Daleszyce, 2022-11-29

Znak: WIN.6220.13.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 73 ust.1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO z dnia 17.11.2022 r. znak: B-IV.672.27.2022  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ realizowanej w ramach zadnia pod nazwą: „BUDOWA DROGI GMINNEJ NAPĘKÓW - POD BOREM”.

Skan dokumentu: https://bip.powiat.kielce.pl/ogloszenia-obwieszczenia/index/OBWIESZCZENIE-STAROSTY-KIELECKIEGO/idn:7528

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego - Budowa drogi gminnej w msc. Brzechów wzdłuż rowu.

Pełna treść obwieszczenia - skan PDF

Daleszyce, 2022-11-09

Znak: WIN.6220.9.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Podział działki nr ewid. 2848/1 obręb 0015 Suków gm. Daleszyce w celu wydzielenia działek pod projektowaną zabudowę mieszkaniową oraz niezbędną infrastrukturę”, planowanego przez Swaroga Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 6, 25-333 Kielce.

WIN.6151.8.2022                                                                            Daleszyce, dn. 07.11.2022 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2022.1173), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc polowań Koła Łowieckiego „Rosomak” w Kielcach.

W załączeniu plan polowań w sezonie 2022/2023, w/w koła.