a. Rejestr dodatkowy (dopisani na własny wniosek),
b. Rejestr niegłosujących (skreśleni na podstawie zawiadomień z innych gmin lub informacji sądu o ubezwłasnowolnieniu),
c. Rejestr przejściowy (zawiera informacje o wyłączeniu – przechowywane na stanowisku pracy przez jeden rok od daty wyłączenia).
21. Ewidencja wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (prowadzona
w systemie komputerowym w programie PUMA.
22. Ewidencja wpisów do Ewidencji Działalności Gospodarczej (prowadzony do końca 2011 roku. Od stycznia 2012 r. obowiązuje system centralny CEIDG).
23. Rejestr wydanych kluczy do budynku urzędu.
24. Rejestr wydanych legitymacji służbowych.
25. Rejestr przeprowadzonych przeglądów i napraw systemów informatycznych.
26. Rejestr wydanych upoważnień dostępu do systemu informatycznego.
27. Rejestr nośników zawierających dane osobowe.
28. Rejestr umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
29. Ewidencja sprzętu informatycznego oraz oprogramowania (GLPI on-line).
30. Ewidencja zainstalowanego systemu antywirusowego wraz z informacją o zdarzeniach (ESET PROTECT SERVER on-line).

Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Nieruchomości:

1. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Ewidencja wydanych zezwoleń na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
3. Ewidencja kąpielisk – art. 38 Prawo wodne
4. Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli – art. 40 Prawo wodne
5. Rejestr umów dzierżawy – rejestr prowadzi Wydział Finansowy- podatki
6. Ewidencja mienia komunalnego
7. Rejestr wydanych decyzji na uprawę maku i konopi  - Organem właściwym do dokonania wpisu i odmowy dokonania wpisu do rejestru maku i rejestru konopi włóknistych, zmiany wpisu w tych rejestrach lub wykreślenia z tych rejestrów jest dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa art 47b ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
8. Rejestr umów najmu, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu
9. Rejestr zawartych aktów notarialnych
10. Rejestr zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
11. Rejestr  zamówień publicznych.

Wydział Planowania i Finansów:

1. Rejestr umów Gminy Daleszyce
2. Rejestr umów dzierżaw.
3. Rejestr wniosków o udostępnianie informacji publicznej w EZD (generowany automatycznie)

Wydział Oświaty:

1. Rejestr decyzji administracyjnych wydawanych w sprawie:
- stypendia szkolne,
- zasiłki szkolne,
- dofinansowanie dla pracodawcy kosztów kształcenia pracownika młodocianego,
2. rejestr żłobków i klubów dziecięcych przy użyciu systemu teleinformatycznego służącego do realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (art. 27 ust. 1 i 2),
3. rejestr dokumentów prowadzonych w związku z awansem zawodowym nauczycieli:
- aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (decyzji administracyjnych),
- zaświadczeń o zdaniu egzaminu (art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela),
- wniosków o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
4. ewidencja spełniania obowiązku nauki (art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Komenda Straży Miejskiej:

1. Rejestr wydanych legitymacji służbowych.
2. Rejestr wydania i przyjęcia notatnika służbowego.
3. Rejestr wydanych upoważnień do wykonywania kontroli ruchu drogowego.
4. Rejestr wydanych upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydanych przez Burmistrza  Miasta i Gminy Daleszyce.
5. Rejestr Pracy Monitoringu Miejskiego.

Urząd Stanu Cywilnego:

1. Ewidencja udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym.