Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce w 2021 roku  w zakresie podatków udzielił ulgi w postaci  umorzenia lub rozłożenia na raty, w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.). Podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej, za okres 2021 roku.

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

działając na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.).

informuje

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym  na okres powyżej trzech lat, położonej w miejscowości Widełki został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, w miejscowości Widełki, oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu bip Daleszyce w dniach: od  01.06.2022 r. do 22.06.2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Działając na podstawie artykułu 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.  2021. 1899  z póź. zm.),

Informuje, że

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres do 30 września 2032r. , położonych w miejscowościach Daleszyce, Szczecno, Marzysz, Słopiec, Borków, Brzechów, Smyków, Mójcza, Suków, Niestachów  został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu bip daleszyce w dniach: od 26.05.2022r. do 17.06.2022r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia