Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 11.12.2023 r. tj. poniedziałek o godz. 15:30 w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2023 rok,
c) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok.

4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach
Rafał Siwonia

 Daleszyce, 2023-12-04

WIN. 6733.1.2023

 

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce - Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Nieruchomości zawiadamia, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem na części działki nr ewid.: 485/1 obręb Niestachów, gm. Daleszyce. w dniu 04.12.2023 roku Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce wydał decyzję nr 1/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

I   N F O R   M A C   J A

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.)

i n f o r m u j e:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym położonej w miejscowości Daleszyce został wywieszony do publicznej   wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu www.daleszyce.pl, bip. daleszyce w dniach: od   01.12.2023 r. do 22.12.2023 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DALESZYCE

działając jako reprezentant Gminy Daleszyce

Na podstawie art. 28 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz w związku z uchwalą nr LXXX/701/2023 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Borków, ogłasza:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce położonych
w obrębie 0001 Borków, gmina Daleszyce, powiat kielecki: