Postanowienie Starosty Kieleckiego prostujące omyłkę pisarską w decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 14.06.2022 r. znak: GN-I.6620.5.46.2021.DG ustalającej, że nieruchomość oznaczona jako działka nr 215/2 o pow. 0,2349 ha położona w obr. ewid. Danków-Wójtostwo, gm. Daleszyce stanowi mienie gminne.
Skan dokumentu
 

Daleszyce, 2022-07-21

Znak: WIN.6220.9.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Daleszyce , dn. 22.07.2022r.

 OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

 Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2021 poz. 716 ze zm.) zawiadamia się, że projekt dokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Daleszyce, opracowane na lata 2012-2027 –aktualizacja z 2022 roku” zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, pokój nr 1 w dniach od 22.07.2022 roku do 12.08.2022 roku w godz. od 7:30 – 15:30 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.daleszyce.pl)

Daleszyce, 2022-07-20

Znak: WIN.6220.2.2022

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

Daleszyce, 2022-07-19

Znak: WIN.6220.4.2022

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),