Kielce, 29 lipca 2022 r.

KR.ZUZ.1.4210.12.2022.IM

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

               Na podstawie art. 10 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2233 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia, że na wniosek złożony dnia 1 lutego 2022 r. (uzupełniony 30 czerwca 2022 r.) przez Pełnomocnika Państwa Henryki i Juliana Zychowicz - Panią Wiolettę Chaba - Demiańczuk, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie przebudowy (zakrycia) odcinka rowu na działce nr 1599/3 i 1599/4, obręb 0001 Daleszyce, gm. Daleszyce.

Kielce, 29 lipca 2022 r.

KR.ZUZ.1.4217.3.2022.IM

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

               Na podstawie art. 10 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 400 ust. 7, art. 190 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2233 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia, że na wniosek złożony dnia 1 lutego 2022 r. (uzupełniony 30 czerwca 2022 r.)  przez Pełnomocnika Państwa Henryki i Juliana Zychowicz - Panią Wiolettę Chaba - Demiańczuk, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji przebudowy (zakrycia) odcinka rowu na działce nr 1599/3 i 1599/4, obręb 0001 Daleszyce, gm. Daleszyce.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 23.08.2022 r. tj. wtorek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Daleszyce, 2022-08-04

Znak: WIN.6220.6.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0336T w msc. Smyków”, realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce.