Daleszyce, dnia 14.08.2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację Programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Daleszyce na lata 2021-2025 w 2023 roku

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego polegającego na przeprowadzeniu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta i Gminy Daleszyce w wieku 65 lat i więcej.

Informacja Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie padnięć kotów na terenie Polski - pobierz skan dokumentu PDF

ZARZĄDZENIE Nr 94/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
z dnia 14 lipca 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 2 h, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2023 poz. 571) zarządza się, co następuje:

 Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 13 lipca 2023 r., tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Daleszycach, w trybie stacjonarnym.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o przedłożeniu do konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Daleszyce na lata 2022-2030

Na podstawie art. 6 ust. 2-9, art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28.) oraz art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40.) zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dot. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Daleszyce na lata 2022-2030 wraz z załącznikiem.