Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 31.03.2022 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady. Przedstawienie sprawozdań z funkcjonowania w 2021 roku: Komisji Rewizyjnej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach wraz z zagadnieniami dotyczącymi realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach, Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach.

WPN.I.6202.5.2020.MKl

Kielce, dnia 17 marca 2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie 19 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 2373 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
zawiadamia
o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Słopiec.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 16.03.2022 r. tj. środa o godz. 16:00 w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2022-2035,

b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2022 rok,
c) ustalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
4. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Daleszycach
Beata Powałkiewicz

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 09.03.2022 r. tj. środa o godz. 15:00 w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego z gminy Daleszyce.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Daleszycach
Beata Powałkiewicz

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach informuje, że zgodnie z decyzją nr. KR.RZT.70.424.2021 z dnia 14 luty 2022 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wprowadzone zostają nowe taryfy i opłaty dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z przedmiotową decyzją, opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 28 luty 2022r.   (https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-krakowie-taryfy/) na terenie miasta i gminy Daleszyce ulegają zmianie ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.