Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.04.2023 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacje:
a) Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego ze szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Daleszyce,
b) Komendanta Miejsko-Gminnego OSP w Daleszycach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i aktywności jednostek OSP Miasta i Gminy Daleszyce,
c) z działalności spółki ZUK.

I  N  F  O R  M  A  C  J  A

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

działając na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344)

i n f o r m u j e:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w miejscowości Słopiec Szlachecki został wywieszony do publicznej  wiadomości  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Daleszycach, oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu www.daleszyce.pl/bip.daleszyce  w dniach: od  18.04.2023 r. do 10.05.2023 r.  

Załącznik nr 6 do Regulaminu
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto

Daleszyce, dn. 13.04.2023 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty*/unieważnieniu postępowania*

Gmina Daleszyce działając na podstawie Zarządzenia Nr 211/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce, których wartość nie przekracza 130 tysięcy złotych netto informuję,
iż w dniu 12.04.2023 r. *zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 tys. PLN.
na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z obiektów użyteczności publicznej (z budynków OSP i budynku Urzędu Miasta i Gminy ) na terenie Gminy Daleszyce”.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 17 ze zm.) Gmina DALESZYCE ogłasza na dzień 01-01-2023r.

1.     podstawowa kwota dotacji na rok 2023 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od dnia 01-01-2023r. wynos  8 341,85 zł ( m-nie 695,15 zł)

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Działając na podstawie artykułu 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023. 344), informuje, że wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres do 30.06.2036r., położonej w miejscowości Widełki, został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu bip daleszyce w dniach: od 27.03.2023r. do 17.04.2023r.