Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach - Budowa drogi gminnej KDD1 od ul. Skalnej do ulicy koło Kościoła w msc. Mójcza -> skan dokumentu

Daleszyce, 2023-04-20

Znak: WIN.6220.14.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że w dniu 20.04.2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Podział działki nr ewid. 2848/5 obręb 0015 Suków gm. Daleszyce w celu wydzielenia działek pod projektowaną zabudowę mieszkaniową oraz niezbędną infrastrukturę”.

Daleszyce, 2023-04-20

Znak: WIN.6220.14.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.04.2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Podział działki nr ewid. 2848/5 obręb 0015 Suków gm. Daleszyce w celu wydzielenia działek pod projektowaną zabudowę mieszkaniową oraz niezbędną infrastrukturę”.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r.