Daleszyce, dnia 13 luty 2022 r.

Zmiana ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy,
w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2022.1343 tj) dokonuje się zmiany ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 28.12.2022 w punkcie 3 ppkt 2, wobec czego otrzymuje ono następujące brzmienie:

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy,
w zakresie publicznego transportu zbiorowego

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.).

i n f o r m u j e

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym położonej  w miejscowości Słopiec został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu www.daleszyce.pl, bip. Daleszyce w dniach: od 07.02.2023 r. do 28.02.2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 2 h, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 188/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce dnia 27 grudnia 2022 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom  w gminie Daleszyce w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40), art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2561 ze zm.) w związku z Uchwałą
Nr LXVII/577/2022 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce na lata 2023-2027” zarządza się, co następuje:

ZARZĄDZENIE Nr 13/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację Szczepień przeciwko pneumokokom w populacji osób starszych w Gminie Daleszyce w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40), art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2561 ze zm.) i w związku z podjęciem Uchwały
Nr XLV/390/2021 Rady Miejskiej w Daleszycach dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia przeciwko pneumokokom w populacji osób starszych w Gminie Daleszyce” zarządza się, co następuje: