Kielce, 11 lipca 2022 r.

KR.ZUZ.1.4210.70.2022.GP

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że na wniosek Pana Adama Sadłowskiego - działającego z pełnomocnictwa Wójta Gminy Bieliny, złożony w dniu 13 kwietnia 2022 r. (uzupełniony w dniu 10 czerwca 2022 r.), wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urządzeń wodnych: przydrożnych, kaskadowych rowów chłonnych R1 i R2; 4 szt. studni chłonnych oraz 2 szt. wylotów z kanalizacji deszczowej oraz usług wodnych tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ww. wylotami do rowów oraz do ww. studni chłonnych w ramach zadania pod nazwą „Budowa drogi Napęków - Pod Borem", realizowanego na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. z 2022, poz. 176).

ZARZĄDZENIE Nr 110/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
z dnia 22 lipca 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.

ZARZĄDZENIE nr 106/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
z dnia 14 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku