Daleszyce, 2024-04-11

Znak: WIN.6220.4.2024

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że

na wniosek EPLANT 37 Spółka z o.o., ul. Zakliki z Mydlnik 14A, 30-198 Kraków postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji magazynowania energii elektrycznej „BELNO” w zabudowie kontenerowej o mocy do 2MW i energii 8MWh wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 135/11, obręb 0011 Niwy Daleszyckie, gmina Daleszyce.

Daleszyce, dnia 2024-03-20 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
z dnia 20.03.2024
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Komórki na terenie gminy Daleszyce

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1049 ze zm.) oraz uchwały Nr LII/444/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Komórki na terenie gminy Daleszyce

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Komórki na terenie gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 kwietnia 2024 r. do 25 kwietnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w godzinach pracy urzędu.

Daleszyce, dnia 2024-03-20r.

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 20.03.2024 r.

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r.              o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Komórki na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

I  N  F  O R  M  A  C  J  A

 Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

      działając na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.).

i n f o r m u j e

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w miejscowości Niwy, Cisów, Niestachów, Słopiec gm. Daleszyce w trybie bezprzetargowym została wywieszona do publicznej  wiadomości  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Daleszycach oraz zamieszczone na stronach internetowych Urzędu www.daleszyce.pl, bip. daleszyce  w dniach: od  15.03.2024 r. do 08.04.2024 r.