Daleszyce, 2023-08-02

Znak: WIN.6220.10.2022

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja sposobem odkrywkowym piasków ze złoża „Suków II-2” o powierzchni złoża 11,0 ha”, planowanego przez VICO Michał Sternik, ul. Warszawska 34A, 25-312 Kielce.