Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 29.09.2022 r. tj. czwartek  o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie hybrydowym.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.

Kielce, dnia 30.08.2022 r.

 KR.1.3.4217.3.2022.AJ

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia, że na działce o nr ewid. 250/1 obręb 0005 Danków-Wójtostwo, gmina Daleszyce na wysokości działki o nr ewid. 581 obręb 0005 Danków-Wójtostwo, gmina Daleszyce zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa VII X: 50.810306, Y:20.838194) którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Czarnej Nidy (działka nr ewid. 250/1 Wp).

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólne Dobro wsi Borków i Trzemosna”, który jest organem prowadzącym Publiczną Szkołę Podstawową i Punkt Przedszkolny w Borkowie ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Szkoły.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie niżej wymienione wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (tj. Dz. U. z 202lr. poz. 1449 z późn. zm.) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej , publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce:

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 08.09.2022 r. tj. czwartek  o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2022 roku.

Daleszyce, 2022-08-04

Znak: WIN.6220.6.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0336T w msc. Smyków”, realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce.