I  N  F  O R  M  A  C  J  A

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

działając na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.).

i n f o r m u j e

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w miejscowości Kranów został wywieszony do publicznej  wiadomości  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Daleszycach, oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu www.daleszyce.pl, bip. daleszyce  w dniach: od  08.07.2022 r. do 30.07.2022 r.  

Decyzja Starosty Kieleckiego uznająca nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów gm. Daleszyce, obr. ewid. Danków-Wójtostwo jako działka nr 215/2 o pow. 0,2349 ha za mienie gminne.
 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej, w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym w roku 2022.

I  N  F  O R  M  A  C  J  A

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

działając na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.).

i n f o r m u j e

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym  na czas nieokreślony, położonych w miejscowości Daleszyce został wywieszony do publicznej  wiadomości  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy
w Daleszycach, oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu www.daleszyce.pl, bip. daleszyce  w dniach: od  28.06.2022 r. do 20.07.2022 r.  

Daleszyce, dnia 27.06.2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
ogłasza
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym