Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.). Podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej, za okres 2023 roku.

Numer referencyjny: WIN.6845.15.2024

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zaprasza Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej do składania ofert na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia w Daleszycach (Pl. Staszica 22, 26-021 Daleszyce) oraz budynkiem Ośrodka Zdrowia w Szczecnie (Szczecno 165 B, 26-015 Pierzchnica), na prowadzenie zadań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na okres 5 lat począwszy od 01 lipca 2024 roku.