8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2022-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2022 rok,
c) uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach Nr XLVI/396/2021 z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,
d) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach Nr XXXVIII/328/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,
e) uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce na lata 2023-2027”,
f) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
g) ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Daleszyce,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, zespołu szkolno-przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce,
j) rozpatrzenia petycji.

9. Zapytania i interpelacje Radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia