Daleszyce, dnia 20.06.2022 r.

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
Z DNIA 20 czerwca 2022r.

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1029), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Informacja o wszczęciu postępowania DOK-3.7700.21.2022.JN Ministra Infrastruktury - Skan dokumentu

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 23.06.2022 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Debata nad ,,Raportem o stanie Gminy Daleszyce za 2021 rok’’ oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce wotum zaufania.

Kielce, dnia: 31.05.2022r.

Znak: B-IK6740.15.3.2022

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ DOTYCZĄCEGO REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU ŁĄCZNOŚCI

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prowo budowlane /j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm./ informujemy, że: w dniu: 31.05.2022r.tut. organ wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia dla P4 Sp. z o.o.na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr KIE 4439B wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędna infrastrukturą techniczna, inwestycja na działce nr ewid.: 61 obręb 0016 Szczecno, gm. Daleszyce.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)  podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej, za okres 2021 roku.