ZARZĄDZENIE NR 30/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2023 poz. 571) oraz art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku w następującym składzie:
1. Anna Kosmala – Przewodniczący Komisji,
2. Michał Kapela – Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Mateusz Fąfara – Członek Komisji,
4. Tomasz Kosakiewicz – Sekretarz Komisji.
§ 2. Komisja Konkursowa działa na podstawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia nr 30/2024
z dnia 23 lutego 2024 r.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

1. Ogólne zasady pracy Komisji konkursowej, zwanej dalej Komisją:
a) prace Komisji prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2023 poz. 571),
b) członkowie Komisji wykonują powierzone zadania nieodpłatnie,
c) do członków Komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r, poz. 775 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika,
d) członek Komisji przed przystąpieniem do powierzonych zadań podpisuje oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu,
e) pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji,
f) Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów; termin i miejsce posiedzenia Komisji określa jej Przewodniczący,
g) decyzje w sprawach proceduralnych i organizacyjnych podejmowane są większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Przebieg prac Komisji zawarty został w Zarządzeniu nr 17/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku.
a) z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji,
b) Komisja wskazuje w protokole najkorzystniejsze oferty i przedstawia wyniki konkursu Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.

 

 

 

 

Załącznik
do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej
z dnia 23 lutego 2024 r.


OŚWIADCZENIE
członka Komisji Konkursowej

 


Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) ……………….………………………,

świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie jestem związany/a z którymkolwiek z podmiotów składających ofertę w otwartym konkursie ofert złożonych w odpowiedzi na Zarządzenie nr 17/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 1 lutego 2024 r., a w szczególności:
- nie byłem/am i nie jestem oferentem ubiegającym się o realizację zadań publicznych wymienionych w ww. zarządzeniu,
- nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających oferenta ubiegającego się o realizację zadania publicznego,
- przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia niniejszego postępowania nie pozostawałem/am w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem i nie byłem członkiem jego organów zarządzających,
- nie pozostaję z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości co do mojej bezstronności,
- nie zostałem/am prawomocnie skazany/a za przestępstwo związane z postępowaniem w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych, przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

W związku z powyższym przyczyn nie podlegam/podlegam* wyłączeniu z prac Komisji Konkursowej.

 

Daleszyce, dnia ……………………………..
……………………………………………
(czytelny podpis)

* niepotrzebne skreślić

 

Skan dokumentu: Zarządzenie Nr 30/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu