Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
ogłasza
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

I. Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Nazwa i warunki realizacji zadania:

1. Prowadzenie programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz piciu ryzykownemu i problemowemu skierowanego do różnych grup wiekowych, mieszkańców gminy Daleszyce w tym:

a) organizacja obozu szkoleniowo-rekreacyjnego o charakterze edukacyjnym, z elementami profilaktyki.

2. Propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu, używek i przemocy, wsparcie działań profilaktycznych poprzez aktywne zagospodarowanie czasu wolnego, jako działania alternatywnego wobec uzależnień w tym:

a) organizacja obozu szkoleniowo-integracyjnego dla dzieci z terenu gminy Daleszyce z elementami profilaktyki,
b) prowadzenie dla młodzieży szkolnej pozalekcyjnych zajęć sportowych, zawodów promujących zdrowy styl życia, wpływających na odpowiednie kształtowanie postaw i osobowości.

 Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 15.06.2023 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Debata nad ,,Raportem o stanie Gminy Daleszyce za 2022 rok” oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce wotum zaufania.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 25.05.2023 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022”.
8. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce „Raportu o stanie gminy za 2022 rok”.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.04.2023 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacje:
a) Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego ze szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Daleszyce,
b) Komendanta Miejsko-Gminnego OSP w Daleszycach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i aktywności jednostek OSP Miasta i Gminy Daleszyce,
c) z działalności spółki ZUK.