Daleszyce, 2024-03-12

Znak: WIN.6220.2.2024

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania  a środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),

zawiadamiam, że

 • na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1357 T w miejscowości Marzysz, gmina Daleszyce”.
 • wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję, że w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania o czynnościach następuje w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9.

 

Skan dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1357 T w miejscowości Marzysz, gmina Daleszyce”

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), publ. Dz.U.EU. L.206.119.1 - zwanej dalej RODO i art. 61 §5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) informuje się, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
  z siedzibą: Daleszyce, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce, tel. 41/317-16-94.
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji obowiązku prawnego w postaci rozpatrzenia sprawy.

 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom zgodnie z przepisami prawa.
 • Dane będą przetwarzane przez okres przewidziany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
  18 stycznia 2011r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r.,
  Nr 14, poz. 67).
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie tych danych narusza przepisy RODO.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.