Daleszyce, 2022-07-21

Znak: WIN.6220.9.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że
– na wniosek Swaroga Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 6, 25-333 Kielce zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Podział działki nr ewid. 2848/1 obręb 0015 Suków gm. Daleszyce w celu wydzielenia działek pod projektowaną zabudowę mieszkaniową oraz niezbędną infrastrukturę”.
– wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o opinię,
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko.
Informuję, że w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania o czynnościach następuje w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania
(np. użytkownik wieczysty). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele
i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11.