Kielce, dnia 11-01-2023

Znak: SPN.III.7821.1.14.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm. - zwanej dalej kpa) oraz art. 11f ust. 3 – 5 w związku z art. 11f ust. 6 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176 ze zm. - zwanej dalej specustawą drogową)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że w dniu 11.01.2023 r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, uchylił zaskarżoną decyzję w części dot. działki o nr ewid. 169/7 obręb 0002 Brzechów i przekazał w tym zakresie sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Starosty Kieleckiego Nr 30/2022 z dnia 20.10.2022 r., znak: B-IV.672.20.2022, o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej w msc. Brzechów wzdłuż rowu”.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 specustawy drogowej, w związku z art. 49 kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne ogłoszenie obwieszczenia następuje poprzez: publikację w prasie lokalnej, tj. w „Gazecie Wyborczej”, wywieszenie na tablicach ogłoszeń i zamieszczenie w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej urzędów: Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

Strony z decyzją mogą zapoznać się w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, VIII piętro, pok. 810, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:30 oraz na stronie internetowej - Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w zakładce Obwieszczenia. Stronami są osoby legitymujące się tytułem
prawnym do nieruchomości objętych decyzją Nr 30/2022 Starosty Kieleckiego z dnia 20.10.2022 r., znak: B-IV.672.20.2022. Zapoznanie z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.

Na rozstrzygniecie dotyczące uchylenia i orzeczenia co do istoty sprawy w przypadku jego niezgodności z prawem, stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach ul. Prosta 10, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji w sposób określony wyżej.

Na rozstrzygnięcie dotyczące uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozstrzygnięcia organowi I instancji skarga nie przysługuje, jednakże, strona niezadowolona może wnieść od niej sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji w sposób określony wyżej.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Inga Matuszewska
Dyrektor wydziału
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/