Daleszyce, 2024-05-08

WIN.6730.2.2024

OBWIESZCZENIE
o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024.572 ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023.977),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zawiadamia

że w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na częśći działki o nr ewid. 278 położonej w miejscowości Mójcza, gm. Daleszyce, został zebrany cały materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

W myśl art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że strony postępowania mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami w/w sprawy w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach pok. nr 102 w godzinach 730 — 1530. Po upływie określonego terminu w sprawie zostanie wydana decyzja.

Zgodnie z art. 49 § 2 kpa, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.